QPTD -Thứ Năm, 06/10/2016, 15:03 (GMT+7)
Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị

Tự hào với truyền thống vẻ vang 70 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lâu dài, toàn dân, toàn diện, ngày 19-10-1946, Chiến khu XI - tổ chức hành chính quân sự thống nhất của các lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội - được thành lập, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ, ngày 25-7-1947, Trung ương quyết định mở rộng địa bàn hoạt động của Chiến khu XI, bao gồm: Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây.

Sau khi thành lập, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Chiến khu XI đã thề quyết tử vì Thủ đô, kiên cường, dũng cảm chiến đấu, giam chân địch trong Thành phố suốt 60 ngày đêm; tiêu hao, tiêu diệt lớn sinh lực địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và Chính phủ, tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị mọi mặt kháng chiến lâu dài. Lịch sử mãi khắc ghi những trận đánh, những thành lũy trên đường phố mà nhân dân Hà Nội dựng lên và hình ảnh các chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng lao vào diệt xe tăng địch,… đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang Thủ đô. Cảm động trước sự hy sinh anh dũng của quân và dân Hà Nội, trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “…Các em là đội cảm tử. Các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh1. Không phụ lòng tin của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Thủ đô đã kiên trì trụ vững, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, dựa vào dân chiến đấu và lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần cùng quân - dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng, tiếp quản Thủ đô trong niềm phấn khởi, tưng bừng cờ hoa của các tầng lớp nhân dân Hà Nội đón chào các đoàn quân trở về.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô vừa sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho các chiến trường; đồng thời, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc Hà Nội, đỉnh cao là Chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” - kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - để Hà Nội trở thành “Thủ đô lương tri và phẩm giá con người”.

Thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, vừa tăng cường chi viện cho các mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, vừa là lực lượng nòng cốt, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng, kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (19-10-1946 – 19-10-2016), dù tên gọi, quy mô khác nhau, song, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lập nên những chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, hun đúc nên giá trị truyền thống tiêu biểu, đặc sắc: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; đoàn kết sáng tạo; đề cao cảnh giác; tích cực rèn luyện; sẵn sàng chiến đấu; đã đánh là thắng. Ghi nhận những chiến công đó, lực lượng vũ trang Thủ đô được Nhà nước 3 lần tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô Hà Nội có sự phát triển; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, có không ít thách thức, khó khăn. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Mặt trái kinh tế thị trường, các tệ nạn, tiêu cực xã hội tác động không nhỏ đến tư tưởng, lối sống bộ đội, v.v. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống 70 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị với nhiều nội dung, giải pháp.

Trước hết là, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu này, ở từng cấp phải tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, làm cho bộ đội thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quá trình giáo dục, gắn chặt với định hướng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những quan điểm, nhận thức sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; khắc phục biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng Báo Quốc phòng Thủ đô, Chương trình truyền hình Quốc phòng Thủ đô, với chuyên trang, chuyên mục, nội dung, hình ảnh hấp dẫn, thu hút cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, nhất là việc quản lý, dự báo, xử lý những vấn đề nảy sinh, kịp thời định hướng nhận thức và hành động cho bộ đội. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào, cuộc vận động của các tổ chức, ngành và của địa phương. Trọng tâm là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Qua đó, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng để giáo dục, rèn luyện bộ đội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, được Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ II xác định là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, đội ngũ đảng viên, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở mỗi cơ quan, đơn vị. Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên phải được các tổ chức đảng coi trọng, bằng nhiều chủ trương, giải pháp, gắn giáo dục với rèn luyện trong thực tiễn, “xây” đi đôi với “chống”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ở từng chi bộ, cấp ủy có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, trước hết là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh với Ủy ban Kiểm tra các quận, huyện, thị ủy trong kiểm tra, giám sát các Đảng ủy Quân sự cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn với nhận xét cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Từ đó, tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực sự là những người mẫu mực, tiên phong về mọi mặt, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đảng bộ phấn đấu, hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật.

Để làm nòng cốt trong xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, cấp ủy các cơ quan, đơn vị cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị vững mạnh, có số lượng, cơ cấu phù hợp, chất lượng cao. Thời gian tới, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 938-NQ/ĐU, ngày 14-3-2013 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm, điều động, chuyển ra, đề bạt, nâng lương cán bộ phải thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, dân chủ, khách quan; làm tốt việc lựa chọn cán bộ đi đào tạo ở các học viện, nhà trường, kết hợp với bồi dưỡng tại thực tiễn; gắn đào tạo với sử dụng, kiện toàn cấp ủy với cán bộ chủ trì. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chú ý đến các trường hợp khó khăn, cán bộ trẻ để họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là chính ủy, chính trị viên các cấp, nêu cao trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, thực sự là người chủ trì về chính trị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị được giao.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ theo Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, không để các phần tử xấu móc nối, xâm nhập vào nội bộ. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn địa bàn nơi đơn vị đóng quân, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Thực hiện tốt những nội dung trên là thể hiện niềm vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô hôm nay, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô văn minh, giàu đẹp, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng NGUYỄN THẾ KẾT, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 35.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:41 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết