Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 14/02/2014, 09:55 (GMT+7)
Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 25 khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Qua gần 2 năm thực hiện quyết liệt việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, của Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 25 đã đạt được kết quả tích cực. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định để Đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và trở thành một trong 50 tập thể Điển hình tiên tiến cấp toàn quân năm 2013.

Lữ đoàn 25 là đơn vị công binh cấp chiến lược thuộc Quân khu 7. Nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn là bảo đảm công binh cho lực lượng vũ trang Quân khu trong sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc trên hướng chiến lược phía Nam Tổ quốc. Trong thời bình, Lữ đoàn có nhiệm vụ thường xuyên là huấn luyện, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; làm đường tuần tra biên giới; xây dựng, bảo quản các công trình quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Xuất phát từ tính chất hoạt động đặc thù của Bộ đội Công binh, để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy Lữ đoàn xác định phải lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; trong đó, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt. Đặc biệt, khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng ủy coi đây là dịp để đánh giá đúng thực trạng chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) theo ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết đã nêu; tiếp đó tập trung khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm để tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong toàn Đảng bộ.

Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, không che giấu khuyết điểm”, đợt sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (TPB&PB) theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XI) của Đảng bộ Lữ đoàn đã thực hiện theo đúng nội dung, nguyên tắc, phương châm, phương pháp, quy trình, thời gian và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm, TPB&PB cho thấy: hầu hết CB,ĐV trong Đảng bộ và quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện nghiêm túc; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của cán bộ chủ trì trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phát huy,… Đồng thời, Đảng ủy Lữ đoàn đã nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn hạn chế của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ CB,ĐV. Nổi lên là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiệu quả chưa cao; một số CB,ĐV thiếu gương mẫu, có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại va chạm; còn biểu hiện thu vén cá nhân, cục bộ, mất đoàn kết. Việc phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm. Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của một bộ phận cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nền nếp sinh hoạt, chế độ TPB&PB ở một số tổ chức đảng có mặt còn hạn chế, chất lượng chưa cao,... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng chủ yếu thuộc về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ; trách nhiệm chính trị, tính gương mẫu trong rèn luyện của một số CB,ĐV, trong đó có cả cán bộ chủ trì còn yếu.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, Đảng ủy Lữ đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 218-KH/ĐU về tiếp tục khắc phục khuyết điểm sau TPB&PB theo NQTƯ 4 (khóa XI) với những nội dung, biện pháp cụ thể. Trong đó, tập trung vào một số trọng tâm sau:

