Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2020, 08:20 (GMT+7)
Huyện Quỳnh Phụ chú trọng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh là chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng, là nội dung hàng đầu để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, huyện Quỳnh Phụ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này bằng nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, thu được kết quả tích cực.

Quỳnh Phụ là huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thái Bình, có diện tích tự nhiên hơn 20.900 ha, với 37 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 02 thị trấn và 35 xã), dân số 241.660 người. Huyện là cửa ngõ nối tỉnh Thái Bình với vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh, nên có vị trí quan trọng về nhiều mặt, nhất là kinh tế, quốc phòng, an ninh. Những năm gần đây, kinh tế của Huyện có sự tăng trưởng khá1, đời sống nhân dân trong Huyện không ngừng được nâng cao, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được củng cố. Tháng 10-2019, Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những thành tích đáng phấn khởi đó là kết quả của nhiều yếu tố; trong đó, Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện phát triển nhanh, bền vững.

Trước hết, Huyện phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quan trọng này. Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, hằng năm, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn bản của trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc điểm địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tham mưu cho Huyện ủy ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh sát thực tế; tham mưu cho Ủy ban nhân dân ban hành các chỉ thị, quyết định, kế hoạch,... liên quan, bảo đảm toàn diện, thống nhất, đồng bộ2, tạo hành lang pháp lý, thuận lợi để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng củng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đủ về số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu, thành phần hợp lý; đồng thời, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, những năm qua, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện và cấp xã thường xuyên đi vào hoạt động có nền nếp, chiều sâu, chất lượng, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, cơ quan quân sự Huyện, nhất là bộ phận thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh luôn chú trọng đổi mới hoạt động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thực hiện mục tiêu xác định trong nhiệm kỳ, 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với các ban, ngành, địa phương khảo sát, rà soát, nắm chắc các đối tượng cần bồi dưỡng theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện xây dựng kế hoạch thực hiện sát tình hình địa phương, có tính khả thi cao. Cùng với cử đối tượng 2, 3 đi bồi dưỡng theo chỉ tiêu của Tỉnh và Quân khu, Huyện tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng tại địa phương. Để đạt hiệu quả cao, hằng năm, cơ quan thường trực Hội đồng sớm thông báo kế hoạch, thời gian, thành phần tham gia bồi dưỡng tới từng cơ quan, địa phương để chủ động sắp xếp, bố trí thời gian, cử đúng, đủ đối tượng, không để nhiệm vụ thường xuyên chi phối tới quá trình bồi dưỡng. Trên cơ sở các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, cơ quan thường trực Hội đồng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các cơ quan, địa phương thực hiện một cách quyết liệt, cụ thể. Vì vậy, giai đoạn 2016 - 2019, Huyện luôn hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; trong đó, đối tượng 2 và 3 có 165 cán bộ tham gia; đối tượng 4 mở gần 50 lớp cho gần 6.000 học viên tham gia với chất lượng tốt.

Hội nghị Tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2019

Những năm gần đây, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp hoạt động, cơ quan quân sự Huyện tham mưu mở rộng đối tượng bồi dưỡng đến các quản đốc, ca trưởng, kíp trưởng, chuyền trưởng của tất cả doanh nghiệp (có cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, như: Công ty thép Shengli An Bài, Công ty Giầy da Sao Vàng,...) để công tác này được triển khai sâu, rộng đến các thành phần trong toàn Huyện. Đây là sự nỗ lực lớn, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân và các lực lượng trong Huyện, nhằm tăng cường ý thức quốc phòng toàn dân, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm cơ sở vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Trước sự phát triển mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tình hình địa bàn, đòi hỏi công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cần thường xuyên đổi mới, cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất. Vì vậy, trên cơ sở chương trình, nội dung, tài liệu quy định, Ban Chỉ huy quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tích cực nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho phù hợp với từng đối tượng. Với đối tượng 4, cùng những chuyên đề theo quy định, Huyện cập nhật, bổ sung nội dung mới về lý luận, thực tiễn đang đặt ra, như: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh trong thời kỳ hội nhập; vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, v.v. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo tổ chức cho học viên tham quan thực tế các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, v.v. Nhờ đó, học viên nắm chắc nội dung, phương pháp vận hành cơ chế trong hoạt động quân sự, quốc phòng của khu vực phòng thủ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Trong đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình và các trường học phổ thông thực hiện tích cực công tác này. Trước mỗi năm học, giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được tập huấn, cập nhật cả kiến thức và phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng bài. Để giải quyết thực trạng thiếu giáo viên, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tích cực, chủ động đề nghị cử giáo viên đi học văn bằng 2 và tham gia các lớp bồi dưỡng 6 tháng trở lên, bổ sung đủ biên chế và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên của môn học này.

Ngoài các nội dung theo chương trình chung, Huyện chỉ đạo định kỳ tổ chức cho các trường trung học phổ thông hội thao quốc phòng, quân sự, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, sinh viên và kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy để đạt kết quả thiết thực. Cùng với đó, Huyện chú trọng chỉ đạo các nhà trường tổ chức các hoạt động, như: tham quan các di tích lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống,... để bổ sung thêm kiến thức về quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Nhờ đó, trong 04 năm (từ 2016 - 2019) có gần 31.000 lượt học sinh, sinh viên của Huyện không những được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về quân sự, mà còn trực tiếp được rèn luyện, từng bước xây dựng nhân cách, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức khát vọng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc và tích cực tham gia các hoạt động quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Huyện chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cơ quan phát thanh của Huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm địa phương, cộng đồng dân cư, như: sân khấu hóa, thi tìm hiểu, hội diễn văn nghệ quần chúng, tuyên truyền bằng xe lưu động, phát thanh - truyền hình, v.v. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương lồng ghép tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm của dân tộc và địa phương, ngày hội tòng quân, công nhận đạt nông thôn mới, các đợt tuyên truyền về biển, đảo của Quân chủng Hải quân, v.v. Xuất phát là địa phương có số người làm nông nghiệp chiếm phần lớn, nên Huyện vận dụng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Huyện và các xã, thị trấn kèm theo các bảng tin nông nhiệp hằng ngày vào các thời điểm thích hợp (nhất là sáng sớm và chiều tối), để nhiều người có thể nghe, nắm bắt được. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, phê phán những hành vi tiêu cực trong xã hội; biểu dương kịp thời những thành tích, gương người tốt việc tốt trong hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, v.v. Với số lượng tương đối đều đặn hằng năm khoảng 340 tin, bài về quốc phòng và an ninh được phổ biến trên Đài Truyền thanh Huyện, cùng hàng nghìn bài trên đài truyền thanh của các xã, thị trấn đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh trong nhân dân.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục, Huyện còn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang thường xuyên sâu sát, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Đồng thời, quan tâm đến công tác chính sách, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận cao giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tăng cường tiềm lực, thế trận, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo động lực để Quỳnh Phụ phát triển nhanh, bền vững.

Thượng tá TRẦN ĐĂNG VIỀNG, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết