QPTD -Thứ Hai, 25/06/2018, 08:54 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Hải Dương tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, tỉnh Hải Dương có vị trí quan trọng, nhất là về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Nhận rõ điều đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ và đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quan trọng này, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc đặc điểm địa bàn, điều kiện của địa phương,… để tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án xây dựng khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) và Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, trọng tâm tập trung đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân”; quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Thời gian qua, Tỉnh đã xây dựng và tích cực tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về xây dựng khu vực phòng thủ, như: Chương trình hành động 38-CTr/TU, Chương trình hành động 42-CTr/TU của Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”, v.v. Nhờ đó, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, tập trung, thống nhất; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Tỉnh được củng cố, tăng cường; cơ chế, quy chế về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Các tổ chức của khu vực phòng thủ, như: Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng Cung cấp và đặc biệt là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ở các cấp được Tỉnh coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo bước chuyển quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ này.

Trên cơ sở nhận thức rõ tiềm lực chính trị, tinh thần, cốt lõi là “thế trận lòng dân” là cơ sở, nền tảng để đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực khác của khu vực phòng thủ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong hệ thống chính trị và học sinh, sinh viên. Những năm qua, Tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của Tỉnh đi vào nền nếp, có chiều sâu, với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành1. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho các đối tượng về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho các cấp, ngành, lực lượng và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ.

Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, Tỉnh đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn; xác định đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên mà lực lượng vũ trang Tỉnh phải tham gia và hoàn thành tốt. Nhận thức đúng quan điểm: “mỗi bước tăng trưởng kinh tế, xã hội là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ngay trong kế hoạch, quy hoạch phát triển tổng thể và từng giai đoạn. Với chủ trương nhất quán “không phát triển kinh tế bằng mọi giá”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, thẩm định, giám sát chặt chẽ việc phân vùng, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới gắn với quy hoạch quốc phòng; đồng thời, tham mưu cho Tỉnh hoàn thành Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020,... làm cơ sở triển khai thực hiện. Bằng các biện pháp quyết liệt, đồng bộ đó, những năm qua, mặc dù hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh diễn ra mạnh mẽ, với tốc độ cao, nhưng hầu hết các dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới của Tỉnh đều được thẩm định, quy hoạch, quản lý chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả.

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là tập trung hoàn thiện Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ trên địa bàn; chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch, lộ trình đã xác định. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, những năm qua, Hải Dương đã bố trí gần một trăm tỷ đồng từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ trọng điểm trong khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, bước đầu hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh xây dựng, phê duyệt Đề án “Xây dựng căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương”, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành xây dựng các hạng mục cơ bản của Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu khu vực phòng thủ Tỉnh.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện là một trong những nội dung quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ Tỉnh nói riêng. Ý thức rõ điều đó, Tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thời gian qua, Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có cơ cấu, thành phần hợp lý theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn. Song song với coi trọng xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới ở cơ sở” và đẩy mạnh xây dựng lực lượng dự bị động viên theo phương châm “gần, gọn địa bàn, quân đâu, cán đó”. Trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh đẩy mạnh xây dựng lực lượng tự vệ trong các công ty, doanh nghiệp; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự ở các cơ quan, tổ chức; quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới để sớm xây dựng được các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Với cách làm đó, đến nay, Tỉnh đã xây dựng và sắp xếp lực lượng dự bị động viên vào các đơn vị đạt 100% biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 80%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” với gần 530 cơ sở, đạt 1,5% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 20,3%.

Cùng với xây dựng lực lượng, cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham gia diễn tập MB-17 do Bộ Quốc phòng tổ chức; tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện: Kinh Môn, Tứ Kỳ, Ninh Giang; diễn tập bảo đảm tác chiến của Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 66 xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt. Thông qua đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Tỉnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Mặt khác, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Công an Tỉnh theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 2652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chủ động phối hợp xây dựng, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống bạo loạn, gây rối, khủng bố, bảo vệ các khu công nghiệp, phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn,... giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN HUY THĂNG, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_____________

1 - Năm 2017, Tỉnh cử 100 cán bộ thuộc đối tượng 1, đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do trên tổ chức; mở được 02 lớp bồi dưỡng cho 218 cán bộ thuộc đối tượng 3; chỉ đạo các địa phương tổ chức bồi dưỡng cho trên 4.450 cán bộ thuộc đối tượng 4; chỉ đạo các trường tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 57.700 học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.