Trước hết, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ CB,ĐV, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm nội dung, chương trình, thời gian giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, cơ quan chính trị, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, giáo dục chung với giáo dục riêng, đi sâu vào giáo dục truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh, truyền thống, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật trong thời gian qua, các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ “Ngày Đảng”, “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật”; tăng cường bám nắm cơ sở, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện thiếu an tâm công tác, trung bình chủ nghĩa. Hằng quý, Đảng ủy Lữ đoàn kiểm tra nhận thức chính trị từ 1 đến 2 cơ quan, đơn vị. Hằng tháng, từng cấp ủy, chỉ huy tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức của đội ngũ CB,ĐV, chiến sĩ cơ quan, đơn vị mình. Đảng ủy chỉ đạo, các cấp ủy, chi bộ hằng tháng phải đánh giá và báo cáo thực chất chất lượng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ CB,ĐV. Đối với những CB,ĐV còn biểu hiện trung bình chủ nghĩa, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, quan liêu, cơ hội, thiếu tận tụy trong công tác, chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, phải đưa ra tập thể kiểm điểm, phê bình nghiêm túc và có biện pháp xử lý cương quyết. Bên cạnh đó, Đảng ủy yêu cầu từng đồng chí trong Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy, bí thư, cấp ủy viên các cấp phải thực sự nêu cao trách nhiệm chính trị, chấp hành nghiêm Quy định 963-QĐ/ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và Quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bám sát mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, gần gũi bộ đội, lắng nghe, tôn trọng ý kiến cấp dưới, kiên quyết khắc phục sự quan liêu, bảo thủ, tự cao, tự đại, nêu cao tinh thần TPB&PB, thực sự là tấm gương mẫu mực về nhận thức, việc làm, phát ngôn để CB,ĐV và quần chúng noi theo.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đưa công tác cán bộ vào nền nếp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Quy chế Công tác cán bộ (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Đảng ủy đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ và sửa đổi, bổ sung Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ. Đồng thời, chủ động rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cán bộ (trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy) nhiệm kỳ 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu đề ra. Theo đó, mỗi chức danh có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi; chú trọng bố trí xen kẽ giữa cán bộ đã qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm. Đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật hoặc chất lượng công tác thấp, nhất thiết phải đưa ra khỏi quy hoạch. Trong bổ nhiệm cán bộ, cấp ủy các cấp phải bám sát quy hoạch cán bộ và uy tín, năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ trên cương vị mới; kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ, hoặc bổ nhiệm cán bộ theo kiểu “chính sách”. Các quyết định điều động nhân sự của cấp ủy, người chỉ huy đơn vị luôn tính đến yêu cầu tăng cường số lượng, chất lượng đảng viên cho các đơn vị trọng yếu, đủ số lượng đảng viên để thành lập các chi ủy, tổ đảng ở đơn vị cơ sở. Việc điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ thực hiện đúng quy chế, quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; đi sâu rèn luyện trình độ chỉ huy, tham mưu và năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong những nhiệm vụ khắc phục sự cố, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ, nhằm hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách và ổn định đời sống hậu phương, gia đình cán bộ, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác tốt, có uy tín trước tập thể, tích cực, chủ động trong mọi công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đổi mới phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là trên các mặt công tác, lĩnh vực nhạy cảm (cán bộ, tài chính, vật tư, xăng dầu, rà phá bom, mìn, xây dựng cơ bản,…); thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, tiêu chuẩn, quỹ vốn, ngân sách, kinh phí; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt, nhất là chế độ học tập, TPB&PB; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phương pháp quản lý, điều hành của người chỉ huy, chính trị viên các cấp. Chú trọng thực hiện tốt việc phân loại đảng viên “5 tốt”, chi bộ “4 tốt”1 hằng tháng theo tinh thần Chỉ thị 235-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu (khóa VII). Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của CB,ĐV, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì; gắn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng với thực hiện NQTƯ 4 (khóa XI), Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, giúp Đảng ủy phát hiện, biểu dương những cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đúng quy định, hướng dẫn, làm chuyển biến tình hình; chấn chỉnh kịp thời những nơi làm không đến nơi đến chốn, hiệu quả thấp. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm cho mọi tổ chức, lực lượng phát huy vai trò trong việc đóng góp ý kiến với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp theo các nội dung đề ra; kiên quyết đấu tranh với tư tưởng hữu khuynh, xuôi chiều, né tránh, nể nang; tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện để mọi người phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Bằng những giải pháp thiết thực sau kiểm điểm theo NQTƯ4 (khóa XI), năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Lữ đoàn được nâng lên; hiệu lực của người chủ trì cơ quan, đơn vị và uy tín của đội ngũ CB,ĐV được khẳng định. Những biểu hiện của tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thực dụng, cơ hội, ngại khó, ngại khổ, làm việc cầm chừng, được khắc phục một bước; ý thức trách nhiệm, tinh thần mình vì mọi người, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết được thể hiện rõ nét. Mỗi CB,ĐV đã biết tự điều chỉnh hành vi, ghép mình vào khuôn khổ. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ và những phức tạp từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mọi CB,ĐV đều thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không so đo, tính toán thiệt hơn, sẵn sàng chấp nhận thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Qua đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2013, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 100% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (tăng 2% so với năm 2012); đảng viên “5 tốt” trung bình hằng tháng đạt 91,4% (tăng 0,2% so với năm 2012); Chi bộ “4 tốt” đạt 88,69% (tăng 2,1% so với năm 2012); 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện; Lữ đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng”; được vinh danh là một trong 50 tập thể Điển hình tiên tiến toàn quân năm 2013.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 25 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc kiểm điểm, TPB&PB theo NQTƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá TRƯƠNG QUANG CHÂU

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn
_____________

1 - Đảng viên “5 tốt”: 1. Chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; 2. Gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 3. Nêu cao tinh thần TPB&PB; 4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 5. Làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác phát triển Đảng.

- Chi bộ “4 tốt”: 1. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 2. Lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết, kỷ luật; 3. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước và mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 7; 4. Triệt để thực hành tiết kiệm, lãnh đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, làm tốt công tác phát triển Đảng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 14/12/2019

EUR25681.5326532.46

GBP30893.1731387.92

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết