QPTD -Thứ Hai, 09/07/2018, 16:39 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc, thiết thực góp phần tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến trong diễn tập
khu vực phòng thủ năm 2018

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên khu vực Tây Bắc Tổ quốc. Những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế - xã hội phát triển chậm, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là địa bàn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Đáng chú ý là, hoạt động xâm nhập, móc nối, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động tôn giáo trái pháp luật; di, dịch cư tự do và các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Những yếu tố đó vừa là khó khăn, thách thức, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng vũ trang Tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Nhận thức sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa bàn. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); Nghị định 152/2007/NĐ-CP và Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Từ tham mưu của cơ quan quân sự, Tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động 19-CTr/TU về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI),... cùng hàng loạt kế hoạch, đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh, v.v. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành toàn diện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các lực lượng. Cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ ngày càng hoàn thiện. Hiện nay, Tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; triển khai xây dựng Quy hoạch công trình chiến đấu, Quy hoạch, quản lý hang động tự nhiên; thành lập và duy trì nền nếp hoạt động của các tổ chức trong khu vực phòng thủ ở các cấp, nhất là sự điều hành của Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ, tạo bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự vững mạnh, sẵn sàng chuyển thành thực lực đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là nội dung cốt lõi trong xây dựng khu vực phòng thủ. Ý thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là trên địa bàn trọng điểm, biên giới. Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương đã chủ động làm tham mưu và phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng1 và toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời, phát huy chức năng “đội quân công tác”, tích cực tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân xóa đói giảm nghèo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai2, v.v. Thông qua đó, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc.Thực hiện chức năng được giao, lực lượng vũ trang Tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo đúng định hướng của Đảng. Trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,... tạo nguồn lực vật chất cho xây dựng khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã làm tốt việc rà soát, tham mưu cho Tỉnh điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là dự án ở địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, nhiều dự án, công trình lưỡng dụng được Tỉnh đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả trên nhiều mặt. Đáng chú ý là, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng, phá thế độc đạo, biệt lập của khu vực phòng thủ các cấp và quy hoạch, điều chỉnh dân cư trên tuyến biên giới, khu vực tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, vùng trọng điểm về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,... góp phần hạn chế tình trạng di, dịch cư tự do, ổn định an ninh chính trị, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên các địa bàn xung yếu, v.v. Đi liền với đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai xây dựng thế trận khu vực phòng thủ theo kế hoạch đã xác định. Đến nay, Tỉnh đã xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng theo quy hoạch, lộ trình đề ra. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Sơn La đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ và đạt được kết quả tích cực. Tỉnh đã quy hoạch chi tiết căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt và xây dựng được nhiều công trình phòng thủ quan trọng, như: sở chỉ huy, hệ thống đài quan sát, trận địa phòng không,... bước đầu hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng, an ninh.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là một nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ. Bởi vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu cao. Thời gian qua, Tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với từng địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng quân báo nhân dân; đổi mới công tác tuyển quân, kết hợp chặt chẽ công tác tuyển quân với tạo nguồn dự bị động viên, nguồn cán bộ ở cơ sở, đạt hiệu quả tích cực. Hiện nay, lực lượng dự bị động viên của Tỉnh được xây dựng và sắp xếp vào các đơn vị đạt trên 99,3% biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 73%; lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,13% dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 22,6%. Đây thực sự là nhân tố quan trọng, trực tiếp nâng cao sức mạnh, tiềm lực quân sự của khu vực phòng thủ Tỉnh.

Phân đội cối 100 mm dự bị động viên thực hành chiến đấu trong diễn tập
khu vực phòng thủ năm 2018

Cùng với công tác xây dựng, việc đẩy mạnh hoạt động của khu vực phòng thủ được Tỉnh hết sức coi trọng, với nhiều hình thức, biện pháp và lực lượng tham gia; trong đó, lực lượng vũ trang Tỉnh giữ vai trò nòng cốt. Để đáp ứng yêu cầu đề ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng, đảm bảo khả thi, phù hợp với khả năng nền kinh tế của Tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, các sở, ngành xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và đưa vào diễn tập để kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn thiện. Các đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, hoàn thiện và tăng cường luyện tập theo quyết tâm, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, kế hoạch ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng Tỉnh. Trong đó, chú trọng tăng cường các biện pháp nghiên cứu, dự báo, nắm tình hình, nhất là trên địa bàn trọng điểm và tuyến biên giới để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp; xây dựng, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống bạo loạn, gây rối, khủng bố; phương án bảo vệ các nhà máy thủy điện, các mục tiêu trọng yếu; tổ chức tuần tra, kiểm soát và tiến hành các đợt hoạt động tổng hợp làm trong sạch địa bàn biên giới,... không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ theo hướng “hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm”. Nét nổi bật là, Tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện gắn với hoạt động bảo đảm tác chiến của các sở, ngành, đem lại hiệu quả thiết thực3. Phát huy kết quả đó, vừa qua, Tỉnh đã tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2018 (làm điểm cho Quân khu 2), được Quân khu và các tỉnh bạn đánh giá cao. Song song với các hoạt động đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và nhiệm vụ C, nhất là việc kết nghĩa với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và tăng cường giao lưu đoàn kết, hữu nghị với các đơn vị, địa phương các tỉnh Bắc Lào. Qua đó, tạo môi trường ổn định, thân thiện trên khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển và tạo thế vững chắc cho khu vực phòng thủ Tỉnh.

Những kết quả, kinh nghiệm đạt được là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN XUÂN CƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_________________

1 - Năm 2017, Tỉnh đã tổ chức 94 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 7.700 cán bộ, đảng viên; giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 43.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn.

2 - Trong đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn năm 2017, lực lượng vũ trang Tỉnh đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm lượt phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

3 - Năm 2017, Tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sốp Cộp gắn với Sở Tài chính; huyện Quỳnh Nhai gắn với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; huyện Yên Châu gắn với Tỉnh đoàn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.