QPTD -Thứ Ba, 23/08/2011, 00:15 (GMT+7)
Quân đội tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới

Thi đua là đặc trưng nổi bật của chế độ XHCN. Thông qua các phong trào thi đua, mọi tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu của cách mạng. Thi đua khơi dậy trong từng cá nhân, tập thể và toàn xã hội tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đua sức, đua tài hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Thi đua, vì thế là động lực to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; và đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) là một biện pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến công tác thi đua. Người khẳng định: Thi đua của chúng ta là thi đua của những người lao động làm chủ đất nước - thi đua XHCN; thi đua "là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ"1 và "thi đua là yêu nước... những người thi đua là những người yêu nước nhất"2. Đối với quân đội ta, Bác dạy: "Các cháu phải ra sức thi đua: luyện tập thân thể cho mạnh mẽ. Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo. Trau dồi tinh thần cho vững chắc. Hun đúc đạo đức cách mạng của người quân nhân cách mạng cho vững vàng"3. Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của thi đua, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội ta, phong trào TĐQT được duy trì thường xuyên, liên tục và đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu, cổ vũ, động viên toàn quân lập nên những chiến công oanh liệt trong công cuộc giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh, nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo cơ sở chính trị-tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của quân đội.

Những năm qua, cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên (CU,CTV), người chỉ huy các cấp trong quân đội đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 339/CT-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong quân đội”; chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Để công tác thi đua, khen thưởng (TĐ,KT) và phong trào TĐQT đi đúng hướng, mang lại hiệu quả cao, các đơn vị đã làm tốt việc giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Hội đồng TĐ,KT các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp; nhất là đã tham mưu cho cấp uỷ, người chỉ huy ra các quyết định đúng đắn về công tác TĐ,KT, duy trì khá tốt chế độ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua, xét đề nghị khen thưởng... Trong tổ chức phong trào thi đua, chỉ huy các đơn vị đã thực hiện tốt 3 trực tiếp: trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch; trực tiếp tổ chức phát động thi đua; trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng. Trên cơ sở Nghị quyết của cấp uỷ và chỉ tiêu thi đua chung, từng đơn vị đã cụ thể hoá thành các chương trình hành động; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; đồng thời, vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp thi đua phong phú, như: hội thao, hội thi, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, tham quan, kiểm tra chéo... Đáng chú ý là, phong trào TĐQT với mục tiêu "Một tập trung, hai khâu đột phá" đã gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể quần chúng; bám sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của các đơn vị, yêu cầu của nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; chủ động đi sâu vào các hoạt động SSCĐ, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng và trình độ SSCĐ của các đơn vị. Nhờ đó, phong trào thi đua của các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua được dấy lên sôi nổi, rộng khắp trong toàn quân, như: Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông”, “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở các đơn vị quân đội”; các phong trào thi đua: “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, "Phụ nữ hai giỏi", "Giành ba đỉnh cao quyết thắng", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả"... đã động viên tinh thần hăng hái, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của CB,CS trong toàn quân.

 Cùng với công tác thi đua, công tác khen thưởng cũng được các đơn vị chú trọng đúng mức; gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất; khen thưởng phong trào thi đua với khen thưởng của tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng. Đặc biệt, các cấp đã làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập trung vào những đơn vị, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ SSCĐ, công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ, biên giới, hải đảo, giúp dân phòng, chống thiên tai, bão, lụt... Tiêu biểu cho phong trào TĐQT của toàn quân là các quân khu: 3,5,7,9; Bộ Tư lệnh Thủ đô; các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; các binh chủng: Pháo binh, Công binh, Hóa học, Tăng-Thiết giáp, Thông tin-Liên lạc; các binh đoàn 12,15,16; Trường Sĩ quan Lục quân 2; Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 175; Công ty Đông Bắc... Trong 5 năm qua, toàn quân đã có 76 tập thể, 11 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; 821 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 2.462 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ; 6.817 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 145 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 735 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 25 đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 968 đồng chí được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quân và nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy, CU,CTV, người chỉ huy chư­a ý thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác TĐ,KT; chưa xem công tác TĐ,KT là đòn bẩy thúc đẩy mọi hoạt động của đơn vị và quản lý, giáo dục quân nhân. Một số đơn vị xác định nội dung, biện pháp thi đua còn chung chung; mục tiêu và động cơ thi đua không rõ ràng, chưa hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu. Việc tổ chức phong trào thi đua còn nặng về biện pháp hành chính, chưa phát huy được tính tích cực, tự giác tham gia của CB,CS. Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức; tình trạng chạy theo thành tích, che dấu khuyết điểm, đề nghị mức khen cao hơn thành tích, khen cơ quan nhiều hơn đơn vị, đùn đẩy xét khen thưởng lên trên vẫn chưa được khắc phục. Một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chưa thực sự “nhập cuộc”; có nơi còn “khoán” cho cơ quan, cấp dưới...

