QPTD -Thứ Ba, 05/01/2016, 13:05 (GMT+7)
Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06-01-1946 – 06-01-2016)
Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lời Ban Biên tập: Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc hội Việt Nam (06-01-1946 – 06-01-2016), Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành cho Tạp chí.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu
Quốc hội nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (Ảnh: qdnd.vn) 

Ngày 06 tháng 01 năm 1946, chỉ 4 tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chiểu theo Sắc lệnh số 14-SL1 ngày 08 tháng 9 năm 1945 và Sắc lệnh số 51-SL2 ngày 17 tháng 10 năm 1945, toàn thể cử tri Việt Nam đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc dân đại hội - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Quốc hội vừa là thành quả, vừa là yêu cầu đặt ra bức thiết của cách mạng Việt Nam.

Đến nay, vừa tròn bảy mươi năm sau ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội Việt Nam với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Việt Nam, đã luôn phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 70 năm phát triển và không ngừng tự hoàn thiện, Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản của mình là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Những thành quả vĩ đại của Cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, xây nên nền dân chủ Việt Nam ngày nay, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ lầm than lên địa vị chủ nhân của đất nước đang vững bước trên con đường xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh gắn liền với quá trình Quốc hội ban hành 5 bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013). Việc ra đời các bản Hiến pháp - đạo luật cơ bản của quốc gia đã xác lập chủ quyền quốc gia, quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tổ chức bộ máy Nhà nước, quyền cơ bản của công dân, theo đó Quốc hội đã ban hành hàng trăm đạo luật trên tất cả các lĩnh vực, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng thể của quốc gia trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Cùng với hoạt động lập pháp, Quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Phát huy tinh thần Quốc dân đại hội Tân Trào, với chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Việt Nam, 70 năm qua, các nhiệm kỳ Quốc hội đã quyết định cơ cấu tổ chức và phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, thông qua đó trên thực tế Quốc hội đã thay mặt nhân dân tổ chức thực hiện Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quốc hội đã cùng với Chính phủ kịp thời có những quyết sách, biện pháp đúng đắn để huy động sức mạnh tổng lực của quốc gia nhằm thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tuân thủ đường lối xây dựng và phát triển đất nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, Quốc hội đã quyết định đúng đắn các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước cho các thời kỳ, giai đoạn phát triển đất nước.

Với vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoạt động giám sát của Quốc hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong bảo đảm cho quyền lực, ý chí, nguyện vọng của nhân dân được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước, hằng năm Quốc hội đều xem xét báo cáo của các cơ quan Nhà nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện giám sát chuyên đề đối với những vấn đề bức xúc được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm; những khóa gần đây, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tại các kỳ họp thường kỳ, Quốc hội đều tiến hành hoạt động chất vấn đối với người đứng đầu các cơ quan hành pháp, tư pháp; đặc biệt là lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Trên quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược, trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã luôn coi trọng bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước với yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh, kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp (năm 2013), mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta, là đảm bảo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước. Hiến pháp đã khẳng định bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng, quyền cao quý của công dân. Nhà nước có trách nhiệm củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh để không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, góp phần gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Chỉ trong 2 năm sau khi Hiến pháp có hiệu lực, Quốc hội đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các đạo luật cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và thể chế hóa đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác lập và hoàn thiện thể chế kinh thế thị trường; hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được bảo đảm, đồng thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều đạo luật về quốc phòng - an ninh, củng cố mạnh mẽ cơ sở pháp lý cho sự nghiệp giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh cho đất nước.

Thông qua hoạt động lập pháp, Quốc hội khóa XIII đã thể chế hóa những quan điểm, tư tưởng của Đảng trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 về xây dựng quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc vào Hiến pháp và triển khai sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 10 đạo luật về quốc phòng - an ninh, thiết lập một cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng Dự bị động viên hùng hậu, lực lượng Dân quân tự vệ rộng khắp và vững chắc; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống khủng bố và các loại tội phạm nguy hiểm; xây dựng nền công nghiệp quốc phòng - an ninh; tạo cơ sở pháp lý để lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, v.v.

Đồng thời, trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành nhiều hoạt động giám sát chuyên đề, đặc biệt chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ)” đã giúp Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan phát hiện những bất cập trong việc triển khai chủ trương quan trọng này để kịp thời có sự điều chỉnh trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan.

Các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã góp phần quan trọng đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp (năm 2013) về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đi vào cuộc sống.

Nhìn lại 70 năm qua, những đóng góp của Quốc hội cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là vô cùng to lớn. Bước sang giai đoạn mới, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng lãnh đạo đang đi vào chiều sâu, đất nước đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, phương thức hoạt động theo tinh thần của Hiến pháp và các đạo luật vừa được ban hành. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập các cơ quan trong bộ máy Nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm tinh gọn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị và tư tưởng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013), thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, tăng cường thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, các hoạt động xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các đoàn thể xã hội và nhân dân.

Để thực hiện tốt các việc đó, cần nghiên cứu nhằm đổi mới các quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội, hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, quan tâm công tác bảo đảm, cơ chế hỗ trợ hoạt động của đại biểu để đại biểu Quốc hội thực hiện tốt nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Quốc hội sẽ làm hết sức mình để bảo đảm những điều kiện tốt nhất có thể, để chăm lo cho lực lượng vũ trang, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của chúng ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt các vị đại biểu Quốc hội, tôi xin gửi đến độc giả của Tạp chí Quốc phòng toàn dân và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, cử tri và nhân dân cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN SINH HÙNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
__________________________

1 - Sắc lệnh 14-SL: quy định sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội.

2 - Sắc lệnh 51-SL: quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực hiện theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết