QPTD -Thứ Năm, 20/10/2022, 09:45 (GMT+7)
Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Ý thức sâu sắc nhiệm vụ của đơn vị chủ lực cơ động chiến lược; cùng với triển khai điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã, đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và trên cơ sở nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ được giao, những năm qua, cùng với đẩy mạnh trấn chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị vững mạnh, Quân đoàn 1 tập trung cao độ cho công tác huấn luyện, coi đây là khâu đột phá để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng cơ động chiến đấu. Theo đó, Quân đoàn thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường huấn luyện thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, theo tình huống, sát với phương án, địa bàn tác chiến, v.v. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện ở từng đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, đạt độ đồng đều, vững chắc; các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; hội thi, hội thao Bộ Quốc phòng đạt thành tích cao. Chế độ sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm ở tất cả các cấp cả về con người, vũ khí, trang bị và phương án tác chiến; thường xuyên nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, linh hoạt các tình huống. Kết quả kiểm tra huấn luyện những năm gần đây, 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp (trên 90% cán bộ tiểu đoàn, trên 80% cán bộ đại đội, từ 75% - 80% cán bộ trung đội có trình độ khá, giỏi); tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho Quân đoàn luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Quân đội nói chung, Quân đoàn nói riêng có những bước phát triển mới, yêu cầu cao, nhất là yêu cầu tiến lên hiện đại, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gay gắt. Ở trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt,... cùng sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với tích cực thực hiện các bước điều chỉnh tổ chức, biên chế theo lộ trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”,… Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo Hội thi tiểu đoàn trưởng và chính trị viên bộ binh, bộ binh cơ giới giỏi

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về nhiệm vụ chính trị trọng tâm này. Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Nghị quyết số 449-NQ/ĐUQĐ của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở tất cả các cấp, nhất là ở cơ sở; chú trọng đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo; ra nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo từng năm, giai đoạn. Trong đó, chú trọng đánh giá đúng thực tế, nhiệm vụ, dự báo sát tình hình, đề ra biện pháp thực hiện cụ thể, thiết thực, quyết liệt khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, biện pháp trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn. Kiên quyết khắc phục biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, tư tưởng bảo thủ, ngại đổi mới, ngại khó, ngại khổ và “bệnh thành tích”. Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, điều hành huấn luyện, coi trọng phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân huấn trong soạn thảo các văn kiện, kế hoạch huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu phù hợp với nhiệm vụ, tổ chức biên chế và đối tượng tác chiến, làm cơ sở cho cấp dưới tổ chức thực hiện tốt, không chồng chéo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất; thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ theo hướng sâu sát, cụ thể; gắn trách nhiệm cấp ủy, người chỉ huy với kết quả đơn vị thuộc quyền. Cùng với đó, Quân đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; trong đó xác định rõ: nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, đặc biệt quan trọng, quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ đơn vị; đồng thời, là điều kiện tiên quyết để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác, sẵn sàng ứng phó hiệu quả thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng cơ động tác chiến trong điều kiện mới. Trên cơ sở bám sát chương trình khung quy định và thực tiễn nhiệm vụ, Quân đoàn quyết liệt đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bảo đảm đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến; lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện phân đội làm trọng điểm; tăng cường kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, thể lực và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, Quân đoàn tập trung huấn luyện cách phòng tránh, đánh trả vũ khí công nghệ cao, ngụy trang, nghi trang; huấn luyện cơ động ở tất cả các cấp, nhất là cơ động đội hình lớn, nhiều vũ khí, trang bị trong môi trường khắc nghiệt gắn với hoạt động khu vực phòng thủ trong thế trận chiến tranh nhân dân; huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí, khí tài mới, hiện đại. Để đạt hiệu quả cao, cùng với làm tốt công tác chuẩn bị, Quân đoàn chú trọng kiện toàn đội ngũ, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện đủ về số lượng, có chất lượng toàn diện, đủ năng lực, trình độ, kỹ năng thực hành huấn luyện; cán bộ cơ quan chức năng đủ khả năng, linh hoạt trong tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành huấn luyện. Đồng thời, căn cứ vào nhiệm vụ, cương vị, chức trách đảm nhiệm của từng tổ chức và cá nhân, Quân đoàn trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, tập trung vào nghệ thuật tác chiến, chiến thuật của binh chủng hợp thành, binh chủng và ngành; công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, v.v.

