QPTD -Thứ Hai, 22/04/2019, 08:52 (GMT+7)
Quân đoàn 1 đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả”

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả” là khâu đột phá, được Quân đoàn hết sức chú trọng.

Những năm qua, sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn quân nói chung, Quân đoàn 1 nói riêng những mục tiêu, yêu cầu rất cao. Bên cạnh những thuận lợi, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, ngày càng “tinh, gọn, mạnh”, Quân đoàn đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Đáng chú ý là, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, chia rẽ mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Cùng với đó, mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội,... hàng ngày, hàng giờ tác động đến tư tưởng, ý thức, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, tìm cách len lỏi, xâm nhập vào đơn vị.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức kiểm tra mô hình, học cụ trong lễ ra quân huấn luyện của khối cơ quan Quân đoàn năm 2019

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả”, nhằm phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, dựng “bức tường thép” ngăn chặn những tác động xấu từ bên ngoài, làm tiền đề xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Quân đoàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, dân chủ được mở rộng, tăng cường; pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nền nếp chế độ quy định được duy trì thực hiện nghiêm; tình trạng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng không còn xảy ra, vi phạm kỷ luật thông thường giảm mạnh. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Quân đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ, kỷ luật, an toàn của Quân đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế; công tác giáo dục, quản lý kỷ luật có lúc, có nơi, có đơn vị còn thiếu chặt chẽ, sâu sát; tình trạng mất an toàn giao thông, vi phạm kỷ luật thông thường giảm chưa vững chắc, v.v.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Quân đoàn xác định tiếp tục tập trung đột phá thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả”; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội, kiên quyết không để xảy ra kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan gây nên với các chủ trương, giải pháp thiết thực.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả”. Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường đẩy mạnh giáo dục, quán triệt các chỉ thị của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện dân chủ, kỷ luật, an toàn; trọng tâm là: Chỉ thị 590-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở trong Quân đội”; Thông tư 111/2009/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân”; Chỉ thị 91/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, v.v. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, ý nghĩa của phát huy dân chủ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật đối với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa về nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện. Toàn Quân đoàn thống nhất nhận thức: kỷ luật là sức mạnh của Quân đội; phát huy dân chủ, duy trì kỷ cương, an toàn là nguồn gốc sức mạnh chiến đấu, là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Quân đoàn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung dân chủ, kỷ luật, an toàn vào nghị quyết và kết luận công tác lãnh đạo nhiệm vụ thường kỳ; hướng trọng tâm vào lãnh đạo thực hiện tốt “Ba không1; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, yêu cầu người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cụ thể hóa nghị quyết vào kế hoạch công tác và ban hành các quy chế, quy định để thống nhất thực hiện; lấy kết quả thực hiện nội dung này là một tiêu chí để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Quân đoàn chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, tổ chức quần chúng trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xung kích thực hiện; gắn thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả” với phong trào Thi đua Quyết thắng, nhất là phong trào “Bốn tốt2 và các cuộc vận động,... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sức lan tỏa, không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong toàn Đơn vị.

Dân chủ là nguyên tắc hoạt động tập thể, nếu thực hiện tốt sẽ là động lực phát huy được sức mạnh tổng hợp; ngược lại, khi mất dân chủ, hoặc dân chủ hình thức, dân chủ nửa vời sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. Là lượng chủ lực, cơ động chiến lược, làm nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong tác chiến, do đó quá trình thực hiện nhiệm vụ rất cần tính quyết đoán của người chỉ huy. Tuy nhiên, chính vì điều này mà đội ngũ cán bộ dễ mắc vào bệnh “độc đoán”, “mệnh lệnh cứng nhắc”. Vì vậy, đẩy mạnh thực hiện dân chủ càng có ý nghĩa quan trọng đối với Quân đoàn. Nhận rõ điều đó, Quân đoàn tăng cường, mở rộng dân chủ trên tất cả các lĩnh vực, mặt công tác, từ trong lãnh đạo, chỉ huy, đến dân chủ tập thể quân nhân về: chính trị, quân sự - chuyên môn, kinh tế - đời sống. Để đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về hoạt động dân chủ, nhất là quy chế bảo đảm dân chủ về hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng và công tác quản lý của người chỉ huy các cấp. Đồng thời, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cấp ủy, chỉ huy các cấp thực sự là tấm gương về dân chủ, trở thành “kiểu mẫu”, “động lực” để các tổ chức, cán bộ, chiến sĩ noi theo. Quân đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải đẩy mạnh đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng sát đơn vị, gần gũi, chia sẻ với bộ đội; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền vi phạm dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát3, làm cho các quy chế, quy định có hiệu lực trong mọi tổ chức, lực lượng. Các cơ quan, đơn vị đề cao vai trò của các tổ chức, nhất là Hội đồng quân nhân, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, duy trì nền nếp, chất lượng hoạt động Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần, Ngày Pháp luật ở các cấp, tạo môi trường thuận lợi để phát huy đầy đủ dân chủ từ cơ sở, hướng hoạt động dân chủ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy nắm, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Quân đoàn.

Dân chủ phải luôn gắn với kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không có dân chủ quá trớn, vô tổ chức. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc đó, cùng với phát huy dân chủ, Quân đoàn tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, thực hiện toàn Quân đoàn hành động theo điều lệnh. Những năm qua, Quân đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì lễ tiết tác phong quân nhân, chế độ giờ giấc làm việc; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phương pháp quản lý, chỉ huy cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp phân đội theo phương châm: yếu khâu nào bồi dưỡng khâu ấy. Để thực hiện tốt công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, nhất là trước những tác động phức tạp, đa chiều như hiện nay, Quân đoàn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa; đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ. Trong đó, coi trọng trang bị những kiến thức cần thiết để vận dụng vào công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, như: “Những điều cần biết về tội phạm và hành vi tội phạm”, “Kinh nghiệm quản lý và xử lý vi phạm kỷ luật thường gặp”, “Nhận biết và giải pháp phòng ngừa hiện tượng vay nặng lãi hiện nay”, v.v. Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ thông qua hồ sơ quân nhân, phiếu khảo sát tư tưởng; làm tốt việc phân nhóm, đối tượng trong quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phương châm: “Hai đồng hành, một mục tiêu”4, “Cán bộ ba cùng, hai trước, hai sau”5, v.v. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với gia đình, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, như: lô đề, cờ bạc, ma túy, vay nặng lãi,… xâm nhập vào đơn vị, thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh, an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Một trong những giải pháp được Quân đoàn hết sức chú trọng là tăng cường công tác bảo đảm an toàn về mọi mặt, trước hết là an toàn trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị tiếp tục quán triệt nâng cao ý thức cho bộ đội về bảo đảm an toàn; rà soát bổ sung và thực hiện nghiêm các chế độ, quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo an toàn, nhất là với các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, như: huấn luyện đêm, vượt sông, diễn tập thực binh có bắn đạn thật, v.v. Chủ động xây dựng, tổ chức luyện tập phương án phòng, chống cháy, nổ, thiên tai; tiếp tục triển khai biện pháp quản lý chặt chẽ vũ khí, phương tiện kỹ thuật, phương tiện khi tham gia giao thông, kiên quyết không để xảy ra mất an toàn do lỗi chủ quan.

Thực hiện tốt “Dân chủ, kỷ cương, an toàn, hiệu quả” là điều kiện, tiền đề để Quân đoàn 1 xây dựng vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây là nhiệm vụ, mục tiêu nhưng cũng là giải pháp quan trọng để các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn quyết tâm cùng thực hiện.

Thiếu tướng DOÃN THÁI ĐỨC, Tư lệnh Quân đoàn

___________

1 - Ba không: Không đảo bỏ ngũ, vắng mặt trái phép; Không vi phạm kỷ luật, pháp luật, chơi lô, đề, đánh bạc, ma túy, vay nặng lãi; Không vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

2 - Bốn tốt: Trách nhiệm tốt; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Tự phê bình và phê bình tốt.

3 - Năm 2018, toàn Đảng bộ Quân đoàn đã kiểm tra, giám sát (cả trong kế hoạch và có dấu hiệu vi phạm) trên 140 tổ chức đảng, gần 2.000 đảng viên.

4 - Hai đồng hành: Đồng hành trong chia sẻ tâm tư, tình cảm; Đồng hành trong học tập, rèn luyện. Một mục tiêu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5 - Ba cùng: Cùng ăn; cùng ở; cùng làm. Hai trước: Dậy trước; làm trước. Hai sau: Ngủ sau; về sau.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:54 - 18/02/2020

HCMSJC44.33044.630
Hà NộiSJC44.33044.650
Đà NẵngSJC44.33044.650

Thời tiết