QPTD -Thứ Ba, 05/02/2013, 13:09 (GMT+7)
Xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn Quân khu 7
Với hơn 600 km đường biên giới, những năm qua, Quân khu 7 cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh việc xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị.
 
 
Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh (QP-AN) và đối ngoại. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) các địa phương ở khu vực biên giới thuộc Quân khu 7 đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tập trung xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, tạo bước chuyển biến tích cực cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và QP-AN. Tuy nhiên, tuyến biên giới Tây Nam đang trong quá trình phân giới, cắm mốc, còn tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định, phương hại đến chủ quyền an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc trên tuyến biên giới còn nhiều khó khăn; các hoạt động lấn chiếm đất rừng, tranh chấp, khiếu kiện đất đai, truyền đạo trái pháp luật và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm Quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại... còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, mà tuyến biên giới Tây Nam là một trọng điểm. Cùng với việc xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... chúng còn lợi dụng địa bàn biên giới để thực hiện chiến tranh tâm lý, móc nối, cài cắm lực lượng kích động chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa hai dân tộc, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tập trung xây dựng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Từ đặc điểm địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bằng các giải pháp phù hợp; nhất là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đề án, chủ trương, kế hoạch, quy chế về xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, như Đề án về bố trí dân cư, tạo thế trận QP-AN trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH. Trong đó, lãnh đạo, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhằm ổn định đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; thực hiện tốt Chương trình Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư, biết vươn lên làm giàu ngay tại quê hương. LLVT Quân khu tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - quốc phòng ở các khu vực còn nhiều khó khăn trên tuyến biên giới theo chủ trương của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, như: Bù Gia Phúc, Bù Gia Mập, cụm dân cư đồng bào dân tộc Khơ-me ở sóc Tà Thiết (Bình Phước), các khu dân cư Chàng Riệc, Ngã ba Xe Cháy, cầu Sài Gòn 2 (Bắc Tây Ninh)... góp phần tăng cường tiềm lực QP-AN của khu vực phòng thủ (KVPT) ở các địa phương. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, các địa phương còn đẩy mạnh xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng ở cơ sở, các phum, sóc trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý các hoạt động trên tuyến biên giới. Thực tiễn cho thấy, để xây dựng và quản lý tốt địa bàn khu vực biên giới, các địa phương cần hết sức quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; chú trọng phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ trì ở cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; đồng thời, có chính sách ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo xã, phum, sóc, ấp phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đối với việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền tảng chính trị và “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo môi trường sống lành mạnh, dân chủ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp còn coi trọng giữ vững, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; từng bước loại trừ những nguyên nhân và điều kiện nảy sinh mất ổn định chính trị - xã hội ở các xã, ấp biên giới.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT về bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bởi lẽ, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới có ý nghĩa không chỉ nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, tăng cường tiềm lực QP-AN của đất nước. Vì thế, trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng, Bộ Tư lệnh Quân khu và các địa phương trên địa bàn biên giới đã thường xuyên bổ sung, ban hành các công văn, chỉ thị, hướng dẫn... để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, đề cao trách nhiệm của mọi công dân trong việc tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Trong đó, LLVT được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt đối với công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào khu vực biên giới. Trong tổ chức thực hiện, LLVT Quân khu đã chú trọng gắn nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại với kết hợp làm công tác dân vận và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Cùng với việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương, công tác tuyên truyền còn chú trọng giáo dục và bồi đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của nhân dân các dân tộc và LLVT hai bên biên giới trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia, thực hiện nghiêm Quy chế biên giới và bảo đảm quyền lợi của nhân dân vùng biên giới. Trong quá trình thực hiện, LLVT Quân khu đã phối hợp với các lực lượng chuyên trách về công tác dân vận của địa phương, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân vùng biên giới nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để kẻ địch xuyên tạc, kích động, tạo điểm nóng để chống phá. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cùng với việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các cấp còn coi trọng việc tranh thủ sự tham gia của các già làng, trưởng bản, phụ nữ tiêu biểu để trao đổi về nhiệm vụ QP-AN. Trên cơ sở đó, hình thành lực lượng chính trị rộng rãi, cùng với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, tự vệ xây dựng thế trận QP-AN vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng, củng cố thế trận QP-AN gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đây là vấn đề cốt lõi trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, được Quân khu và các địa phương đầu tư xây dựng theo quy hoạch tổng thể về phát triển KT-XH và tăng cường tiềm lực QP-AN. Thời gian qua, Quân khu và các địa phương đã điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch phòng thủ; các địa phương đã và đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng thế trận quân sự, công trình quốc phòng - kinh tế, tạo thành các cụm dân cư, các điểm tựa, cụm điểm tựa, các khu vực phòng thủ then chốt trong thế trận phòng thủ của địa phương và Quân khu. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới, Quân khu và các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng tiềm lực mọi mặt, bảo đảm sẵn sàng huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc.

