Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Ba, 04/10/2011, 01:05 (GMT+7)
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

LTS: Ngày 8-9-2011, tại Hà Nội, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm (2001 - 2011) thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Chỉ thị số 12-CT/TW và Nghị định số 116/2007/NC-CP) về GDQP-AN. Dự Hội nghị có 250 đại biểu đại diện cho các quân khu, tỉnh, thành và các ban, bộ, ngành Trung ương. Cùng thời điểm, còn có hơn 4 nghìn đại biểu cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện tham gia ở 63 đầu cầu trực tuyến các tỉnh, thành. Phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân lược ghi những vấn đề chính được đề cập tại Hội nghị.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. (nguồn: TTXVN)
 
Sau lời khai mạc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (chủ trì Hội nghị), Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương đã đọc Báo cáo Tổng kết; khẳng định: “Công tác GDQP-AN trong 10 năm qua đó đạt được những kết quả toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới; đồng thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Về kết quả cụ thể, Báo cáo nêu rõ: cấp uỷ, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, lãnh đạo và người đứng đầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị định về công tác GDQP-AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội đồng GDQP-AN các cấp được thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần, phát huy trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương đã tích cực, chủ động đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học và kiểm tra Hội đồng cấp dưới và các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho cán bộ, đảng viên được triển khai tích cực, số lượng, chất lượng không ngừng được nâng lên; trong đó, khối địa phương thực hiện tốt hơn. 10 năm qua, cả nước đã có gần 3 triệu cán bộ, đảng viên (đối tượng 1 đến đối tượng 5) được bồi dưỡng kiến thức QP-AN (đạt gần 90%). Công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nền nếp; chương trình, giáo trình, sách giáo khoa và phương pháp tổ chức môn học được đổi mới; đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phần nào đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng môn học. Trong 10 năm qua, toàn quốc đã đào tạo 31 nghìn giáo viên, tổ chức GDQP-AN cho gần 28 triệu học sinh, sinh viên (đạt gần 99%). Công tác GDQP-AN toàn dân được đẩy mạnh và có sự đổi mới cả về nội dung, hình thức nên chất lượng giáo dục, tuyên truyền ngày càng tốt hơn. Các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương và các ngành đã xây dựng, duy trì có chất lượng chuyên trang, chuyên mục GDQP-AN; đồng thời, tập trung tuyên truyền, giáo dục nhân dịp những ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và được lồng ghép với hoạt động của các tổ chức quần chúng. Bên cạnh đó, các địa phương còn mở rộng đối tượng bồi dưỡng; nhất là, đã tổ chức thực hiện tốt việc thí điểm GDQP-AN cho học viên ở các trường tôn giáo.

Bên cạnh những việc đã làm tốt, Báo cáo cũng đề cập: công tác GDQP-AN 10 năm qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ chốt chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ này; cá biệt, một số bộ, ngành, doanh nghiệp, trường đại học chưa quan tâm đúng mức, có nơi chưa triển khai bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định; giáo viên GDQP-AN còn thiếu, một bộ phận chất lượng thấp; cơ sở vật chất bảo đảm còn thiếu, chưa đồng bộ; tiến độ xây dựng các trung tâm GDQP-AN còn chậm; Hội đồng GDQP-AN cấp huyện, xã có nơi hoạt động còn hạn chế; thực hiện chế độ báo cáo chưa nghiêm...

Phần thảo luận: các ý kiến đều nhất trí với Báo cáo tổng kết; trong đó, tập trung phân tích, làm rõ những kết quả, nguyên nhân, kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất một số nội dung và giải pháp trong thời gian tới. Về nguyên nhân ưu điểm, các ý kiến đều thống nhất cao, đó là: Đảng, Nhà nước coi công tác GDQP-AN là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng hoàn thiện; Hội đồng GDQP-AN các cấp được xây dựng và hoạt động có hiệu quả; cơ quan tham mưu các cấp chủ động, linh hoạt; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong thực hiện công tác này... Về nguyên nhân khuyết điểm, các ý kiến nêu rõ: cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này; tính pháp quy của hệ thống văn bản chưa cao; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chưa phù hợp với các loại hình doanh nghiệp; đội ngũ giáo viên, giảng viên chưa được chuẩn hóa; chế độ, chính sách bảo đảm cần phù hợp, cụ thể hơn,...

