QPTD -Thứ Năm, 23/03/2017, 08:33 (GMT+7)
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, đưa Phong trào thi đua này phát triển lên một bước mới, tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng công tác Hậu cần Quân đội.

Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” được Tổng cục Hậu cần phát động từ năm 2006. Đây là một phong trào “nhánh”, cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Hơn 10 năm qua, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Nổi bật là, ngành Vận tải quân sự đã chủ động làm tốt vai trò nòng cốt, giúp ban chỉ đạo, cấp ủy, chỉ huy cùng cấp trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Phong trào. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các ngành, đơn vị tiến hành bằng nhiều hình thức sinh động, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ ngành Vận tải động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn. Để phát huy ý nghĩa chính trị, sức lan tỏa, hiệu quả của Phong trào, các đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thi đua; triển khai toàn diện các nội dung thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thực hiện tốt 3 khâu đột phá (cũng là 3 nội dung của Phong trào)1; coi trọng làm tốt việc kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, v.v. Đặc biệt, các ngành, đơn vị đã gắn mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” với việc thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, cũng như gắn kết chặt chẽ Phong trào này với phong trào Thi đua Quyết thắng; nhất là với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, v.v.

Bằng các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đã có sự phát triển khá đồng đều trong toàn quân, trở thành động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng ngành Vận tải quân sự ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại và góp phần hoàn thành thắng lợi công tác bảo đảm Hậu cần Quân đội. Thông qua thực hiện mục tiêu, nội dung của Phong trào, các đơn vị vận tải, từ cấp chiến lược, chiến dịch đến cấp chiến thuật đã có sự chuyển biến tiến bộ trên tất cả các mặt. Lề lối, tác phong làm việc, nền nếp chế độ công tác vận tải được duy trì nghiêm túc; ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, tính tổ chức, tính kỷ luật của đội ngũ cán bộ, nhân viên, lái xe, lái tầu có sự tiến bộ vững chắc. Công tác chỉ huy, quản lý, điều hành vận tải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Phương thức tổ chức vận tải có nhiều đổi mới, phù hợp với đặc thù quân sự và cơ chế kinh tế thị trường. Tổ chức biên chế, trang bị vận tải các cấp được kiện toàn, đổi mới; năng lực, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được nâng cao. Phong trào đã tạo động lực thúc đẩy các đơn vị vận tải trong toàn quân nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ vận chuyển bảo đảm cho các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, vùng biển Tây Nam; vận chuyển xăng dầu, vũ khí, đạn, binh khí kỹ thuật; vận chuyển bảo đảm cho tác chiến, phòng chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Số ki-lô-mét an toàn trong vận chuyển của các đơn vị luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định. Lực lượng vận tải đã có nhiều biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, tiết kiệm kinh phí, xăng dầu, vật tư, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí. Hằng năm, tiết kiệm được hàng tỷ đồng, cùng nhiều vật tư, hàng hóa. Qua 10 năm thực hiện và phúc tra năm 2016 cho thấy, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đã đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều đơn vị điển hình tiên tiến. Tiêu biểu là các đơn vị vận tải thuộc: Quân khu 1, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Chính trị, v.v.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào; chỉ tiêu, biện pháp thi đua còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tiễn, đặc điểm, nhiệm vụ, nên hiệu quả thấp; một bộ phận cán bộ, chiến sĩ nhận thức về Phong trào chưa đầy đủ; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nội dung thi đua chưa vững chắc, v.v.

Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đã thể hiện rõ ý nghĩa chính trị và giá trị thực tiễn to lớn. Để Phong trào này tiếp tục lan tỏa, đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, đòi hỏi toàn quân, trước hết là ngành Hậu cần Quân đội và các đơn vị vận tải cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp đối với Phong trào và phát huy vai trò nòng cốt của ngành Vận tải trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là yêu cầu, điều kiện quyết định đến kết quả của Phong trào. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 86/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 1252/HC-39 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; trên cơ sở đó, thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”. Các đơn vị cần đưa nội dung, chỉ tiêu của Phong trào vào nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ, kế hoạch công tác của người chỉ huy, làm cơ sở tổ chức thực hiện. Mặt khác, thường xuyên quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo Phong trào ở các cấp; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống thang điểm, bảng điểm, quy cách chấm điểm; tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, kiểm tra, chấm điểm, bình xét thi đua giữa các đơn vị. Lực lượng vận tải các cấp tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Phong trào, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị những nội dung cần tập trung, những khâu cần đột phá, cùng chỉ tiêu, biện pháp trong từng giai đoạn, v.v. Trên cơ sở sơ kết 10 năm thực hiện Phong trào và kết quả phúc tra năm 2016, các đơn vị cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù đơn vị, vùng, miền, đảm bảo cho Phong trào phát triển đúng hướng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cho bộ đội động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn. Để cổ vũ, động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, tham gia, cũng như khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, hình thức, ganh đua, chạy theo thành tích đơn thuần,... các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, bằng các hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của Phong trào thi đua; quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu trong kế hoạch thực hiện Phong trào của đơn vị. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào, v.v. Trên cơ sở đó, làm cho mọi cấp uỷ, cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Vận tải thấy rõ phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác hậu cần, góp phần xây dựng ngành Vận tải vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ đó, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong thực hiện.

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào với chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Lực lượng vận tải trong toàn quân gồm nhiều thành phần (vận tải bộ, vận tải đường thủy, đường không), có nhiệm vụ, đặc thù khác nhau. Vì vậy, để thực hiện tốt Phong trào, các đơn vị cần bám sát nội dung “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” của Tổng cục Hậu cần, cụ thể hoá thành những chủ đề, chỉ tiêu, biện pháp thi đua phù hợp, làm cơ sở cho lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Chủ đề, chỉ tiêu, biện pháp thi đua của đơn vị trong từng giai đoạn và giữa các đơn vị có thể khác nhau, song phải luôn hướng vào thực hiện tốt 03 nội dung lớn của Phong trào và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với đó, các đơn vị cần lựa chọn, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá; chú trọng thi đua làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị.

4. Tích cực đổi mới hình thức tổ chức, biện pháp tiến hành Phong trào. Đây là biện pháp quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả, sức lan toả của Phong trào, khắc phục hiện tượng lối mòn, nhàm chán, đảm bảo cho Phong trào luôn có sức cuốn hút và phát triển. Tuy nhiên, việc đổi mới hình thức tổ chức, biện pháp tiến hành thi đua phải chú ý đảm bảo phù hợp với nội dung của Phong trào, đặc thù đơn vị. Từ kinh nghiệm thực tiễn những năm qua, các đơn vị cần coi trọng kết hợp chặt chẽ hoạt động thi đua thường xuyên với tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích; tiếp tục gắn kết nội dung phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50. Đặc biệt, các đơn vị vận tải trong toàn quân cần xác định Phong trào này là trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Phong trào.

5. Tăng cường phát hiện, xây dựng điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Điển hình tiên tiến là kết quả của các phong trào thi đua. Nhân rộng điển hình tiên tiến là biện pháp tổ chức thực tiễn khoa học, nhằm làm lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đồng đều, vững chắc. Bởi vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, các đơn vị cần coi trọng lựa chọn, xây dựng đơn vị điểm và tích cực phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, làm cơ sở để đúc rút, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng. Việc xây dựng điểm nên chọn những đơn vị có khó khăn và tập trung vào những nội dung trọng tâm của Phong trào, những mặt yếu, khâu yếu ở đơn vị vận tải; đồng thời, phải có kế hoạch tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự thành công của mô hình. Trước mắt, cơ quan chức năng của Cục Vận tải tập trung khảo sát một số mô hình đơn vị vận tải theo tiêu chí “chính quy, an toàn, hiệu quả” để chỉ đạo nhân rộng trong toàn quân, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” phát triển lên tầm cao mới.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN ĐIỀU, Cục trưởng Cục Vận tải
______________

1 - 03 nội dung thi đua: 1. Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện; 2. Xây dựng đơn vị vận tải an toàn; 3. Bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất trong công tác vận tải.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.