Để công tác TĐ,KT và phong trào TĐQT đạt hiệu quả cao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng thời kỳ mới, cấp uỷ, CU,CTV, người chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Đảng và của Đảng ủy Quân sự Trung ương về đổi mới và đẩy mạnh phong trào TĐQT trong quân đội gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phát huy kết quả Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ 8, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác TĐ,KT, đẩy mạnh phong trào TĐQT, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng tổ chức và con người vững mạnh; tạo ra nhiều điển hình tiên tiến mới, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp của quân đội, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác TĐ,KT và phong trào TĐQT. Trên cơ sở giáo dục sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các đơn vị cần làm cho mọi ngành, mọi cấp, mọi CB,CS nhận thức đúng đắn rằng: TĐ,KT là động lực tinh thần thúc đẩy từng tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc giáo dục, tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, như: đưa vào chương trình giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng; thông qua sinh hoạt, hội họp của các tổ chức; thông qua đại hội TĐQT các cấp; kết hợp giữa giáo dục tập trung với giáo dục từ xa; phát huy mọi phương tiện thông tin đại chúng phục vụ đắc lực cho hoạt động giáo dục, tuyên truyền. Quá trình giáo dục, tuyên truyền phải kết hợp chặt chẽ giữa TĐ,KT với công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội và truyền thống các đơn vị; từ đó, hình thành động cơ thi đua đúng đắn, biến nhận thức thành hành động tích cực, tự giác của mỗi CB,CS trong thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị cần chú ý phát hiện, khắc phục những nhận thức, động cơ thi đua lệch lạc, nhất là những biểu hiện chạy theo thành tích, địa phương cục bộ, hoặc thiếu trung thực, không báo cáo về những thiếu sót, khuyết điểm của đơn vị mình...

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, CU,CTV, người chỉ huy các cấp đối với công tác TĐ,KT và phong trào TĐQT. Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ của đơn vị và mục tiêu, yêu cầu của công tác TĐ,KT trong từng giai đoạn, các cấp cần đưa nội dung công tác thi đua vào nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ và kế hoạch công tác của CU,CTV, người chỉ huy; gắn việc duy trì nền nếp, chế độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐ,KT và phong trào TĐQT với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục triển khai có nền nếp, chặt chẽ quy trình lãnh đạo “3 trực tiếp” đối với công tác TĐ,KT; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ trên cả 3 khâu: xác định chủ trương, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua; triển khai tổ chức thực hiện, nuôi dưỡng phong trào, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào thi đua. Cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ, CU,CTV và người chỉ huy với cơ quan chính trị, Hội đồng (Ban, Tổ) thi đua và các tổ chức quần chúng, tạo điều kiện để cơ chế công tác TĐ,KT vận hành nhịp nhàng và ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác TĐ,KT và phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Nội dung thi đua phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề nổi cộm. Đặc biệt, các nội dung của phong trào TĐQT cần tiếp tục gắn chặt hơn nữa với nội dung, yêu cầu của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của quân đội; đi sâu vào thực hiện có hiệu quả các nội dung huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Các đơn vị cần sáng tạo thêm nhiều hình thức thi đua nhằm tạo được những chuyển biến tích cực mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và động viên được đông đảo CB,CS tham gia. Trong tổ chức thực hiện, cần tuân thủ các khâu, các bước; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT trong quân đội với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương; thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phong trào liên tục được đổi mới và phát triển.

