QPTD -Thứ Năm, 20/09/2018, 09:53 (GMT+7)
Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới

Xây dựng vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Quân đội cách mạng của Đảng. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển.

Là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, có chức năng bảo vệ chủ quyền, quản lý an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật trên các vùng biển, thềm lục địa Việt Nam, 20 năm qua (28-8-1998 - 28-8-2018), trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Cảnh sát biển Việt Nam luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống: “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, được Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý1. Có được kết quả trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng Lực lượng vững mạnh về chính trị, với những giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, nhất là trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gặp không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm “phi chính trị hóa”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Quân đội, làm cho bộ đội xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, giảm niềm tin vào Đảng, chế độ. Bên cạnh đó, những tiêu cực trong đời sống xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường,… hằng ngày, hằng giờ tác động đến tư tưởng, tình cảm của bộ đội, v.v. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành trọng trách được giao, việc tiếp tục xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề có tính nguyên tắc; đồng thời, là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng phải quán triệt và thực hiện hiệu quả; tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Cảnh sát biển. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”2 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trọng tâm là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Quá trình thực hiện, coi trọng xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong nội bộ; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nhất là quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên; gắn “xây” với “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam cũng luôn giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; có bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền và sự bình yên trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các đơn vị, trong giáo dục chính trị phải trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chiến lược Biển Việt Nam, những vấn đề pháp luật liên quan đến thực thi pháp luật của Lực lượng; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Lực lượng “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, “Bộ đội Cụ Hồ” và đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để đạt hiệu quả cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng sát với thực tiễn, nhất là những vấn đề nhạy cảm; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng và hệ thống thiết chế văn hóa trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác định hướng, quản lý, giải quyết tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, hậu phương, gia đình của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp động viên, uốn nắn kịp thời, không để đột biến về tư tưởng, v.v. Qua đó, làm cho mỗi quân nhân nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ, phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác”, không mơ hồ, mất cảnh giác, không bị động, bất ngờ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, phát huy hiệu quả hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị. Theo đó, cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo; đối ngoại quốc phòng, tuần tra chung, v.v. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn; tiếp tục nhân rộng mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên các xã, huyện đảo với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân ven biển; ngăn cản, tuyên truyền, yêu cầu tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam bảo đảm đúng đối sách, giữ vững môi trường hòa bình trên biển. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là về bản lĩnh chính trị, khả năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Lực lượng. Quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là Quy định của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Quân đội”, các cấp ủy, chỉ huy trong toàn Lực lượng nghiên cứu đề ra biện pháp thực hiện sát, đúng để chủ động ngăn chặn sự lộ, lọt thông tin nội bộ, nhất là thông tin mật; phòng ngừa, loại trừ những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội,… thẩm thấu vào đơn vị. Đồng thời, đấu tranh, làm thất bại quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Đây là cuộc chiến “không khói súng”, diễn ra thường xuyên, rất gay go, quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nên cấp ủy, chỉ huy các cấp phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng những nội dung giải pháp toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Trong thực hiện, coi trọng mở rộng dân chủ, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho bộ đội; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, cán bộ chính trị, lực lượng 47,… kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị.

Năm là, tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị. Thực tiễn xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị đã để lại bài học quý cần được tổng kết và phát triển, nhất là trong tình hình hiện nay. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các đơn vị, trước hết là các cơ quan nghiên cứu, nhà trường phải chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp đề xuất với trên và xác định hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị. Trong thực hiện, cần làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị, đề ra giải pháp giải quyết, nhất là những vấn đề khó, mới; coi trọng nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, nâng cao hiệu quả xây dựng Lực lượng vững mạnh về chính trị.

Thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên sẽ trực tiếp góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng DOÃN BẢO QUYẾT, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam
________________

1 - 08 Huân chương Chiến công các hạng: Nhất, Nhì, Ba; 06 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng: Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

2 - Bốn tốt: 1. Chính trị, tư tưởng tốt; 2. Chuyên môn nghiệp vụ tốt; 3. Đoàn kết nội bộ tốt; 4. Nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt; Bốn không: 1. Không đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng chi trả; 2. Không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Không sử dụng rượu, bia sai quy định; 4. Không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng; Bốn chống: 1. Chống can thiệp; 2. Chống tiếp tay; 3. Chống bao che; 4. Chống làm ngơ.

Ý kiến bạn đọc (0)