QPTD -Thứ Năm, 11/06/2020, 14:35 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Là địa bàn chiến lược quan trọng trên hướng Tây Bắc, những năm qua, Quân khu 2 luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc và hiện thực hóa quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, quyết định trình độ, khả năng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng; trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ trưởng Quân khu kiểm tra công tác SSCĐ tại Lữ đoàn 168

Trong công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, thực hiện thắng lợi khâu đột phá về “nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu” được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được duy trì chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ; tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Các đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sát thực tiễn nhiệm vụ; gắn huấn luyện với rèn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc thực hiện nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, hội thi, hội thao được chú trọng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sự phát triển nghệ thuật tác chiến của Quân đội vào quá trình huấn luyện. Đồng thời, gắn huấn luyện với diễn tập, duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, cổ động thao trường, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, v.v. Vì vậy, chất lượng huấn luyện phân đội và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của chỉ huy, cơ quan các cấp được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng vào vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và cách đánh của ta. Năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, giáo dục - đào tạo và dạy nghề cho các đối tượng; kết quả kiểm tra, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trên 83,4% khá, giỏi; diễn tập chiến thuật các cấp, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng đạt giỏi, an toàn tuyệt đối; tổ chức hội thi, hội thao các cấp bảo đảm an toàn, chất lượng; tham gia hội thi, hội thao toàn quân đều đạt giải cao; thực hiện tốt công tác bảo đảm về trường bắn, thao trường, bãi tập, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

Trong công tác chiến đấu, các cơ quan, đơn vị đều duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, không gian mạng; tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng; kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống phương án, kế hoạch tác chiến và thường xuyên luyện tập, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn rà soát, bổ sung kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn, v.v. Trong năm 2019, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; điểm mới là chỉ đạo thành công cuộc diễn tập đơn vị chủ lực phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn (Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) phối hợp với lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); chỉ đạo, theo dõi cơ quan quân sự các tỉnh tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo 29/29 huyện (thành phố, thị xã) diễn tập khu vực phòng thủ, 416/416 xã (phường, thị trấn) diễn tập chiến đấu phòng thủ và 09/09 huyện diễn tập phòng, chống lụt bão, cháy rừng và tìm kiếm, cứu nạn, v.v. Các cuộc diễn tập có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, gắn diễn tập khu vực phòng thủ với diễn tập chiến thuật và xử lý các vấn đề về an ninh phi truyền thống, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu còn một số hạn chế, bất cập. Cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị kinh tế - quốc phòng, chuyên môn, chưa tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ này. Nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện tuy đã có sự đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao, thiếu đồng bộ; ứng dụng khoa học, công nghệ và kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện chưa nhiều; chất lượng huấn luyện ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, vững chắc, nhất là với đối tượng quân nhân chuyên nghiệp, dự bị động viên, dân quân tự vệ. Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, văn kiện tác chiến ở một số nơi chưa kịp thời; chất lượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị còn có mặt hạn chế, v.v.

Để tăng cường sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là thực hiện thắng lợi khâu đột phá “nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”, tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Do vậy, phải tăng cường các biện pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quan trọng này. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về yêu cầu đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từ đó xác định rõ trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm phù hợp với đối tượng tác chiến, sự phát triển của nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn.

Hai là, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, bảo đảm sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và đặc điểm địa bàn. Đối với công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, cần tiếp tục đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện; phân định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, điều hành với đơn vị trực tiếp huấn luyện. Quá trình huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, quy định của Điều lệ Công tác tham mưu huấn luyện với nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành luyện tập, diễn tập cho cả lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ. Để lực lượng vũ trang Quân khu thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến hiện đại và chiến tranh công nghệ cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, phải huấn luyện bộ đội sát thực tế hơn, nâng dần về tính phức tạp, độ khó của tình huống trong điều kiện khó khăn, sát với hoàn cảnh, nhiệm vụ, môi tr­ường tác chiến và thực tế chiến trường. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành diễn tập hiệp đồng binh chủng cấp chiến dịch, diễn tập chiến thuật tổng hợp có một phần thực binh kết hợp bắn đạn thật. Các cơ quan Quân khu tăng cường chỉ đạo nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm thống nhất, toàn diện, chuyên sâu, phù hợp với đối tượng tác chiến và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện phân đội, đổi mới nội dung, chương trình theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, phương án, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả theo hướng tăng dần độ khó, nâng cao chỉ tiêu và bảo đảm thực chất. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu, huấn luyện với rèn luyện thể lực, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, đối ngoại và hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

Ba là, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, quyết tâm chiến đấu; nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường và chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, cùng sự chuyển hóa mau lẹ giữa đối tượng và đối tác,… đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải luôn tích cực, chủ động huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực toàn diện, nhất là khả năng nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Tham mưu Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng cân đối, phù hợp; tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ chủ quyền biên giới ở các địa bàn trọng điểm và 05 tỉnh nội địa trên địa bàn Quân khu. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quyết tâm chiến đấu phù hợp với đối tượng tác chiến và tình hình thực tiễn; tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đề cao tinh thần cảnh giác, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, xử lý bom, mìn, vật nổ, v.v.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan chức năng của Quân khu, nhất là Phòng Tác chiến, Phòng Quân huấn,… phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện theo hướng chuẩn hóa, thống nhất, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và địa bàn trọng điểm. Trên cơ sở nguồn kinh phí trên cấp kết hợp với nguồn của địa phương và đơn vị, các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần tích cực đổi mới cơ chế, phương thức bảo đảm, thực hiện công khai, dân chủ, chuẩn hóa định mức huấn luyện cho từng đối tượng và huy động công sức bộ đội để xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, diễn tập, chống lãng phí, sử dụng sai mục đích. Tổ chức đảm bảo đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện, đào tạo theo hướng hiện đại, bền, đẹp, tiện sử dụng; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quá trình huấn luyện, diễn tập. Tích cực nghiên cứu đổi mới và sử dụng phương pháp huấn luyện bằng các trang thiết bị huấn luyện công nghệ cao và quan tâm hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm sức khỏe của bộ đội.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện là yêu cầu quan trọng, cấp thiết và là một trong những khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đã xác định. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)