Để tăng cường tiềm chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ và tiềm lực QP-AN trên khu vực biên giới, LLVT Quân khu và các địa phương đã đẩy mạnh quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng các tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc. Trên cơ sở kết quả xây dựng “điểm” KVPT ở tỉnh Tây Ninh và huyện Bến Cầu, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo nhân rộng ra các địa phương khác, trước hết là các tỉnh, huyện biên giới. Đồng thời, từng bước xây dựng các cụm, tuyến, khu dân cư ổn định trên tuyến biên giới; xây dựng hệ thống chốt dân quân, kết hợp với các đồn, trạm biên phòng, tạo thành thế trận liên hoàn để bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới. LLVT Quân khu luôn thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp hoạt động đã ký kết giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên giới, chống xâm nhập đường bộ, đường không. Các đồn biên phòng, các đội dân vận chuyên trách trên địa bàn Quân khu thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức các hộ dân ở các xã biên giới ký giao ước, thực hiện phong trào tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự ở ấp, xã. Mặt khác, các địa phương còn thực hiện tốt công tác đối ngoại, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng. Bên cạnh đó, LLVT Quân khu còn thực hiện tốt các quy định về định kỳ tổ chức giao ban theo phân cấp; trong đó, chú trọng thông báo tình hình khu vực biên giới có liên quan và thống nhất các nội dung, biện pháp bảo vệ biên giới, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy lẫn nhau, cùng phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới.

Riêng các dự án phát triển KT-XH trên khu vực biên giới, các địa phương đã tổ chức thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch thống nhất, bảo đảm vừa phát huy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, vừa tăng cường QP-AN, sẵn sàng huy động phục vụ cho yêu cầu chuyển sang thời chiến. Ngoài việc đầu tư, điều chỉnh thế bố trí dân cư, từng bước hình thành các cụm, tuyến dân cư trên biên giới, các địa phương còn chủ động tổ chức định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc tại chỗ và dân di cư từ địa phương khác đến; kết hợp điều chỉnh dân cư với xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành các vùng kinh tế mới và xây dựng ấp, xã chiến đấu trong thế trận QP-AN của các KVPT. Đồng thời, tích cực mở rộng, phát triển các đường giao thông nối liền giữa các ấp, phum, sóc phía sau với tuyến biên giới; phát triển mạng thông tin, bưu điện tại các vùng trọng điểm; phát triển mạng y tế, bảo đảm 100% các xã biên giới có trạm y tế. Trên cơ sở Luật Đất đai, các địa phương đã chủ động giao đất, giao rừng, khuyến khích nhân dân phát triển cây công nghiệp dọc tuyến biên giới để tạo ra của cải vật chất, bảo vệ môi trường, tăng độ che phủ trận địa và khi cần thiết có thể làm vật liệu xây dựng các công trình chiến đấu. LLVT Quân khu còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện các chính sách xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của đồng bào, xây dựng thế trận QP-AN vững chắc gắn với thế trận biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng biên giới Tây Nam ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 
Trung tướng TRẦN ĐƠN
Ủy viên BCHTƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu
Ý kiến bạn đọc (0)