QPTD -Thứ Năm, 20/07/2017, 08:50 (GMT+7)
Xây dựng tổ chức công đoàn trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Những năm qua, tổ chức công đoàn trong Quân đội luôn thực hiện tốt vai trò là người đại diện hợp pháp cho thực hiện quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức, lao động quốc phòng, đảm bảo cho họ phát huy tốt vai trò trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Quân đội. Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, việc tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn trong Quân đội vững mạnh là vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, tổ chức công đoàn trong Quân đội luôn có sự phát triển, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bám sát cơ sở, xây dựng tổ chức vững mạnh; phát triển, vận động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân viên, lao động quốc phòng. Đến nay, tổ chức công đoàn trong Quân đội, nhất là ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, vững mạnh toàn diện; đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng tăng về số lượng, đa dạng về cơ cấu ngành nghề, chất lượng chuyên môn, tay nghề, bậc thợ được nâng lên, phù hợp với quy mô, mô hình, chức năng của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị1; việc làm, tiền lương, nhà ở cơ bản ổn định. Đồng thời, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động; phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong lao động, sản xuất, họ luôn chủ động “vượt nắng, thắng mưa”, tìm tòi sáng tạo, làm chủ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng, mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm2, trực tiếp góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Có được kết quả trên, trước hết là do cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong quán triệt, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ VIII và Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng được tổ chức nền nếp, hiệu quả. Các phong trào hoạt động của công đoàn luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, phát triển nền công nghiệp quốc phòng của đất nước đang đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao. Vì vậy, đòi hỏi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn trong xây dựng, tổ chức, tập hợp, đoàn kết đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Theo đó, tổ chức công đoàn trong Quân đội cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng trình độ, tay nghề cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp, chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; tập trung nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Đại hội VIII Công đoàn Quân đội và Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị hằng năm của Tổng cục Chính trị, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của cấp mình, v.v. Trên cơ sở đó, giáo dục truyền thống, lý tưởng, lập trường giai cấp công nhân và “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị, chức năng, nhiệm vụ công đoàn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đối tượng, loại hình đơn vị, doanh nghiệp; coi trọng hình thức tuyên truyền miệng; khai thác, sử dụng có hiệu quả Tủ sách Pháp luật, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động nghiên cứu, nắm vững kiến thức pháp luật trong lao động, sản xuất và công tác. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong công nghiệp cho người lao động; chú trọng tổ chức các lớp học, bồi dưỡng theo định kỳ, các cuộc thi thợ giỏi, sản phẩm, đề tài sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động, thiếu chuyên nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, v.v.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực để đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, tổ chức công đoàn cần bám sát chức năng của mình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, trọng tâm là hướng vào việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao tay nghề, chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Thường xuyên gắn phong trào thi đua do công đoàn phát động với phong trào Thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong tổ chức phong trào, công đoàn các cấp chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, công trình, sản phẩm tiêu biểu. Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ”, “5 nhất, 3 không”3, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Phát triển kinh tế gia đình”,… đồng thời, làm cho nó có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Nhà máy Z173. (Ảnh: qdnd.vn)

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Ban Công đoàn Quốc phòng tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa X) về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT của Tổng cục Chính trị về “Tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất, giúp Tổng cục Chính trị sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Quy chế Công tác công đoàn trong Quân đội theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; xác định rõ nội dung, biện pháp, chỉ tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức từ cấp tổ đến công đoàn cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp Quân đội. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; xây dựng cơ quan công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh, đủ năng lực tổ chức nghiên cứu, tham mưu, giúp cơ quan chính trị, cán bộ chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội. Thực hiện tốt việc quản lý, thu, chi ngân sách theo quy định, hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn cơ sở giữ vững nền nếp, nguyên tắc hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp có thẩm quyền những biện pháp khắc phục biểu hiện sai trái.

Thứ tư, coi trọng công tác tham gia quản lý và hoạt động xã hội. Tổ chức công đoàn, nhất là ở cơ sở phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc thực hiện Quy chế Dân chủ trong các doanh nghiệp phải được tiến hành theo Bộ luật Lao động, nghị định của Chính phủ và Luật Công đoàn Việt Nam, quy định của Quân đội. Tổ chức công đoàn các cấp chủ động, tham mưu, phối hợp với cơ quan chức năng, giúp cấp ủy, chỉ huy tổ chức tốt hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp; hội nghị cán bộ, công nhân viên chức ở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; qua đó, phát huy dân chủ trong thực hiện quyền, trách nhiệm tham gia quản lý của người lao động. Tăng cường các hoạt động xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện; bổ sung quỹ hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội” để làm nhà giúp đỡ công nhân viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị đối với hoạt động công đoàn trong Quân đội. Thực tế cho thấy, ở đâu, lúc nào được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp thì ở đó, lúc đó hoạt động công đoàn sẽ đi vào nền nếp, hiệu quả cao và ngược lại. Vì thế, hằng tháng, quý, năm, các cấp ủy đưa công tác công đoàn vào nghị quyết và phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát phù hợp với chức trách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công đoàn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ công đoàn phải tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tham mưu “đúng và trúng”, giúp cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động của công đoàn có hiệu quả.

Với những nội dung, giải pháp trên sẽ đảm bảo tổ chức công đoàn Quân đội phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng trong hoạt động thực tiễn, thực sự là hạt nhân vận động, tập hợp, chăm lo bảo vệ quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, thiết thực chào mừng 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2017).

Đại tá NGUYỄN VĂN HẢI, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng
_
______________

1 - Từ năm 2013 đến nay, số lượng tăng 20%; trong đó, công nhân viên chức quốc phòng giảm trên 10%, lao động hợp đồng tăng 30%. Có trên 85% công nhân viên chức, lao động quốc phòng được đào tạo chuyên môn, tay nghề, tăng 10% so với năm 2013; trong đó, trình độ đại học, cao đẳng tăng 2%, trung cấp tăng 3%, sơ cấp tăng 5%.

2 - Từ năm 2013 đến năm 2016, hội viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng đã có 10.043 công trình, sản phẩm sáng tạo; 5.076 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và làm lợi hơn 02 ngàn tỷ đồng, v.v.

3 - 5 nhất: Một là, lao động, công tác đạt năng suất cao nhất; Hai là, công trình, sản phẩm đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất; Ba là, tiết kiệm triệt để nhất; Bốn là, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, vệ sinh tốt nhất; Năm là, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh nhất. 3 không: Một là, không còn hộ đói nghèo và nhà dột nát; Hai là, không có tệ nạn xã hội thâm nhập; Ba là, không sinh con thứ 3 và để con thất học.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.