Một số ý kiến cho rằng, việc phân loại đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cần chặt chẽ, hợp lý hơn, nhất là ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; vì đây là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, nếu phân loại đúng sẽ không để sót đối tượng; vì vậy, để thực hiện việc này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành có liên quan. Hội nghị còn có ý kiến đề xuất nên giảm bớt nội dung, chương trình bồi dưỡng với đối tượng 1 và 2 (về thời gian, theo tính toán có thể giảm được một tuần), với lý do những năm qua, nhiều cán bộ thuộc đối tượng trên đó nghiên cứu, học tập những nội dung này trong các nhà trường; mặt khác, nếu giảm những nội dung đó sẽ tạo điều kiện cho cán bộ tập trung hoàn thành tốt hơn cương vị, chức trách của mình. Việc mở rộng các loại hình GDQP-AN cho thế hệ trẻ, như: “Học kỳ quân đội”, “Thử nghiệm quân ngũ”… là sáng kiến của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Tuy nhiên, Hội nghị cho rằng, bên cạnh ưu điểm là chính, cần sớm tiến hành kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh, tránh hiện tượng lợi dụng việc làm này để trục lợi.

Phần kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ: những năm tới, hoà bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, nhưng còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Trong nước, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý là, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là trên các địa bàn trọng điểm. Tình hình đó tác động không nhỏ đến công tác QP-AN nói chung và GDQP-AN nói riêng. Vì vậy, mục tiêu công tác GDQP-AN trong những năm tới là: đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, cả bề rộng và chiều sâu công tác GDQP-AN; làm cho mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân nhận thức sâu sắc hơn chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về QP-AN, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần vô hiệu hoá chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và BVTQ trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu, để đạt được mục tiêu trên, các ban, bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trọng tâm là cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ BVTQ và công tác GDQP-AN.

2- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án Luật GDQP-AN, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII; đồng thời, soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đồng bộ, khả thi, để sớm đưa Luật vào cuộc sống khi được thông qua.

3- Triển khai xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu GDQP-AN cho các đối tượng theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

4- Thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo giáo viên GDQP-AN theo Đề án 472/CT-TTg, ngày 12-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2016 có đủ giáo viên, giảng viên chuyên trách môn học này. Thường xuyên đổi mới phương pháp và mua sắm đủ thiết bị dạy, học theo quy định; triển khai nhân rộng mô hình “Học kỳ quân đội”, nhưng phải có sự quản lý của các cơ quan chức năng, có chương trình thống nhất, phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các trung tâm GDQP-AN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để đến năm 2015, có từ 70 đến 80% sinh viên được học tập, rèn luyện tại các trung tâm.

5- Tăng cường và đẩy mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, trong đó trọng tâm là đối tượng 1, 2 và số cán bộ mới đề bạt, bổ nhiệm sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

6- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng GDQP-AN toàn dân; đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, chú trọng đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếp tục rút kinh nghiệm, triển khai GDQP-AN cho học viên các trường tôn giáo.

7- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN; coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không giao khoán cho riêng cơ quan, tổ chức và cá nhân nào.

8- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP-AN các cấp; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, từng cấp hằng năm kiểm tra từ 20 đến 25% đơn vị thuộc quyền, đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

9- Tập huấn cán bộ quản lý, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về chương trính, giáo trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN và môn học GDQP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân.

10- Đặt công tác GDQP-AN là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng của các tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức; gắn kết quả công tác GDQP-AN trong đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và phong trào thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

NGUYỄN THÀNH ĐÔ thực hiện

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 23/05/2020

HCMSJC48.45048.900
Hà NộiSJC48.45048.920
Đà NẵngSJC48.45048.920

Thời tiết