QPTD -Thứ Năm, 04/06/2020, 15:09 (GMT+7)
Vùng 3 Hải quân chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện quyền làm chủ của quân nhân trên các lĩnh vực không những là mục tiêu, động lực để xây dựng Quân đội về chính trị mà còn là điều kiện bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ, khả năng của mỗi quân nhân, tập thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức đúng điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân luôn chú trọng các giải pháp nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở.

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Vùng

Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo chiến lược của miền Trung, Vùng 3 Hải quân luôn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trong đó, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đơn vị là nhân tố hết sức quan trọng. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở1 (Quy chế), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế này. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế và cấp ủy viên phụ trách các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định sau mỗi kỳ đại hội; các nội dung thực hiện Quy chế được đưa vào nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hóa thành quy chế, quy định, kế hoạch của cấp ủy và chỉ huy các cấp, vận dụng sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chế sát với thực tiễn. Vùng hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa to lớn của việc thực hiện Quy chế. Các cơ quan, đơn vị có nhiều hình thức thông tin, công khai đầy đủ mọi chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của quân nhân. Các quy chế, quy định trong thực hiện nhiệm vụ, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế được công khai thông qua các buổi sinh hoạt tập thể quân nhân, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, mạng lan, truyền thanh nội bộ để cán bộ, chiến sĩ nắm và chủ động, tự giác thực hiện. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; mạnh dạn đóng góp phê bình cho lãnh đạo, chỉ huy trong tổ chức và thực hiện quyền dân chủ trong đơn vị.

Để có dân chủ tốt, trước hết phải thực hiện tốt dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy. Do đó, Đảng ủy Vùng yêu cầu cấp ủy các cấp thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê và phê bình. Với phương châm: “5 đủ, 5 cùng và 1 phát huy”2, Đảng ủy Vùng chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát, bổ sung, ban hành đầy đủ nghị quyết, quy chế, nội quy theo đúng quy định. Cấp ủy các cấp chuẩn bị đầy đủ nghị quyết lãnh đạo, quy chế, nội quy, quy định theo phân cấp; chấp hành nghiêm các chế độ, quy định. Sinh hoạt, hội nghị cấp ủy các cấp đã phát huy tốt dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu; phân công sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cấp ủy viên, tránh chồng chéo. Nghị quyết, chủ trương lãnh đạo đều được tập thể bàn bạc, thảo luận, quyết định theo đa số. Trong các lĩnh vực trọng yếu, như: công tác cán bộ, quân lực, tài chính, xăng dầu, đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị,… đều có quy chế lãnh đạo, được tập thể cấp ủy thảo luận, quyết định theo đúng quy định, thẩm quyền từng cấp.

Chỉ huy các cấp đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trên và cấp ủy cấp mình; chấp hành nghiêm cơ chế lãnh đạo; giải quyết tốt mối quan hệ với chính ủy (chính trị viên), bí thư, cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các hệ thống quy chế, quy định; xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, tích cực đổi mới tác phong công tác, thực hiện nghiêm chế độ làm việc, công tác theo đúng quy định; luôn quan tâm giải quyết tốt các mối quan hệ trong đơn vị, tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, nghe báo cáo và rút kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng quân nhân về việc thực hiện dân chủ trong đơn vị. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích cực, vững chắc. Việc động viên, khuyến khích quân nhân tham gia và thực hiện tốt Quy chế được coi trọng; phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong việc nắm, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm dân chủ, dân chủ hình thức, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức đối thoại dân chủ, sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở một số cơ quan, đơn vị còn biểu hiện hình thức, nội dung sinh hoạt thiếu phong phú, sinh động, chưa khơi dậy được tính tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong sinh hoạt cũng như trong thực hiện nhiệm vụ; chưa thực sự phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Để khắc phục tình trạng này, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung phát huy vai trò nòng cốt của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là cầu nối rất quan trọng để đưa Quy chế vào thực tiễn, hiện thực hóa mục tiêu dân chủ của đơn vị. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng quân nhân các cấp theo Thông tư 165/2018/TT-BQP, ngày 01/12/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chú trọng ban hành quy chế hoạt động, duy trì có nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng quân nhân các cấp; đưa chương trình hoạt động của Hội đồng quân nhân vào kế hoạch công tác thường xuyên của cơ quan, đơn vị, do người chỉ huy trực tiếp điều hành. Định kỳ hằng tháng hoặc khi có nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ khó, công tác quan trọng, hội đồng quân nhân các cấp kịp thời phổ biến để cán bộ, chiến sĩ tham gia bàn bạc, đóng góp, đề xuất ý kiến, tìm biện pháp thực hiện. Nhờ đó, chất lượng thực hiện các nội dung dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị được nâng lên rõ rệt.

Song song với đó, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hội đồng quân nhân, ban chấp hành đoàn các cấp, Hội phụ nữ cơ sở vững mạnh; phát huy tốt vai trò trong tham gia đóng góp ý kiến phê bình cho tổ chức, cán bộ, đảng viên phục vụ bình xét, đánh giá chất lượng, đề nghị khen thưởng, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân các cấp tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt; xây dựng sự thống nhất, đồng bộ cơ chế tạo điều kiện cho mọi người cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu trách nhiệm, đảm bảo cho mọi thành viên phát huy quyền làm chủ của mình, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đơn vị. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia các cuộc thi, hội thi; xung kích trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân các cấp phát huy tốt dân chủ, vai trò phản biện, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thực hiện nghiêm túc nền nếp đối thoại dân chủ, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần để lắng nghe ý kiến cấp dưới và quần chúng; kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư nguyện vọng chính đáng, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát của mình đối với mọi hoạt động của đơn vị.

Phát huy dân chủ luôn đi liền với tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng coi trọng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với giám sát chuyên đề; giữa công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng với công tác kiểm tra, thanh tra của người chỉ huy. Chủ động bám nắm cơ sở, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với xử lý các vi phạm kỷ luật Quân đội theo đúng thẩm quyền. Hằng năm, Đảng ủy Vùng thực hiện kiểm tra, giám sát trên 30% tổ chức đảng và cán bộ chủ trì cấp dưới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện dân chủ hình thức, tư tưởng bè phái, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ; giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đơn vị. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế đối với các cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi có dấu hiệu vi phạm dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Phát huy vai trò của mọi tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành, kết hợp chặt chẽ công tác vận động quần chúng với thực hiện Quy chế; lồng ghép thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở với tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Vùng.

Hiệu quả từ những giải pháp phát huy dân chủ ở cơ sở là “chìa khóa” để tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện, tạo động lực để Vùng 3 Hải quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc MAI TRỌNG ĐỊNH, Chính ủy Vùng
_______________

1 - Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Ban Chấp hành Trung ương, Thông tư số 165/2018/TT-BQP, ngày 01/12/2018 của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 813/HD-CT, ngày 18/01/2019 của Cục Chính trị Hải quân, v.v.

2 - 5 đủ: (1). Đủ nghị quyết, quy chế; (2). Đủ quy định và nội quy; (3). Đủ các chế độ sinh hoạt; (4). Đủ thành phần tham gia; (5). Đủ nội dung; 5 cùng: (1). Cùng biết; (2). Cùng bàn; (3). Cùng làm; (4). Cùng hưởng; (5). Cùng chịu trách nhiệm. 1 phát huy: Phát huy tốt dân chủ trong cấp ủy, chỉ huy và Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)