QPTD -Thứ Sáu, 10/07/2020, 09:57 (GMT+7)
Quân đoàn 2 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, mục tiêu cao nhất của Quân đội nói chung, Quân đoàn 2 nói riêng. Để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đó, Quân đoàn đã và đang hết sức coi trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong các quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của Bộ, Quân đoàn 2 có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các mục tiêu, địa bàn chiến lược của quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và trên cơ sở nắm chắc nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Do vậy, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ quan trọng này từng bước được nâng lên; bản lĩnh, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập của đội ngũ cán bộ, cả cấp chiến dịch và chiến thuật có nhiều chuyển biến, tiến bộ vững chắc; trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như xử lý các tình huống đột xuất của bộ đội ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Các nhiệm vụ được giao, Quân đoàn đều hoàn thành tốt, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc1, nội bộ đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Quân đội và Quân đoàn có những bước phát triển mới, yêu cầu cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân đoàn tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

1. Xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Quân đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhạy bén, sắc sảo về chính trị. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần khắc phục khó khăn, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và sự cần thiết phải tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị trong giai đoạn hiện nay; từ đó, xác định ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ cơ động bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn chiến lược, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, v.v. Để nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn đi vào cuộc sống, cấp ủy các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, đi sâu vào rà soát, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu đạt được trong chương trình, kế hoạch hành động sau đại hội; thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh công tác chính sách, dân vận, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật; tập trung xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân; thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Lực lượng 47, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa, pháp luật, chính trị lành mạnh để bộ đội yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của Sư đoàn 325 (năm 2019)

2. Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu là nội dung cốt lõi khẳng định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn. Do vậy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 253-NQ/ĐU, ngày 13/6/2013 của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch cho các đối tượng. Trong đó, chú trọng bám sát thủ đoạn, phương thức tác chiến mới của đối phương, đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ được giao, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị và những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định nội dung, chương trình huấn luyện; đi sâu huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, kết hợp huấn luyện thể lực với cơ động hành quân đường dài, mang vác nặng qua các loại địa hình phức tạp, huấn luyện theo phương án, tình huống thực tế và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, v.v. Trong quá trình huấn luyện, thực hiện nghiêm quan điểm, phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp; gắn huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ, quy định của Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện, chiến đấu và quy tắc bảo đảm an toàn. Huấn luyện cho bộ đội, nhất là những đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt đến trình độ vững về chính trị, chắc về quân sự, tinh thông về nghiệp vụ chuyên ngành theo chức năng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chú trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Cùng với huấn luyện, các cơ quan, đơn vị, nhà trường tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác luyện tập, diễn tập cả cấp chiến dịch, chiến thuật; coi trọng luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu, sự kiện chính trị, diễn tập chiến thuật tổng hợp có một phần thực binh kết hợp bắn đạn thật, diễn tập chống khủng bố, bảo vệ an ninh chính trị, diễn tập phối hợp hoạt động với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, v.v. Chủ động kiện toàn, bổ sung đầy đủ, kịp thời hệ thống các văn kiện, chú trọng văn kiện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu; duy trì chặt chẽ chế độ canh trực, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện,... sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là tình huống đột xuất.

3. Tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự. Trên cơ sở phát huy truyền thống, cách đánh sở trường trong chiến tranh giải phóng, định hướng nghiên cứu của Bộ Tổng Tham mưu, nội dung các chiến lược: Quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc,... và tình hình thực tiễn của Quân đoàn, các cơ quan, đơn vị, nhà trường chủ động xây dựng các công trình khoa học, đề tài nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, thông qua Hội đồng khoa học các cấp nghiệm thu, phát hành tài liệu đưa vào huấn luyện cho bộ đội. Dự báo chiến tranh tương lai (nếu xảy ra), địch có thể sử dụng các loại hình chiến tranh: phi quy ước, phi đối xứng, phi tiếp xúc, ủy nhiệm,... do vậy, công tác nghiên cứu tập trung phát triển nghệ thuật ngụy trang, nghi binh, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho đội hình cơ động chiến đấu cấp chiến dịch ở cả quy mô nhỏ, vừa và lớn, nhất là các đơn vị binh chủng: tăng thiết giáp, pháo binh, phòng không, v.v. Đồng thời, làm sâu sắc thêm các biện pháp chuyển hóa thế trận, cơ động đối phó linh hoạt với thủ đoạn chuyển hướng tiến công chiến lược của đối phương; phương pháp phối hợp tác chiến với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, sử dụng các công trình phòng thủ chuẩn bị từ thời bình theo phương án tác chiến chiến lược trên các chiến trường, như: chốt chiến dịch, chiến lược, bến vượt sông,... trong quá trình cơ động chiến đấu trên các địa bàn. Trong đó, chú trọng tính toán tới việc tổ chức biên chế quân số, vũ khí, trang bị mới theo kế hoạch điều chỉnh và lộ trình hiện đại hóa các quân chủng, binh chủng của Quân đội, nhằm đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

4. Chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh. Quân đoàn thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính các cấp; kết hợp giữa chăn nuôi, tăng gia với khai thác các nguồn lương thực, thực phẩm trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng doanh trại các đơn vị chính quy, hiện đại; tăng cường các biện pháp quản lý, tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng, dầu, vận tải, điện, nước; chú trọng bảo đảm đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Đối với công tác tài chính, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 915-NQ/QUTW, ngày 25/8/2018 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 246-NQ/ĐU, ngày 01/10/2018 của Đảng ủy Quân đoàn về công tác tài chính, bảo đảm đầy đủ, kịp thời tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm theo hướng nhanh, gọn, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, cơ chế quản lý tài chính mới, không để lãng phí, thất thoát, thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Cùng với công tác hậu cần, tài chính, Quân đoàn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết số 607-NQ/QUTW, ngày 16/6/2018 và các đề án của Bộ về công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị, phương tiện và đồng bộ cho các đơn vị, ưu tiên đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Duy trì, thực hiện hiệu quả các nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; tăng cường quản lý, quy hoạch, đầu tư nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, nhất là các đơn vị binh chủng kỹ thuật theo hướng đạt chuẩn chính quy, hiện đại; chú trọng xây dựng vành đai an toàn cho hệ thống kho, trạm, nhà xe kỹ thuật.

Thực hiện tốt những giải pháp trên, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng” của Binh đoàn Hương Giang anh hùng.

Đại tá PHẠM VĂN HÓA, Tư lệnh Quân đoàn
_________________

1 - Năm 2019, Quân đoàn đã tham gia bảo vệ an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai; đạt giải Nhất Hội thi toàn quân về: Kíp chiến đấu Sở Chỉ huy Lữ đoàn Phòng không lục quân, vẽ văn kiện tác chiến địa hình quân sự; giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội Tác chiến điện tử, v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 20/01/2021

EUR27,160.5928,579.50

GBP30,685.7031,967.39

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:05 - 20/01/2021

HCMSJC56.05056.600
Hà NộiSJC56.05056.620
Đà NẵngSJC56.05056.620