Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 15/08/2022, 08:35 (GMT+7)
Bình Dương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Những năm qua, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,... và mọi mặt đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương và một số địa phương khác; thậm chí có thời điểm còn đe dọa, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, song, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Tỉnh luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy lùi dịch bệnh, từng bước khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Nhờ đó, 06 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh cơ bản được kiểm soát; kinh tế - xã hội nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, v.v. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển kinh tế và đô thị nhanh, tập trung nhiều nguồn lực, nên trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội; các thế lực thù địch, phản động lợi dụng việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo dài tại các dự án đền bù, giải tỏa để lôi kéo, kích động tụ tập đông người, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, triệt để tận dụng các vụ đình công, lãn công tại một số công ty do chậm lương, cũng như các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng,… các sự kiện chính trị trọng đại để xuyên tạc, kích động, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ. Trước thực tiễn đó, cùng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân,... Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, thiết thực góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn Tỉnh và cả nước.

Tôn vinh Chiến sĩ Sao vuông - kiên cường chống dịch Covid-19

Trên cơ sở nghiên cứu quán triệt sâu sắc Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên, Bộ Chỉ huy Quân sự - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Đồng thời, ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tổ chức thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài. Chỉ đạo các địa phương tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn các lớp bồi dưỡng, phổ biến, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác này; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Theo đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từ Tỉnh đến xã duy trì nghiêm nền nếp công tác; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh, phù hợp với thực tiễn của từng đối tượng, địa bàn. Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thường xuyên kiện toàn thành viên Hội đồng, Ban Thường trực đúng thành phần; điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các sở, ban, ngành, đoàn thể của địa phương để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn Tỉnh. Trọng tâm là phối hợp rà soát nắm chắc nguồn cán bộ, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4 đúng quy định, đạt chất lượng cao. Trong điều kiện các đối tượng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp chủ động, linh hoạt chia nhỏ lớp học thành nhiều đợt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã xác định.

Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được Tỉnh hết sức coi trọng. Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, cử cán bộ đối tượng 1, 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ và Quân khu tổ chức. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh tổ chức 01 lớp bồi dưỡng tập trung cho cán bộ thuộc đối tượng 3, số lượng 152 đồng chí. Tiếp tục tổ chức cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 (đối tượng đã được bồi dưỡng từ các năm trước). Tỉnh chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, xã rà soát cán bộ thuộc đối tượng 4 và các đối tượng khác, đã và chưa được bồi dưỡng để có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 578 người thuộc đối tượng 4 - là chi hội trưởng, chi hội phó thanh niên công nhân,… của các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Chủ động mở rộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, chủ nhà trọ, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp, v.v. Về nội dung, ngoài những nội dung bồi dưỡng, cập nhật theo quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã bổ sung quan điểm, chủ trương của Đảng trong nhiệm kỳ mới; các văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh, bổ sung; tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề tác động trực tiếp đến Việt Nam; những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Tỉnh trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới. Do dịch Covid-19 dự kiến còn kéo dài, nên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương pháp bồi dưỡng vừa trực tiếp, vừa trực tuyến phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn. Bên cạnh đó, Tỉnh còn triển khai cấp phát tài liệu tự nghiên cứu, viết thu hoạch để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình cập nhật trực tuyến.

Để công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tạo sức lan tỏa sâu, rộng, Tỉnh chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thực hiện tốt công tác này cho các đối tượng: học sinh, sinh viên và toàn dân.

Đối với học sinh, sinh viên, Tỉnh yêu cầu các nhà trường trên địa bàn tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định, đảm bảo thực chất. Trước mỗi năm học, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, phối hợp chặt chẽ với Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn giảng dạy môn học này. Cấp phát bổ sung tài liệu, vật chất phục vụ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục được quyền tự chủ trên địa bàn Tỉnh. Các trường trung học phổ thông quản lý chặt chẽ các loại súng đã hoán cải và thiết bị dạy học chuyên dùng phục vụ hiệu quả môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Thực hiện tốt việc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh giữa Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Quân sự Quân đoàn 4 với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Tỉnh. Cơ quan quân sự các cấp còn phối hợp chặt chẽ với các trường trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tham quan di tích, chứng tích lịch sử, hội thao quốc phòng và an ninh, nhất là tổ chức thành công “Học kỳ Quân đội”, v.v. Qua đó, giúp các em học sinh, sinh viên nắm vững nội dung các chuyên đề chính trị, nâng cao nhận thức, hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng và an ninh; thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc; hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hăng hái học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Đối với toàn dân, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh từ Tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua các chuyên mục trên phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lưu động. Nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự; tình hình biển, đảo; chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; quan điểm, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, v.v. Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh chỉ đạo Hội đồng cấp dưới phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các chuyên đề về an ninh cho công nhân; Công đoàn Công ty cao su; chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ khách sạn, nhà trọ; các thành viên “Câu lạc bộ lực lượng nòng cốt trong công nhân lao động”; trong đó, coi trọng tuyên truyền sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng Tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, qua đó được nhiều doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Thông qua các trang, nhóm trên không gian mạng đã tuyên truyền trên 1.000 bài viết, hình ảnh, góp phần phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thông tin xấu độc, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Những kết quả đạt được về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh trong thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cơ sở quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH CHUẨN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...