Thông tin - Tư liệu Biển, đảo Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 16/05/2019, 10:16 (GMT+7)
Vài nét về khu kinh tế ven biển Việt Nam

Khu kinh tế ven biển là loại hình khu kinh tế mở tổng hợp ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận, được thành lập, phát triển theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định của pháp luật Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng các khu kinh tế ven biển, xem đây là mô hình phát triển mới, nhằm hình thành các khu kinh tế động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng, nhất là các vùng nghèo ven biển; tạo tiền đề huy động, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, tìm kiếm, áp dụng những thể chế, chính sách kinh tế mới để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN

Qua 10 năm thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 14-3-2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, nhất là Quyết định 1353/QĐ-TTg, ngày 23-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”, đến nay, cả nước đã có 18 khu kinh tế ven biển, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, như: công tác quy hoạch thiếu tính tổng thể; đầu tư còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, triển khai thực hiện chậm, còn nhiều dự án treo, thiếu tính khả thi; việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; hiệu quả của các khu kinh tế ven biển chưa đồng đều, thậm chí có khu vực còn thấp, mang tính cục bộ, thiếu sự liên kết vùng, v.v.

Để phát triển, nâng cao hiệu quả các khu kinh tế ven biển, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến vấn đề này. Đáng chú ý là: Nghị định 82/2018/NĐ-CP, ngày 22-5-2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Nghị quyết 36/NQ-TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, định hướng tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình khu kinh tế ven biển gắn với hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh; đảm bảo các khu kinh tế ven biển phải đóng vai trò chủ đạo trong phát triển vùng và gắn kết liên vùng. .Mục tiêu đến năm 2020, các khu kinh tế ven biển đóng góp 15% - 20% tổng GDP của cả nước, tạo ra việc làm phi nông nghiệp cho khoảng 1,3 - 1,5 triệu người, đảm bảo đến năm 2030, kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65% - 70% GDP cả nước.

Để làm được điều đó, chúng ta cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, nhất là các địa phương ven biển và sự vào cuộc của các bộ, ngành, cả hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội trong phát triển khu kinh tế ven biển. Chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch; tăng cường đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh thu hút, đa dạng các nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh tạo cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh, bền vững một số khu kinh tế ven biển trọng tâm, làm đầu tàu thúc đẩy các khu vực khác phát triển. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế ven biển, thường xuyên gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển, ven biển, v.v. Giải quyết tốt những nội dung trên sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Nguyễn Đức Phú thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:58 - 27/01/2021

EUR27,147.1728,565.38

GBP30,732.9332,016.59

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:42 - 26/01/2021

HCMSJC56.10056.600
Hà NộiSJC56.10056.620
Đà NẵngSJC56.10056.620