QPTD -Thứ Hai, 12/12/2016, 08:58 (GMT+7)
Quân đoàn 3 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Xây dựng vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là nội dung trọng tâm, quyết định chất lượng tổng hợp của các đơn vị trong toàn quân. Thấu suốt điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tập trung thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Quân đoàn 3 có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, tích cực thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là, bản lĩnh chính trị cùng sự vững vàng về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu gắn với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Việc bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính,... và quản lý, sử dụng đất quốc phòng được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Công tác cải cách hành chính, tư pháp, nghiên cứu khoa học quân sự,… được triển khai đồng bộ theo kế hoạch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, v.v. Đây thực sự là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện còn hạn chế; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có mặt chưa vững chắc; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nhất là trong điều kiện diễn tập, dã ngoại và thực hiện nhiệm vụ đột xuất có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông ở một số đơn vị còn thiếu đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu, v.v. Trong khi đó, tình hình địa bàn Quân đoàn đóng quân còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tìm mọi cách để gieo rắc tư tưởng ly khai, tự trị. Nguy hiểm hơn, chúng lợi dụng những khó khăn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, cùng những diễn biến phức tạp ở Biển Đông để kích động biểu tình, bạo loạn, hòng tạo cớ can thiệp từ bên ngoài, v.v. Vì thế, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ địa bàn chiến lược trong mọi tình huống là nội dung quan trọng, cần được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, tăng cường xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Để làm được điều đó, Quân đoàn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng theo đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, kết hợp với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quan trọng này. Theo đó, cùng với nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đoàn tập trung giáo dục cho bộ đội nắm vững đường lối quốc phòng, quân sự thể hiện trong các chỉ thị, nghị quyết, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm vững tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, của Quân đoàn và đơn vị; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thấy hết những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để chủ động khắc phục, vượt qua. Hiện nay, căn cứ vào tình hình cụ thể của các đơn vị, Quân đoàn chủ trương mở rộng môi trường giáo dục, gắn tuyên truyền, giáo dục với hoạt động thực tiễn; đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội và Quân đoàn; từ đó, xây dựng cho cho bộ đội niềm tin vào cách đánh và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đi đôi với công tác giáo dục, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; chủ động quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội một cách kịp thời, đấu tranh giải quyết dứt điểm các vướng mắc về tư tưởng do tác động bởi những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ những biện pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyến biến tích cực. Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ ở các đại đội đủ quân, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đủ sức lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, 100% cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng; trên 85% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 99,7% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 85% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xe tăng cơ động chiếm lĩnh trận địa trong diễn tập phối hợp hiệp đồng
quân binh chủng của Quân đoàn năm 2016. (Ảnh: qdnd.vn)

Hai là, tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện và bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, Quân đoàn tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, bảo đảm sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động và yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng với chú trọng làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, bảo đảm thao trường, tổ chức tập huấn cán bộ,… Quân đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, diễn tập thực binh và khả năng cơ động của bộ đội trên các địa hình. Trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật là cơ sở, coi trọng huấn luyện chiến dịch và luyện tập phối hợp, hiệp đồng quân chủng, binh chủng; đồng thời, thực hiện tốt chủ trương “ba thực chất”1 trong từng nội dung, giai đoạn huấn luyện. Đi đôi với nâng cao chất lượng huấn luyện, Quân đoàn thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ về sẵn sàng chiến đấu; tích cực rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hằng năm, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường diễn tập chiến đấu theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó, chú trọng diễn tập hiệp đồng quân - binh chủng, diễn tập vòng tổng hợp, đối kháng; phối hợp với các địa phương, lực lượng trên địa bàn trong diễn tập khu vực phòng thủ, v.v. Qua đó, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy cho đội ngũ cán bộ; khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống quốc phòng; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch và các tình huống về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Ba là, thường xuyên đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và thực trạng tình hình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, khâu đột phá trong quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần, nhất là trong điều kiện dã ngoại, diễn tập. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa quân sự, duy trì lễ tiết tác phong quân nhân, tạo chuyển biến mới trong từng cơ quan, đơn vị. Để nâng cao hiệu quả xây dựng chính quy, Quân đoàn coi trọng xây dựng các điển hình tiên tiến, nhất là trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp để các đơn vị khác tham quan, học tập và làm theo. Quá trình thực hiện, Quân đoàn yêu cầu các cấp thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, trọng tâm là tăng cường giáo dục kỷ luật, pháp luật và trình độ chính quy, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị chưa đạt vững mạnh toàn diện. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện kỷ luật, phong cách, lối sống của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Năm 2016, tình hình kỷ luật của Quân đoàn, nhất là trong huấn luyện, bảo đảm an toàn giao thông, quản lý cơ sở vật chất,… có nhiều chuyển biến tích cực. Trên nền tảng đó, Quân đoàn phấn đấu hằng năm, tỷ lệ vi phạm kỷ luật ở mức dưới 0,03%, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng; có trên 70% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

Bốn là, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật là nội dung quan trọng của xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và là mặt công tác không thể thiếu - nhân tố trực tiếp đảm bảo cho Quân đoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Là binh đoàn chủ lực, cơ động sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn chiến lược rộng nên công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều khó khăn, phức tạp, yêu cầu cao, luôn phải sẵn sàng đáp ứng nhiều nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa bàn, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hậu cần, bảo đảm lượng dự trữ từng cấp theo quy định; bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn, định lượng cho các đối tượng. Đồng thời, tổ chức tốt việc phân cấp hợp lý để các cơ quan, đơn vị chủ động khai thác, tạo nguồn tại chỗ và đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến, góp phần giảm chi phí, nâng cao đời sống bộ đội. Đáng chú ý là, Quân đoàn đã chủ động xây dựng các trạm xay xát, chế biến, đóng hộp một số loại thực phẩm, phục vụ đắc lực nhiệm vụ hành quân, dã ngoại và cơ động sẵn sàng chiến đấu.

Đối với công tác kỹ thuật, Quân đoàn tập trung nâng cao năng lực công tác của hệ thống trạm, xưởng kỹ thuật các cấp, nhất là năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị, bảo đảm luôn duy trì hệ số kỹ thuật từ 0,8 đến 1 cho các nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp kỹ thuật trong ngày, trong tuần; trong đó, tập trung thực hiện tốt chế độ “5 phòng”2 tại các kho vũ khí, đạn dược của Quân đoàn, nhất là trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là đối với các ngành đặc thù, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Hiện nay, Quân đoàn đang tập trung quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở kỹ thuật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng VŨ VĂN SỸ, Tư lệnh Quân đoàn
_____________

1 - Gồm: dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất.

2 - Gồm: phòng nóng, ẩm; cháy; nổ; mối mọt và phòng gian giữ bí mật.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.