QPTD -Thứ Hai, 12/05/2014, 13:56 (GMT+7)
Xây dựng Cục Đối ngoại vững mạnh ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ

Cục Đối ngoại có chức năng chủ yếu là tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại quốc phòng và quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Ý thức rõ trách nhiệm của mình, 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng BQP đón chính thức
Bộ trưởng Quốc phòng Liên Bang Nga (năm 2013)

Quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 28-5-1964, Bộ Quốc phòng (BQP) ra quyết định 62/QĐQP thành lập Cục Liên lạc Đối ngoại (tiền thân của Cục Đối ngoại) - BQP. Ngay sau khi thành lập, mặc dù có nhiều khó khăn (cả về con người và cơ sở vật chất), nhưng Cục đã kiện toàn tổ chức lực lượng, nhanh chóng đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục Đối ngoại đã giúp Quân ủy Trung ương (QUTƯ) và BQP lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng (ĐNQP); nghiên cứu, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận viện trợ của các nước anh em; làm công tác liên lạc đối ngoại với các nước và quản lý công tác chuyên gia; giữ vững liên minh chiến đấu Việt Nam –  Lào – Cam-pu-chia; tích cực đấu tranh buộc địch phải thực hiện Hiệp định Pa-ri,... góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), nhất là những năm đổi mới vừa qua, Cục Đối ngoại đã chủ động nắm bắt tình hình, xu hướng phát triển chung của khu vực và thế giới để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về các hoạt động hợp tác quốc phòng cả song phương và đa phương, đưa quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Cục đã tham mưu và phối hợp tổ chức thành công nhiều hội nghị về quốc phòng; đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam đã khởi xướng, chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất (ADMM+) gồm 8 nước đối tác1. Đến nay, Việt Nam đã mở được 36 cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại các nước (trong đó có cơ quan thường trú tại 31 nước và 5 nước kiêm nhiệm), đã có 46 nước đặt cơ quan Tùy viên Quốc phòng ở Việt Nam (trong đó có 24 nước thường trú và 22 nước kiêm nhiệm). Với những thành tích xuất sắc trong công tác ĐNQP, Cục Đối ngoại được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; năm 2014, Cục vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Thời gian tới, nước ta tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; quan hệ giữa các nước là vừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhiều nhân tố mới, có cả cơ hội và thách thức đan xen. Các tranh chấp về tài nguyên, lãnh thổ, biển, đảo, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo,… diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trên sẽ tác động nhiều mặt đến quốc phòng - an ninh của nước ta, đòi hỏi công tác ĐNQP phải tiếp tục nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, không ngừng đổi mới để xây dựng Cục vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho QUTƯ và BQP về công tác ĐNQP. Đây là chức năng quan trọng hàng đầu nhằm giúp QUTƯ và BQP đề ra các chủ trương, nhiệm vụ ĐNQP phù hợp, hiệu quả trong tình hình mới. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nước ta đang hội nhập quốc tế sâu, rộng, việc tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho QUTƯ và BQP về hoạt động ĐNQP càng có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở quán triệt, nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”, Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”, Cục đã chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp QUTƯ ban hành Nghị quyết 806-NQ/QUTW về “Hội nhập quốc tế và Đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, giúp BQP xây dựng kế hoạch ĐNQP trong từng giai đoạn và từng năm bảo đảm khoa học, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội và xu thế ngoại giao quốc tế. Cục thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến quốc phòng - an ninh của đất nước,… từ đó tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho QUTƯ và BQP chỉ đạo xử lý các vấn đề trong hoạt động ĐNQP, không để bị động bất ngờ, nhất là giải quyết các tình huống trên hướng biên giới, biển, đảo. Để hoạt động ĐNQP đạt hiệu quả cao, Cục chủ động tham mưu cho QUTƯ, BQP tăng cường đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức đối ngoại, như: tiếp xúc, đối thoại, tham vấn quốc phòng ở các cấp,… đưa quan hệ quốc phòng cả song phương và đa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, ổn định, bền vững và cùng có lợi. Trong đó, tập trung đột phá vào quan hệ với các đối tác chiến lược, các nước có trình độ kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng tiên tiến để phục vụ yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Trong quá trình tham mưu cho QUTƯ và BQP về ĐNQP, Cục luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu chiến lược trong và ngoài Quân đội để trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá và đề xuất phương pháp xử lý các mối quan hệ giữa nước ta với các nước.

Trước mắt, Cục tập trung nghiên cứu tham mưu cho BQP về xây dựng Chiến lược Hội nhập quốc tế và ĐNQP đến năm 2020; Chiến lược Hội nhập quốc phòng với các nước ASEAN, các nước có chung đường biên giới; Nghị định về ĐNQP,… Tích cực tham gia thúc đẩy giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ trên bộ, trên biển với các nước có liên quan trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực, góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện nhiệm vụ ĐNQP. Xuất phát từ đặc điểm của hoạt động ĐNQP gồm nhiều lực lượng tham gia, với nhiều cấp độ, đối tác, nhiều lĩnh vực, tính chất phức tạp; do đó, đòi hỏi trong quá trình thực hiện phải hết sức chặt chẽ, thận trọng, nhưng phải linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thông lệ quốc tế và từng đối tác. Với vai trò là cơ quan đầu ngành về ĐNQP, Cục Đối ngoại đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ĐNQP; quản lý chặt chẽ hoạt động của Tùy viên Quân sự nước ngoài tại Việt Nam và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại các nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ ngoại giao quốc tế. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt các quy chế, quy định về hoạt động ĐNQP. Thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về hội nhập quốc tế của Đảng và Thông tư 88/2010/TT-BQP của BQP về ĐNQP, Cục Đối ngoại chủ động rà soát, xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, thỏa thuận hợp tác quốc phòng; các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế và hành lang pháp lý để thực hiện, quản lý hoạt động ĐNQP, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, chặt chẽ. Trong đó, trọng tâm là triển khai Đề án “Quân đội tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”, điều chỉnh quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế hoạt động ĐNQP,… Đồng thời, Cục giúp BQP đẩy mạnh chỉ đạo hoạt động đối ngoại cấp chiến dịch, đối ngoại theo các lĩnh vực, ngành và khu vực, như: Công binh, Quân y, Cứu hộ - Cứu nạn, các quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân,... Cục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ ngành đối ngoại; chuẩn bị và tổ chức tốt các chuyến thăm, làm việc, các cuộc đối thoại, ký kết văn bản hợp tác giữa Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng các tổng cục của Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân đội các nước, bảo đảm chu đáo, trọng thị, an toàn, tiết kiệm và đoàn kết. Trong quá trình chỉ đạo nghiệp vụ, Đảng ủy, chỉ huy Cục và cơ quan chức năng tập trung nắm bắt tình hình, có phương án xử lý kịp thời, phù hợp, nhất là trong các tình huống mới nảy sinh; xây dựng các biện pháp quản lý, định hướng các đoàn tùy viên quân sự nước ngoài tại Việt Nam hoạt động theo chuyên đề, chuyên sâu.

Giao lưu với Hải quân Sin-ga-po tại TP Hồ Chí Minh (năm 2013)

Bên cạnh đó, Cục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, bảo đảm chuyển tải kịp thời, chính xác những thông tin về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; những vấn đề về chủ quyền, an ninh quốc gia, hợp tác quốc tế, xây dựng Quân đội, làm cho các tầng lớp nhân dân trong nước, bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ, đồng tình ủng hộ.

Ba là, xây dựng Cơ quan Cục Đối ngoại vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện đường lối đổi mới, chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, công tác ĐNQP đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao. Vì thế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Cục Đối ngoại tập trung xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do cán bộ của Cục thường xuyên hoạt động phân tán, độc lập, tần suất tiếp xúc với các đối tác nước ngoài nhiều, nên Đảng ủy, chỉ huy Cục coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cùng hệ thống kiến thức đa dạng, phong phú về kinh tế, văn hóa,… của các đối tác để luôn chủ động, vững vàng trong hoạt động đối ngoại. Cục chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa gửi đi đào tạo cơ bản tại các trường với tăng cường bồi dưỡng tại chức, tập huấn, hội thảo ở cả trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ ngoại giao toàn diện, nhất là khả năng ứng xử, giao tiếp, dự báo nhanh, nhạy tình hình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Cục đang tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phấn đấu hằng năm có 100% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng BQP về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, Cục thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng cơ quan chính quy, mẫu mực; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến vững chắc làm cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của cơ quan chiến lược về ĐNQP.

Thiếu tướng VŨ CHIẾN THẮNG

Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng
_____________________

1 - Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân.

Ý kiến bạn đọc (0)