Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 05/09/2016, 09:06 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đứng chân trên địa bàn có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; cửa ngõ giao thương, giao lưu đường không, đường thủy với các nước trong khu vực và thế giới đã đặt ra cho Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu rất cao và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ. Trước bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là vi phạm pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên biển, quản lý, bảo vệ biên giới biển, cửa khẩu cảng; hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí qua khu vực cửa khẩu, cảng, trộm cắp tài sản trên tàu, v.v, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng và đối sách xử lý các vụ việc liên quan, quản lý, bảo vệ, thực thi pháp luật trong khu vực biên phòng. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực biên phòng được xác định là một giải pháp quan trọng.

Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác này. Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các đồn biên phòng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào nghị quyết lãnh đạo toàn diện của năm và hằng tháng; trong đó, tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện công tác này. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tình hình an ninh, chính trị địa bàn. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tình hình; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Với chức năng là cơ quan thường trực thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013 - 2016”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Quy chế hoạt động của Hội đồng thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện; trong đó, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, chỉ đạo thành lập các tổ phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng địa phương kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, yếu kém và xác định phương hướng, biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả; lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực làm tuyên truyền viên, báo cáo viên. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp công tác; trực tiếp đảm nhiệm các nội dung của chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ; hướng dẫn, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tài liệu về pháp luật ở Phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách, giá sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Thành đoàn và các đơn vị trong khối thi đua nội chính (Công an, Quân sự, Tòa án, Cục Thi hành án, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tư vấn pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố mở các lớp tập huấn, cử cán bộ tham dự hội nghị báo cáo viên, đào tạo nghiệp vụ ở các trường trong và ngoài Quân đội và thường xuyên cập nhật, cung cấp văn bản, thông tin, tài liệu pháp luật cho báo cáo viên hoạt động. Nhờ vậy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có đủ trình độ, năng lực, làm chủ nội dung, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt, liên hệ vận dụng sát thực tế, bảo đảm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trên địa bàn biên phòng.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Trước khi thực hiện công tác, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã chủ động nghiên cứu văn bản, biên soạn giáo án, bài giảng và thông qua phê duyệt. Đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của cơ quan, đơn vị, nội dung tập trung vào nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quán triệt, nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, v.v. Với đối tượng là hạ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, tập trung giáo dục ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc chuyên môn, nghiệp vụ và chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy. Ngoài việc tổ chức lên lớp theo các chương trình giáo dục cơ bản đã được quy định, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức hoạt động bổ trợ ngoại khóa, lấy những vụ việc cụ thể xảy ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định hoạt động của Bộ đội Biên phòng,… để tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, khả năng vận dụng vào thực tế cuộc sống và năng lực xử lý tình huống phù hợp với những quy định của pháp luật. Tại các đồn biên phòng, chốt lẻ, đi sâu vào nội dung giáo dục, bồi dưỡng chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: tôn giáo, dân tộc, quản lý, sử dụng đất đai, phòng, chống ma túy, đối ngoại nhân dân, v.v. Ngoài ra, Hội đồng còn chú trọng việc phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nghiệp vụ tại đơn vị và việc rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông; phát huy dân chủ, mở rộng đối thoại giữa cán bộ và chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Đối với nhân dân khu vực biên giới, biển, hành lang cảng, một mặt, Bộ Chỉ huy chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác dân vận, các buổi họp dân, khu phố (ấp). Nội dung tập trung vào các vấn đề nhân dân quan tâm, như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bầu cử, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, v.v.

Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, có tính thuyết phục cao, như: xây dựng chương trình nghệ thuật, lồng ghép các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, biểu diễn phục vụ nhân dân khu vực biên giới, biển; xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên Đài Truyền hình Thành phố, đài truyền thanh các địa phương; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, đĩa DVD; niêm yết tại nơi làm việc, tiếp dân của các đồn, trạm biên phòng và các bản tin khu phố (ấp), v.v. Cùng với đó, các đồn biên phòng đã thường xuyên tham gia, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, ấp do đơn vị phụ trách để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các hiệp định, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân về chủ quyền biên giới quốc gia, động viên họ tích cực tham gia các hoạt động công tác biên phòng; phát hiện và tham gia đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi vi phạm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, cảng biển và trên địa bàn dân cư.

Nhờ có chủ trương đúng, triển khai thực hiện nghiêm túc, nên chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, hải cảng trong khu vực biên phòng. Do nắm vững pháp luật, nên trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn chấp hành nghiêm pháp luật, xử lý các vụ việc đúng hành vi, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục luật pháp quy định. Cũng do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác vận động quần chúng, nên “thế trận biên phòng toàn dân” trên địa bàn Thành phố ngày càng được củng cố. Những chuyển biến tích cực, vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong lực lượng Biên phòng Thành phố đã góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Đại tá NGUYỄN DUY THẮNG, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 06:55 - 23/04/2018

EUR27805.2828137.65

GBP31651.8932159.28

USD2274022810

Giá vàng

Cập nhật : 09:15 - 21/04/2018

HCMSJC36.73036.930
Hà NộiSJC36.73036.950
Đà NẵngSJC36.73036.950

Thời tiết