QPTD -Thứ Tư, 27/07/2011, 14:37 (GMT+7)
Qua hơn một năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Quân khu Thủ đô

 Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, vừa có ý nghĩa lâu dài, vừa đáp ứng đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (QK) Thủ Đô, thực hiện CVĐ là dịp để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện soi lại mình, đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của CVĐ, sau khi có Chỉ thị số 07/CT- ĐUQSTW và Hướng dẫn số 78/HD-CT của Tổng cục Chính trị về tổ chức thực hiện CVĐ, Đảng uỷ QK đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-ĐU ngày 31/01/2007 để triển khai CVĐ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của QK; trong đó, xác định rõ những yêu cầu, giải pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc các bước tiến hành CVĐ. Căn cứ vào nội dung CVĐ, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh QK đã phát động trong toàn Đảng bộ, LLVT QK phong trào thi đua sôi nổi, động viên mọi đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD); gắn CVĐ với việc thực hiện chương trình Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí; với CVĐ xây dựng, chỉnh đốn Đảng;… trong từng tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị. Sau hơn một năm triển khai CVĐ, có cơ sở để khẳng định rằng, CVĐ đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội trong LLVT QK... Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ, bước đầu Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh QK Thủ đô đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện CVĐ đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

  Trước hết, phải làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, quyết định đến thành công của CVĐ. Do vậy, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh QK đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp tiến hành phổ biến, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của CVĐ tới mọi đối tượng; xác định yêu cầu, giải pháp, các bước tiến hành, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, các đơn vị cũng như tinh thần, thái độ và trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn QK. CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện với yêu cầu toàn diện; do vậy, việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo yêu cầu vừa chặt chẽ, cụ thể, vừa cơ bản, thường xuyên và lâu dài. Trên cơ sở các yêu cầu của Bộ Chính trị và Đảng uỷ Quân sự Trung ương, từ thực tế tình hình nhiệm vụ, đặc điểm của QK, Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh QK nhấn mạnh đến tính hiệu quả, thiết thực; gắn liền nội dung CVĐ với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 8 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QK lần thứ 7; với CVĐ xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD. Đồng thời, thông qua giáo dục, quán triệt mà phê phán, uốn nắn kịp thời những nhận thức chưa đầy đủ, chưa phù hợp với mục đích, ý nghĩa, yêu cầu CVĐ. Để CVĐ đạt được hiệu quả cao, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh QK phát động trong toàn QK phong trào thi đua học tập, rèn luyện, công tác, gắn với từng nội dung cụ thể của CVĐ; lấy đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận để tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên; lấy các chi đoàn, chi hội để tổ chức học tập, tuyên truyền cho quần chúng. Từng đảng bộ, chi bộ, tổ chức quần chúng thảo luận sôi nổi, xây dựng quyết tâm, kế hoạch thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu mà CVĐ đã đề ra… Do làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; đồng thời, có sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, nên mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT QK đã đón nhận và hưởng ứng CVĐ với một quyết tâm cao và tinh thần thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực.

 Hai là, phải tổ chức triển khai các khâu, các bước CVĐ một cách chặt chẽ, khoa học, tuyệt đối tránh căn bệnh hình thức. Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh QK đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện CVĐ theo từng giai đoạn cụ thể, sát hợp với yêu cầu của từng đơn vị. Đối với các đảng bộ quân sự địa phương, yêu cầu vừa phải chấp hành sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo QK, vừa phải chủ động liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương để thực hiện theo chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện CVĐ. Đảng uỷ QK chọn Đảng bộ Đơn vị 47 làm điểm về tổ chức Lễ phát động CVĐ để rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn QK vào dịp Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng (3/2/2007). Theo kế hoạch, QK đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt, học tập các tài liệu: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghe các bài nói chuyện về tư tưởng và tấm gương của Bác; tổ chức cho bộ đội xem các phim tài liệu: “Hồ Chí Minh-chân dung một con người”; “Một nét danh nhân văn hoá”; “Người là niềm tin tất thắng” và băng ghi hình về các chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh;… Bên cạnh đó, QK tiếp nhận và cấp phát 1950 cuốn tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị phát hành phục vụ việc học tập, nghiên cứu của bộ đội. Tính đến hết tháng 4/2007: 100% các đơn vị trong LLVT QK đã tổ chức học tập đầy đủ 3 chuyên đề của CVĐ cho 100% cán bộ, đảng viên và 98,5% quần chúng. Sau mỗi bước tiến hành, nhận thức, ý thức của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về tấm gương đạo đức của Bác được nâng nên rõ rệt; việc rèn luyện chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội ở các đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu; những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, chiến sĩ từng bước được khắc phục; môi trường văn hoá các đơn vị ngày càng trở nên tốt đẹp, lành mạnh.

