QPTD -Thứ Sáu, 13/05/2016, 07:50 (GMT+7)
Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo Nghị quyết của Quốc hội, chủ nhật, ngày 22-5-2016 sẽ là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 20211. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội của toàn dân để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi Lễ công bố Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 về Ngày bầu cử.  (Ảnh: TTXVN)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong lúc chúng ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo chủ trương, đường lối của Đảng; bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch bằng hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt, cản trở sự nghiệp đổi mới của Nhân dân ta. Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,… mới được ban hành, với nhiều quy định mới về xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đang đặt ra yêu cầu bảo đảm tiêu chuẩn, đổi mới cơ cấu, thành phần đại biểu, bảo đảm tính kế thừa, tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu dân cử.

Để tổ chức thành công Cuộc bầu cử lần này, yêu cầu xuyên suốt là:

1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng để Cuộc bầu cử được tiến hành đồng bộ, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; bầu được đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý; trong đó, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

2. Quán triệt yêu cầu bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Gắn kết quả đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác bầu cử với yêu cầu xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2021.

3. Rút kinh nghiệm việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các khóa gần đây để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong tổ chức bầu cử; đề xuất phương hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử.

4. Phân công cụ thể trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phụ trách bầu cử; chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

Trong thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cả hệ thống chính trị đã khẩn trương tiến hành các công việc chuẩn bị cho Cuộc bầu cử. Cụ thể:

Một là, thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội đã thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 21 thành viên. Hội đồng Bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi thành lập, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thành lập 03 tiểu ban2 để tham mưu, giúp Hội đồng chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử trong từng lĩnh vực; thành lập Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia để tổ chức phục vụ các hoạt động của Hội đồng.

Ở địa phương, theo quy định tại Điều 22 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương đã quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, huyện, xã trước ngày 07-02-2016. Ủy ban bầu cử đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở từng địa phương, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc Ủy ban bầu cử để phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, các ban bầu cử, tổ bầu cử cũng đã được thành lập ở các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ Cuộc bầu cử.

Nhìn chung, các tổ chức phụ trách bầu cử ở trung ương và địa phương đã được thành lập đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian, số lượng và thành phần theo quy định của pháp luật.

Hai là, công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử được quan tâm triển khai. Cụ thể, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 04-01-2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông,... đã ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai tổ chức bầu cử và phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức và toàn dân3. Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chuẩn bị và phát hành Lịch trình thời gian và các công việc cần triển khai trong quá trình tổ chức bầu cử; in mẫu hồ sơ để phục vụ việc kê khai hồ sơ ứng cử; phối hợp với các cơ quan hữu quan phát hành sách “Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân” và “Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” cùng một số văn bản, tài liệu4 liên quan đến công tác bầu cử, gửi đến Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố và một số bộ, ban, ngành để phục vụ công tác bầu cử.

Việc ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phụ trách bầu cử, bảo đảm việc triển khai công tác bầu cử được tiến hành theo tiến độ, kế hoạch đề ra, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân của từng địa phương, bảo đảm để nhiệm vụ này được tiến hành nhịp nhàng, đồng bộ, kịp thời, đúng luật5.

Bốn là, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có trách nhiệm, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hai và ba ở trung ương và các địa phương. Các hội nghị hiệp thương được tổ chức đúng thành phần, thời gian và quy trình; tiến hành thảo luận dân chủ; lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên căn cứ vào tiêu chuẩn, năng lực, sự tín nhiệm của cử tri ở nơi làm việc và nơi cư trú; đảm bảo có ít nhất 18% tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ; bảo đảm số dư trong danh sách những người ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử.

Năm là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp6 thông qua việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại địa phương7 và xem xét báo cáo tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Qua giám sát, kiểm tra cho thấy, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng kế hoạch, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan, ban, ngành trung ương.

Sáu là, công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử đã được triển khai rộng khắp trong cả nước. Ở trung ương, đã thành lập Trung tâm Báo chí bầu cử, xây dựng chuyên trang điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội để cập nhật đầy đủ văn bản hướng dẫn công tác bầu cử và thông tin về Cuộc bầu cử; tổ chức thi tranh cổ động bầu cử và chuẩn bị mẫu tranh cổ động phục vụ cho công tác tuyên truyền bầu cử.

Ở địa phương, đã xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bầu cử, tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử, giới thiệu nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, v.v. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, tuyên truyền trực quan, v.v.

Bảy là, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Cuộc bầu cử trong toàn quốc được quan tâm triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đạt kết quả tốt. Chương trình, kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã được ban hành sớm. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho Cuộc bầu cử; bố trí lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời khi tình huống xảy ra; chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh với những âm mưu, hành động lợi dụng dân chủ để phá hoại Cuộc bầu cử.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong cả nước đang được triển khai đồng bộ, đúng pháp luật và bảo đảm tiến độ. Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương đã làm tốt các bước chuẩn bị và đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các công việc còn lại, bảo đảm cho Cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Trong thời gian tới (tính đến ngày bầu cử 22-5-2016), cần tập trung chỉ đạo tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức truyên truyền, nhất là tuyên truyền về người ứng cử; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân trong dịp bầu cử.

TS. NGUYỄN SINH HÙNG, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

__________________________       

1 - Nghị quyết 105/2015/QH13, ngày 25-11-2015 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

2 - Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 06 nghị quyết về bầu cử, phối hợp với Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng Bầu cử đã ban hành Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG, ngày 29-01-2016 quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử; các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và khoảng 60 văn bản hướng dẫn, trả lời cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến bầu cử, v.v.

4 - Tổng số 64.433 bộ tài liệu và đĩa CD.

5 - Tính đến 17 giờ ngày 13-3-2016 (là thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử), đã có: 197 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và 1.012 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gửi đến Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố (trong đó có 162 hồ sơ tự ứng cử); 7.799 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi về Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố (trong đó có 7.720 hồ sơ của những người ứng cử được các cơ quan, nhà nước tổ chức giới thiệu và 79 hồ sơ tự ứng cử).

6 - Kế hoạch 1054/KH-UBTVQH13, ngày 05-3-2016 và Kế hoạch 1119/KH-UBTVQH13, ngày 13-4-2016.

7 - Đến cuối tháng 4-2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức 13 đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại 39 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết