Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 23/09/2019, 08:43 (GMT+7)
Huyện Mù Cang Chải tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Mù Cang Chải là huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Yên Bái, một trong 56 huyện nghèo của cả nước. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, kinh tế, văn hóa, xã hội của Huyện có nhiều khởi sắc; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, Mù Cang Chải vẫn là huyện nghèo, kinh tế - xã hội chậm phát triển; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh còn hạn chế. Những năm gần đây, Huyện đã phát huy lợi thế tự nhiên, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút được số lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, song cũng làm nảy sinh nguy cơ gây mất ổn định trật tự, an toàn xã hội; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng nền tảng chính trị tinh thần vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh luôn được Huyện ủy xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Quán triệt, triển khai Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái, Huyện ủy ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này. Cùng với đó, Huyện thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện trong chủ trì phối hợp, tham mưu, tổ chức thực hiện. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Huyện xây dựng kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trình Tỉnh phê duyệt, làm cơ sở giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện. Nhiều năm qua, Huyện thực hiện nghiêm việc lấy kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong các tiêu chí để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo Quy định 07-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm ở các cấp. Nhờ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Năm 2018, Huyện kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các xã: Khao Mang, Lao Chải, Mồ Dề, Hồ Bốn, kết quả đạt khá. Năm 2019, Huyện chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Huyện ủy chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng theo quy định, làm cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo phân cấp và cử cán bộ đi bồi dưỡng theo chỉ tiêu trên giao. Là huyện miền núi, vùng cao, địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, để hoàn thành chỉ tiêu và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia, Huyện đã thực hiện đa dạng hình thức tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; trong đó, mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo cụm xã. Đối với đối tượng 4 là cán bộ, viên chức các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức bồi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện. Riêng đối tượng 4 là cán bộ, giáo viên của ngành Giáo dục, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện tổ chức bồi dưỡng vào dịp hè, kết hợp với tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Để công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh đạt hiệu quả thiết thực, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện đã chú trọng lựa chọn, phân công giáo viên là cán bộ quân sự, công an, các ban, ngành của Huyện đảm nhiệm lên lớp các chuyên đề cho phù hợp; tích cực đổi mới phương pháp, thường xuyên cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, liên hệ, vận dụng sát với đặc điểm của cơ sở, lĩnh vực phụ trách.

Với đặc thù là huyện vùng cao, có trên 96% là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, trên 91% là đồng bào dân tộc Mông, nên Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc mở rộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, nhằm phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước xóa bỏ hủ tục, không nghe lời kẻ xấu, không di, dịch cư tự do, không theo các tà đạo, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, v.v. Từ năm 2018 đến nay, Huyện đã cử 17 lượt cán bộ thuộc đối tượng 2 và 3 đi bồi dưỡng tại Quân khu 2 và Tỉnh; mở được 08 lớp bồi dưỡng cho trên 640 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4; bồi dưỡng cho trên 90 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, đạt kết quả tốt. Thời gian tới, Huyện chủ trương xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng” và triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản”. Cùng với chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản làm tốt việc bầu chọn những người có uy tín, tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng đặc thù này, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của họ trong các mặt hoạt động, công tác ở cơ sở.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trên địa bàn được Huyện chú trọng, nhằm xây dựng cho thế hệ trẻ ý thức bảo vệ Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện đã chỉ đạo trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn về tổ chức môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Huyện tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, kiện toàn giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhà trường. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện và Công an Huyện cử cán bộ tham gia và bảo đảm vật chất huấn luyện, hỗ trợ nhà trường trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả môn học. Nhà trường đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng môn học, tích cực, chủ động tham gia các hội thi, hội thao giáo dục quốc phòng cho học sinh trung học phổ thông do cấp trên tổ chức. Kết quả kiểm tra hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 65% - 70% đạt khá, giỏi.

Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Huyện triển khai thường xuyên, với nội dung phong phú, hình thức sáng tạo, phù hợp với phong tục, tập quán, nếp sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào các dân tộc. Trong đó, Huyện phát huy vai trò của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa trong công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, xã và chuyển tiếp đến các thôn bản, bằng cả tiếng Mông và tiếng phổ thông. Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương; thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, lôi kéo, chia rẽ đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc. Để đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, Huyện đã chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, công an, kiểm lâm,… thực hiện tốt công tác dân vận và triển khai mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” để nắm tình hình, gần gũi nhân dân, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những mầm mống, biểu hiện truyền đạo trái pháp luật, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh nông thôn, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặt khác, Huyện quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu tiên người dân tộc thiểu số làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh ở cơ sở. Các cơ quan chức năng, địa phương đa dạng hóa hình thức tuyên tuyền, như: tổ chức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng xe loa; lồng ghép nội dung trong lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc, trong sinh hoạt, hội họp của thôn, bản; các đợt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng, duy trì hoạt động các hòm thư góp ý về an ninh trật tự, tố giác tội phạm, điểm trình báo tạm trú, tạm vắng, tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra an ninh, tổ tự quản về an ninh trật tự, đội thanh niên xung kích, tổ hòa giải1, v.v. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho nhân dân và duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn.

Với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện Mù Cang Chải đã đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” trên địa bàn ngày càng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo cơ sở để Huyện phát triển bền vững.

NÔNG VIỆT YÊN, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy
_________
_________

1 - Huyện đã lựa chọn 06 xã, thị trấn, cơ quan, trường học trọng điểm đưa vào diện vận động tập trung, thường xuyên; xây dựng, duy trì hoạt động mô hình phòng chống tội phạm tại xã Chế Tạo và Cao Phạ; 25 hòm thư góp ý về an ninh trật tự, tố giác tội phạm; 126 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng; 88 tổ an ninh nhân dân; 127 tổ tuần tra an ninh; 13 tổ tự quản an ninh trật tự, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:28 - 19/09/2020

HCMSJC56.00056.500
Hà NộiSJC56.00056.520
Đà NẵngSJC56.00056.520

Thời tiết