 Ba là, nêu cao vai trò gương mẫu của cấp uỷ, người chủ trì các cấp; coi trọng và phát huy tính tích cực, ý thức tự giác của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Sự thông suốt về nhận thức tư tưởng và ý thức tự giác, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì, đảng viên, đoàn viên… là yếu tố có tính quyết định bảo đảm sự thành công của CVĐ. Căn cứ vào nhiệm vụ và đặc điểm riêng, từng cấp uỷ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện CVĐ đảm bảo sát thực, phù hợp; chống sao chép, dập khuôn hoặc phô trương, hình thức; phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến phê bình của quần chúng trong xây dựng chương trình, kế hoạch. Quán triệt nguyên tắc “nêu gương sáng trong đạo đức, lối sống”, thời gian qua, cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp trong QK đã tự đề ra kế hoạch rèn luyện theo những tiêu chí cơ bản thể hiện phẩm chất đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của người quân nhân cách mạng;  thực hiện  “đảng viên, cán bộ đi trước, quần chúng, chiến sĩ theo sau”; “nói đi đôi với làm”; cán bộ, đảng viên thực sự trở thành hạt nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị; lấy chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị làm thước đo sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi người. Cấp uỷ các cấp đã tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ,  quần chúng trong đơn vị phát huy tinh thần tự giác, tích cực tham gia CVĐ, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những nhận thức, thói quen không phù hợp, đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD… Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong QK  ngày càng được nâng lên; năm 2007, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 77,68%, tăng 2,08% so với năm 2006. Đây chính là lực lượng nòng cốt tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng đơn vị VMTD.

  Bốn là, gắn việc thực hiện nội dung CVĐ với phong trào thi đua quyết thắng và các CVĐ khác. Trong quá trình triển khai CVĐ, cấp uỷ các cấp luôn gắn chặt việc thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua trên các mặt công tác của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc đánh giá, kiểm điểm thực hiện CVĐ vào nội dung sinh hoạt đảng hằng tháng, hằng quý và cuối năm; gắn kiểm điểm đảng viên với kiểm điểm việc thực hiện các nội dung, yêu cầu của CVĐ; tăng cường vai trò giám sát của quần chúng, động viên quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cho đảng viên và tổ chức đảng. Các chi bộ đã tổ chức tốt việc sinh hoạt để từng đảng viên tự báo cáo kết quả quán triệt, thực hiện CVĐ và phương hướng, kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân; thông báo ý kiến đóng góp của quần chúng, của cấp uỷ địa phương nơi đảng viên cư trú; tổ chức thảo luận chuyên đề “Nói và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…, từ đó liên hệ, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch, xác định rõ các yêu cầu, nội dung, biện pháp cụ thể để giáo dục, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, đảng viên. Sau sinh hoạt đảng, các cấp uỷ đã tổ chức báo cáo việc tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của quần chúng đối với tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên... Đối với các tổ chức quần chúng, QK đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, làm cho từng nội dung, yêu cầu của CVĐ gắn với phong trào thi đua quyết thắng, sát với những yêu cầu, chỉ tiêu trong các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị VMTD, như các phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”; “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”; “Xây dựng môi trường văn hoá tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú”… Quá trình thực hiện CVĐ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và Cục Chính trị QK đã thường xuyên chỉ đạo cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời phổ biến các hình thức, biện pháp tổ chức có hiệu quả và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Do kết hợp chặt chẽ và tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp trong tổ chức CVĐ, nên năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ QK đã không ngừng nâng cao (năm 2007, số tổ chức Đảng TSVM đạt 93,39%; tăng 1,11% so với năm 2006); sức mạnh tổng hợp của LLVT QK không ngừng phát triển.

Những kinh nghiệm trên của LLVT QK Thủ đô mới chỉ là bước đầu. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, LLVT QK Thủ đô cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho các nội dung, yêu cầu của CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp văn hoá và phong cách, lối sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Trần Trung  Khương

Phó Chính ủy Quân khu

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470