Quá trình thực hiện, cùng với duy trì, tổ chức huấn luyện đúng, đủ, chất lượng chương trình theo quy định, Quân đoàn yêu cầu trong huấn luyện, luyện tập tổng hợp, diễn tập,... những nội dung khó phải có cán bộ cấp trên trực tiếp tham gia để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh, uốn nắn, bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ và phân đội cấp dưới; đồng thời, phân rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, trực tiếp huấn luyện. Tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào đổi mới phương pháp huấn luyện, diễn tập, nhất là công nghệ mô phỏng cho phù hợp nhiệm vụ mới. Tổ chức hội thi, hội thao phải bảo đảm thực chất và đạt mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện toàn đơn vị, tìm ra mô hình, cách thức, phương pháp huấn luyện tốt để nhân rộng; không đầu tư lãng phí, kiên quyết khắc phục “bệnh hình thức”, “bệnh thành tích”.

Ba là, tiếp tục nâng cao trình độ, duy trì khả năng sẵn sàng cơ động chiến đấu cao trong mọi tình huống, không bị động, bất ngờ. Là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược nên Quân đoàn luôn đặt ra yêu cầu cao về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; lấy chất lượng diễn tập chiến đấu làm cơ sở, tiền đề cho nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Quân đoàn chủ trương tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập ở cả cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; trong đó, coi trọng diễn tập các phương án bảo vệ mục tiêu chính trị, quân sự trọng yếu đảm nhiệm, diễn tập chiến thuật tổng hợp có một phần thực binh kết hợp bắn đạn thật, diễn tập chống khủng bố, diễn tập tác chiến chiến lược, chiến dịch có hiệp đồng quân, binh chủng, phối hợp hoạt động, tác chiến trong khu vực phòng thủ, v.v. Do địa bàn đảm nhiệm có nhiều dạng địa hình, nên Quân đoàn chủ trương xây dựng tưởng định và tổ chức diễn tập trực tiếp trên các địa hình đó; bảo đảm các đơn vị có thể độc lập và phối hợp tác chiến một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn các phương án ở cả đồng bằng, rừng núi và ven biển, trên đảo; sẵn sàng xử trí thắng lợi các tình huống. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến cho phù hợp với tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị, địa hình, thời tiết, đối tượng tác chiến,... và tổ chức luyện tập thuần thục. Tổ chức nghiên cứu, dự báo chính xác, nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đúng đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bảo đảm luôn chủ động, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống, nhất là tình huống đột xuất.

Bốn là, tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao sức mạnh tổng hợp. Thấu suốt quan điểm “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, Quân đoàn tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trên cơ sở các quy định, tiêu chí về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Quân đoàn triển khai các cơ quan, đơn vị, nhà trường quyết liệt thực hiện sát nhiệm vụ, đặc điểm; chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, thực hiện đổi mới phương pháp, tác phong công tác, cải cách thủ tục hành chính quân sự; duy trì nghiêm, nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ, v.v. Để công tác này đạt hiệu quả cao, Quân đoàn chủ trương triển khai các cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cấp trên trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của đơn vị cấp dưới; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm hoặc chưa quyết liệt trong thực hiện của cả tổ chức và cá nhân. Duy trì cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội; kịp thời quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết thấu đáo các vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất, tăng hiểu biết giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật một cách nghiêm minh, đúng quy định, Điều lệnh Quân đội, pháp luật Nhà nước, không bao che dưới mọi hình thức.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Quân đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó, chú trọng vật chất hậu cần, kỹ thuật thiết yếu, đủ lượng dự trữ cho chiến đấu và duy trì quân số khỏe cao, hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị đúng quy định. Thường xuyên xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức,... không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội nhanh tiến lên hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thiếu tưng TRƯƠNG MẠNH DŨNG, Tư lệnh Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.