QPTD -Thứ Năm, 23/11/2017, 07:58 (GMT+7)
Huyện Hậu Lộc tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Hậu Lộc là huyện đồng bằng ven biển, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí quan trọng trong thế phòng thủ của Tỉnh và Quân khu 4. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Ấp chủ trì Lễ giao nhận quân (tháng 02-2016)

Trước hết, Huyện chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng khu vực phòng thủ; đồng thời, xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của Huyện đạt hiệu quả cao. Theo đó, Huyện đã tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ, trực tiếp là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động 71-CTr/TU, ngày 30-9-2009 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; hằng năm ban hành nghị quyết, chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng, cụ thể hóa lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với đặc điểm, thực tiễn của địa phương. Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền cấp xã thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhất là từ những kinh nghiệm qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm cốt lõi; quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, v.v. Thời gian qua, Huyện đã có nhiều biện pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong khu vực phòng thủ, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ Huyện; đẩy mạnh xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính quyền vững mạnh toàn diện. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ được đẩy mạnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của Huyện có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, mở rộng đối tượng, nâng cao chất lượng. Từ năm 2011 đến nay, Huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 410 cán bộ đối tượng 3, trên 3.200 cán bộ đối tượng 4; giáo dục quốc phòng cho hơn 7.300 lượt học sinh và 107 chức sắc, chức việc tôn giáo. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ban, ngành về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, để góp phần tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ, Huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng thôn, xóm, khu dân cư văn hóa, xây dựng địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; quan tâm giúp đỡ các tổ chức tôn giáo, tăng cường đoàn kết lương - giáo trong xây dựng địa phương. Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự làm nòng cốt trong công tác xét duyệt, chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách; huy động các nguồn lực xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”,... tạo cơ sở để “xây dựng thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hậu Lộc (tháng 8-2017)

Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Huyện ủy lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Với quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá”, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng được Huyện ủy lãnh đạo, triển khai ngay từ trong chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ban, ngành, địa phương. Trong lĩnh vực kinh tế, Huyện đã ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, nhất là khu vực nông thôn, ven biển. Quá trình thực hiện, Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự tham gia thẩm định, giám sát chặt chẽ việc quy hoạch, triển khai các dự án phát triển kinh tế -xã hội, không để ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo các địa phương phát huy lợi thế có sông, biển, làng nghề để phát triển sản xuất công nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, tạo việc làm ổn định cho nhân lực tại chỗ, giảm thiểu sự biến động, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Đặc biệt, vừa qua, Huyện đã xây dựng và tích cực triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Hậu Lộc đến năm 2020 và đạt kết quả bước đầu. Theo đó, Huyện chỉ đạo các địa phương, cơ sở tích cực trồng rừng ngập mặn, nuôi trồng và khai thác hải sản; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn vốn tập trung xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối những khu vực xung yếu, khu vực quân sự; triển khai xây dựng tuyến quốc lộ ven biển, kiên cố hóa đê sông, đê biển gắn với hệ thống phòng thủ bờ biển, vừa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản, bảo đảm môi trường, ngăn sóng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cơ động tác chiến. Song song với đó, các lĩnh vực y tế, bưu chính viễn thông được Huyện quan tâm đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, rộng khắp, bảo đảm phục vụ hoạt động dân sinh trong thời bình và sẵn sàng động viên khi có tình huống quốc phòng. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của Huyện chuyển dịch đúng hướng, có 22/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch, nguồn lực vật chất, kỹ thuật của khu vực phòng thủ được nâng lên rõ rệt1.

Để xây dựng tiềm lực quân sự của khu vực phòng thủ, Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Theo đó, đối với lực lượng thường trực, Huyện thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng của Tỉnh rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng quân sự, công an theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Trong đó, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện, nhất là năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh ở địa phương. Đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, Huyện chỉ đạo xây dựng theo hướng “gần, gọn địa bàn”, “vững mạnh, rộng khắp”, gắn phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, nhất là độ tin cậy về chính trị. Đến nay, Huyện đã sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 95% biên chế; trong đó, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 85%, đảng viên đạt trên 27%. Lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,19% dân số, tỷ lệ đảng viên đạt gần 28%; đặc biệt, bước đầu Huyện đã lãnh đạo xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân quân biển. Huyện ủy lãnh đạo cơ quan quân sự, công an và Đồn Biên phòng Đa Lộc thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó thường xuyên nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả tình huống về quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên địa bàn.

Cùng với đó, Huyện thường xuyên quan tâm xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Trên cơ sở Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt, Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng lập quy hoạch bố trí căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu của Huyện, làm cơ sở phân kỳ đầu tư xây dựng. Vừa qua, Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự rà soát, điều chỉnh quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn; tổ chức phân giới cắm mốc, bảo vệ các địa hình tự nhiên có giá trị quân sự; triển khai xây dựng vùng vành đai cho các khu quân sự để khi cần có thể trưng thu; lập danh mục các công trình quốc phòng cần triển khai, v.v. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song những năm qua, Huyện tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư hàng tỷ đồng, từng bước xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, trước hết là các công trình trọng điểm trong căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, như: sở chỉ huy, trận địa hỏa lực, kho hậu cần, kỹ thuật, v.v. Đến nay, Huyện đã hoàn chỉnh quy hoạch 70 ha đất, đầu tư xây dựng 01 trường bắn, 04 sở chỉ huy cơ bản và một số công trình thiết yếu, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng. Ngoài ra, Huyện chỉ đạo các địa phương chú trọng cải tạo, củng cố các công trình quân sự có sẵn, địa hình có giá trị chiến thuật, thực hiện quản lý chặt chẽ từ cơ sở.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ, Huyện lãnh đạo cơ quan chức năng thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến A, A2, A4; các kế hoạch động viên quốc phòng, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã, diễn tập phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn. Hằng năm, Huyện chỉ đạo tổ chức 02 lần diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 1 cấp; 6 - 8 xã, cụm xã diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, chiến đấu phòng thủ. Đặc biệt, năm 2017, Huyện đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, với mật danh “HL-17”. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, có nhiều thành phần tham gia, thực hiện nhiều nội dung mới và có thực binh của ba lực lượng quân sự, công an, biên phòng. Thông qua các cuộc diễn tập, Huyện đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của khu vực phòng thủ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. Đây là cơ sở để Huyện phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hậu Lộc tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN VĂN ẤP, Bí thư Huyện ủy

_____________

1 - So với cùng kỳ, năm 2017, nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 36,9 %, giảm 0,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 41,3%, tăng 0,6%; dịch vụ - thương mại chiếm 21,8%, tăng 0,1%; tăng trưởng kinh tế đạt 13,8%, thu nhập bình quân 27,38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,1%, giảm 3%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:24 - 17/09/2021

EUR26,118.3927,477.69

GBP30,621.6331,901.01

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/09/2021

HCMSJC56.00056.650
Hà NộiSJC56.00056.670
Đà NẵngSJC56.00056.670