QPTD -Thứ Năm, 12/09/2019, 07:56 (GMT+7)
Bộ Y tế đẩy mạnh thực hiện công tác quốc phòng

Quán triệt, thực hiện quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, Bộ Y tế đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, góp phần hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang bị, thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi đảm nhiệm; trong đó, có nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh.

PGS, TS. Nguyễn Trường Sơn trao chứng chỉ tốt nghiêp cho học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 thuộc Bộ Y tế năm 2019

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức, biên chế của Ngành, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt và đội ngũ nhân viên y tế các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng từng bước được nâng lên. Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ thường xuyên được kiện toàn về số lượng, cơ cấu, tổ chức, bảo đảm chất lượng; chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị mình. Lực lượng tự vệ trong toàn Ngành được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị và phối hợp bảo đảm trên địa bàn. Công tác kết hợp quân - dân y ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang; củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, một số cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế vẫn chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ quốc phòng. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của một số đơn vị hiệu quả chưa cao; việc chuyển từng bước sang cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế; tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện công tác quốc phòng của Bộ. Do vậy, trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đối với nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng thực hiện công tác quốc phòng của Bộ. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Y tế về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Nội dung giáo dục toàn diện, song tập trung vào quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước, nhất là Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định 168/2018/NĐ-CP, ngày 28-12-2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động 70-CTr/BCSĐ, ngày 01-6-2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng theo quy định. Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với đẩy mạnh công tác quốc phòng, quân sự; xây dựng kế hoạch hợp lý để tập trung quân số, thời gian thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn; chủ động rà soát các đối tượng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng một cách khoa học, cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, nhất là cơ quan quân sự các địa phương để tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, đối tượng, đạt chất lượng, hiệu quả cao; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trong hệ thống nhà trường trực thuộc. Đối với các cơ quan, đơn vị y tế, phối hợp nhiều hình thức, biện pháp phổ biển kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức, người lao động thông qua các buổi giao ban, thông báo công văn, tài liệu, phát thanh nội bộ, cổng thông tin điện tử, v.v. Đặc biệt là, thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các buổi gặp mặt kể chuyện kinh nghiệm truyền thống của cán bộ, nhân viên y tế từng tham gia chiến đấu qua các thời kỳ, trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng.

Hai là, phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan trong tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ xác định lực lượng này có vị trí, vai trò quan trọng, nòng cốt trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Ngành. Ban Chỉ huy Quân sự thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần và chất lượng. Các cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác quốc phòng phải được tập huấn, bổ sung kiến thức, năng lực về quân sự, quốc phòng, năng lực xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành. Đội ngũ này được chăm lo, bồi dưỡng đảm bảo đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu đơn vị xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng tiềm lực y tế trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng động viên y tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cả trong thời bình và khi có chiến tranh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, tự vệ ngành Y tế vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Quân sự các đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu triển khai xây dựng phân đội tự vệ chuyên ngành y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức rà soát xây dựng đơn vị y tế dự bị động viên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 137/2005/QĐ-TTg, ngày 09-6-2005 và lực lượng huy động ngành y tế tại Nghị định 129/2014/NĐ-CP, ngày 31-12-2014 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương trong huấn luyện, kiểm tra lực lượng dự bị động viên và tự vệ chuyên ngành y tế, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số; duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định, thường xuyên bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện bảo đảm y tế khu vực phòng thủ, kế hoạch bảo đảm y tế năm đầu chiến tranh, bảo đảm y tế phòng không nhân dân, chống khủng bố, thiên tai, thảm họa, bão lụt, v.v.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác kết hợp quân - dân y, đặc biệt trong ứng phó thiên tai, dịch bệnh, thực hiện chính sách xã hội và dân vận. Công tác kết hợp quân - dân y là một đặc thù của y tế Việt Nam. Mô hình này đã và đang khẳng định kết quả của sự phối hợp giữa Bộ Y tế với Bộ Quốc phòng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó có lực lượng vũ trang, theo chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Đồng thời, tăng cường công tác kết hợp quân - dân y, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh, chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của mô hình này, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban Quân - Dân y các quân khu, tỉnh, thành phố điều chỉnh, hoàn thiện, cập nhật bản đồ địa lý y tế quân sự các quân khu, vùng miền, các tỉnh, thành phố, làm cơ sở xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế cho quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân - dân y khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh, khu vực kinh tế chậm phát triển, thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị y tế, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bác sĩ tuyến cơ sở, quân y các đơn vị, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang tại địa bàn. Tăng cường chất lượng xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức phân đội quân - dân y cơ động, sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển, điều trị, xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống khẩn cấp về y tế như thiên tai, dịch bệnh; thực hiện công tác dân vận, chính sách xã hội thông qua các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào ở khu vực trọng điểm quốc phòng, an ninh, khu kinh tế chậm phát triển, biên giới, hải đảo.

Thực hiện tốt các giải pháp này, sẽ tạo cơ sở để nâng cao chất lượng công tác quốc phòng của Bộ Y tế, đẩy mạnh phát triển y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, trực tiếp góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

PGS, TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, Thứ trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Y tế

Ý kiến bạn đọc (0)