Bốn là, làm tốt công tác khen thưởng; tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Các đơn vị cần có kế hoạch xây dựng gương điển hình tiên tiến cụ thể, có lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, công phu, nghiêm túc; quá trình xây dựng phải kiên trì, tạo được điển hình, làm cơ sở đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Việc xây dựng các điển hình tiên tiến phải toàn diện, thực chất, có tính giáo dục cao; làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó, tránh tình trạng "nước lên, thuyền mới lên" hoặc cầu toàn, chờ đợi. Khi đã phát hiện, bồi dưỡng được các gương điển hình tiên tiến, cần chú ý tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng để mọi người học tập, noi theo. Các cấp, các ngành cần chú trọng hơn nữa việc nhân rộng điển hình tiên tiến để thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: từ những bông hoa đẹp phải làm cho thành một rừng hoa đẹp; cần có nhiều hình thức, biện pháp nhân rộng điển hình phù hợp. Các cơ quan thông tin đại chúng trong quân đội cần phải coi việc truyên truyền gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ thường xuyên; làm cho việc học tập gương "người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến trở thành thành phong trào quần chúng rộng rãi trong toàn quân. Công tác khen thưởng cần thực hiện theo đúng phương châm: Kịp thời, công khai, dân chủ, công bằng; khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích, được tập thể đa số thừa nhận; đặc biệt chú ý khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, trên địa bàn trọng điểm...

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt phong trào TĐQT và công tác TĐ,KT. Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của CU,CTV và người chỉ huy, các cấp cần chú ý phát huy vai trò của cơ quan chính trị, các tổ chức, các lực lượng; bảo đảm kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực, phương tiện cho hoạt động của công tác TĐ,KT và phong trào TĐQT; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên toàn đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáu là, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐ,KT, cơ quan và cán bộ chuyên trách tiến hành công tác TĐ,KT. Để phong trào TĐQT đạt mục đích, yêu cầu đề ra, cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng của Hội đồng TĐ,KT, cơ quan và cán bộ chuyên trách tiến hành công tác TĐ,KT; phát huy tính tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, tổ chức, duy trì các hoạt động thi đua theo kế hoạch đã được xác định. Hội đồng TĐ,KT các cấp cần được thường xuyên kiện toàn đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao; cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động, Quy chế chấm điểm thi đua chặt chẽ, cụ thể và được bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng giai đoạn, từng cuộc phát động thi đua; duy trì hoạt động của Hội đồng có nền nếp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, con người và tổ chức tốt; đồng thời, uốn nắn, phê bình những lệch lạc và những thiếu sót, khuyết điểm. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng của cơ quan và cán bộ chuyên trách làm công tác TĐ,KT để tham mưu giúp Hội đồng TĐ,KT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo điều kiện về vật chất, phương tiện làm việc, động viên kịp thời bằng những chính sách cụ thể... 

Năm 2010 và những năm tiếp theo, nước ta có nhiều ngày kỷ niệm lớn, đặt ra những nội dung, yêu cầu mới đối với công tác TĐ,KT và phong trào TĐQT. Bởi vậy, cấp uỷ, CU,CTV, người chỉ huy các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho phong trào TĐQT của quân đội ta thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng, PGS,TS. NGUYỄN TUẤN DŨNG

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

________

1- Hồ Chí Minh - Toàn tập, Nxb CTQG, H.2001, Tập 6, tr. 270.

2- Sđd, tr. 473.

3- Sđd, Tập 5, tr. 708.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:10 - 06/04/2020

HCMSJC47.10048.100
Hà NộiSJC47.10048.120
Đà NẵngSJC47.10048.120

Thời tiết