QPTD -Thứ Ba, 05/07/2016, 07:39 (GMT+7)
Đảng bộ Học viện Lục quân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ
       Hội thảo khoa học “Học viện Lục quân 70 năm xây dựng, chiến đấu và
trưởng thành” (Ảnh: qdnd.vn).

Thành lập ngày 07-7-1946, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Học viện Lục quân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ghi nhận thành tích đó, năm 2001, Học viện được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Để có được thành tích trên, nhân tố quan trọng hàng đầu là: Đảng ủy Học viện thường xuyên coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, coi đây là khâu then chốt quyết định để Học viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhất quán với quan điểm đó, Đảng ủy Học viện đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn mẫu mực về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, phong cách lãnh đạo,… thực sự là lực lượng nòng cốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện. Riêng nhiệm kỳ 2010 - 2015, Học viện đào tạo được gần 6.000 học viên là cán bộ trung đoàn, sư đoàn (có gần 200 học viên quốc tế), tăng 14,2% so nhiệm kỳ trước; học viên đào tạo sau đại học trên 300 đồng chí (có 29 học viên quốc tế), tăng 13,4% so nhiệm kỳ trước. Hằng năm, học viên thi tốt nghiệp đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có 98,6% khá, giỏi; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 96,8%, trên 90% tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ Học viện đạt trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học quân sự cấp chiến dịch hàng đầu của Quân đội ta.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Học viện rút ra một số bài học là: phải thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội; xây dựng quyết tâm phấn đấu, tích cực, chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tính tự lực, tự cường, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội; nêu cao tinh thần thủy chung, trong sáng trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Học viện có bước phát triển mới với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi Đảng bộ Học viện phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, công tác xây dựng Đảng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, của Học viện. Qua đó, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác khoa học, sát thực tiễn,… làm nòng cốt trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Tiến hành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Học viện.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 147-NQ/ĐU, ngày 04-4-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”, Chỉ thị 316-CT/ĐU, ngày 31-7-2008 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về xây dựng các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh giai đoạn mới” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), v.v. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình xây dựng nghị quyết lãnh đạo; nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là ở các cơ quan, khoa giáo viên và hệ quản lý học viên; phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, coi trọng tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy viên các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư, người chỉ huy các cấp. Chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp có số lượng, cơ cấu phù hợp với với từng loại hình tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng các phòng, khoa giáo viên vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên, trọng tâm là ở chi bộ các hệ quản lý học viên. Lãnh đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, kỷ luật đảng, tạo bước chuyển biến tích cực, hiệu quả trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy định về công tác cán bộ; nhất là, chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực theo yêu cầu, cơ bản đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2020, cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học trên 50%, riêng giảng viên trên 70%. Trước mắt tập trung giải quyết có hiệu quả tình trạng thiếu cán bộ, giảng viên kéo dài1. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ các cấp theo quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là các tiêu chuẩn về học hàm, học vị; bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ, có tính kế thừa, liên tục và vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng, duy trì tốt nền nếp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông qua hội thi cán bộ quản lý giỏi, giảng viên giỏi; đồng thời, có chế độ, chính sách ưu đãi nhằm thu hút cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt về Học viện công tác. Cấp ủy các cấp cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá, nhận xét cán bộ phải bảo đảm công tâm, khách quan, trên cơ sở năng lực thực tiễn; gắn công tác cán bộ với thực hiện Nghị quyết 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”; “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020” và các nghị quyết của Đảng ủy Học viện về công tác giáo dục - đào tạo..

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng trọng tâm vào kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng tốt. Bên cạnh việc thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, những đơn vị yếu kém kéo dài; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị.

Năm là, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo trong Đảng bộ. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; trong đó, coi trọng việc nêu cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Cần chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, thực hiện làm việc theo quy chế, kế hoạch, giảm bớt hội họp; khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nói và làm không đúng với nghị quyết lãnh đạo. Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng chính quy, môi trường sư phạm lành mạnh, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ Học viện Lục quân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khai thác tối ưu mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Thiếu tướng LÊ ANH THƠ, Chính ủy Học viện

_____________

1 - Báo cáo của Đảng ủy Học viện (khóa XI) tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tr. 19.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470