QPTD -Thứ Hai, 15/08/2011, 23:52 (GMT+7)
Nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị

65 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, xây đắp nên truyền thống cách mạng vẻ vang: "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"1. Trong quá trình xây dựng, phát triển của quân đội ta, công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) - một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, một mặt công tác cơ bản của lãnh đạo, chỉ huy các cấp - đã luôn bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy hiệu lực trong việc củng cố, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân, tạo cơ sở chính trị-tinh thần vững chắc cho phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của quân đội. CTĐ,CTCT đã trực tiếp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng chính trị của quân đội.

 Nhận thức đúng vị trí, vai trò của CTĐ, CTCT đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, thời gian qua, cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cấp trong toàn quân đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) và Bộ Quốc phòng (BQP); chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các nền nếp, chế độ CTĐ,CTCT. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được triển khai toàn diện, tập trung vào xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Công tác xây dựng Đảng tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Do vậy, hằng năm, Đảng bộ Quân đội có trên 90% cấp ủy, tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất, mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với phân công cá nhân phụ trách được thực hiện đúng theo quy định. Công tác cán bộ được triển khai toàn diện, tập trung thực hiện mục tiêu giải quyết số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với điều động, bổ nhiệm, chuyển ra, đề bạt quân hàm, nâng lương bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Toàn quân cơ bản bố trí đủ chính ủy, chính trị viên các cấp theo tinh thần Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực CTĐ,CTCT; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát luôn bám sát yêu cầu xây dựng Đảng và Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; chú trọng kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng làm nhiệm vụ ở những địa bàn trọng yếu, phức tạp, những vị trí và lĩnh vực công tác dễ nảy sinh khuyết điểm; chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước (0,61%). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng gian giữ bí mật, chống các hoạt động xâm nhập, móc nối, phá hoại của các thế lực thù địch được tăng cường; tích cực tiến hành công tác dân vận, xây dựng cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới...

Tuy nhiên, trước sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ và những vấn đề phức tạp nảy sinh, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn có biểu hiện chủ quan, thiếu chiều sâu và độ vững chắc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về tình hình, nhiệm vụ chưa thật sâu sắc, còn biểu hiện mất cảnh giác; tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng chưa cao, còn biểu hiện hữu khuynh, né tránh. Năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; kết quả xây dựng đại đội đủ quân có cấp ủy chưa vững chắc. Công tác quản lý tư tưởng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa thật chặt chẽ; tình hình chấp hành kỷ luật ở một số đơn vị chuyển biến chậm... Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, song trước hết là do năng lực tiến hành CTĐ,CTCT của một số tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và cán bộ chính trị còn hạn chế; thiếu các giải pháp sáng tạo, đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tính đảng, tính nguyên tắc ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được đề cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trước quần chúng. Công tác tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chính trị các cấp có mặt còn hạn chế; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ cấp dưới...

Trong thời gian tới, để bảo đảm cho toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, CTĐ,CTCT cần tiếp tục quán triệt Nghị  quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 8, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng; tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang mà nòng cốt là quân đội nhân dân, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước XHCN và nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và những hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Để thực hiện tốt vấn đề đó, cần tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTĐ,CTCT; chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, biện pháp tiến hành CTĐ,CTCT theo đúng Điều lệ CTĐ,CTCT (ban hành theo Quyết định 359-QĐ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương ngày 15-9-2009), nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động CTĐ,CTCT; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của bộ đội đối với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, của từng đơn vị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ XHCN và nhân dân; có nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, củng cố niềm tin vững chắc vào đường lối đổi mới của Đảng. Mọi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nắm vững âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, tha hóa về đạo đức, lối sống; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch. Các đơn vị cần chú ý đổi mới công tác giáo dục chính trị tại cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường, giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; thường xuyên giữ vững định hướng chính trị-tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa-văn nghệ, báo chí, xuất bản trong quân đội. Các đơn vị trong toàn quân cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Thi đua-Khen thưởng, Quy chế công tác Thi đua-Khen thưởng và tổ chức tốt Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 8; đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng các tổ chức vững mạnh, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, phấn đấu giảm tỷ lệ kỷ luật xuống dưới 0,3%.

Thứ hai, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng  năng lực cụ thể hóa nghị quyết và tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" và Nghị quyết 147-NQ/ĐU ngày 04/4/2008 của ĐUQSTƯ về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội"; gắn xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cấp ủy với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy cần rà soát tình hình tổ chức, biên chế, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy vững chắc. Tập trung xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan chiến lược, chiến dịch có năng lực, trí tuệ, trình độ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Đảng và Nhà nước, ĐUQSTƯ và BQP những vấn đề chiến lược về quốc phòng, quân sự trong tình hình mới; bổ sung các quy định, quy chế hoạt động trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng, công tác nhân sự cấp ủy phải được thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng; cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; cấp ủy viên thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các tổ chức đảng cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt, nhất là nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt ra nghị quyết, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy viên, đảng viên, phát huy trí tuệ tập thể trong xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đi đôi với tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, cấp ủy các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng; đồng thời, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, vi phạm tư cách đảng viên, làm trong sạch nội bộ Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và chủ trương "Một tập trung, hai khâu đột phá" của BQP; ra sức thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quân đội. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ quan chính trị các cấp để đủ sức làm tham mưu, giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên về công tác xây dựng Đảng và tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của BQP, chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; xử lý nghiêm những biểu hiện vi phạm nguyên tắc, mất đoàn kết nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến vững chắc về đoàn kết, dân chủ và kỷ luật trong đảng bộ và đơn vị.      

 Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên cơ sở quán triệt các quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế công tác cán bộ của ĐUQSTƯ, các cấp ủy cần chủ động giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiền phong, gương mẫu; phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch; có trình độ kiến thức cơ bản, năng lực hoạt động thực tiễn và chuyên môn hóa ngày càng cao; độ tuổi theo luật định. Các học viện, nhà trường quân đội cần chú ý khâu tuyển chọn đầu vào đào tạo cán bộ phân đội có trình độ đại học, giảm đào tạo ngắn hạn; tăng cường hợp tác, liên kết trong và ngoài nước để đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành. Các cấp ủy cần xây dựng quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, tạo nhiều nguồn, nhiều độ tuổi và có điều chỉnh, bổ sung kịp thời; coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, tính tiền phong, gương mẫu và trình độ tổ chức thực tiễn của đội ngũ chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần đẩy mạnh đổi mới phong cách, tác phong công tác, nắm vững và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, nhất là ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, các doanh nghiệp quốc phòng, các đơn vị làm kinh tế...

Thứ tư, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ thời kỳ mới. Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chức năng “đội quân công tác” của quân đội trong tình hình mới; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, cần phát huy tốt các hình thức công tác dân vận đã được kiểm nghiệm có hiệu quả trong thực tiễn; động viên bộ đội tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 152 - NQ/ĐUQSTƯ của ĐUQSTƯ về "Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới" và Chỉ thị 123/CT-BQP của Bộ trưởng BQP, các cấp cần phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng của các đội công tác tăng cường cơ sở, các đoàn kinh tế-quốc phòng, các đơn vị làm đường tuần tra biên giới, các đồn biên phòng trên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo; qua đó, góp phần phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, xây dựng "thế trận lòng dân", bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với công tác dân vận, cấp ủy và chỉ huy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đối ngoại quân sự, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn về chính trị; thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta tiếp tục nâng cao hiệu lực CTĐ,CTCT đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị trong điều kiện mới; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng LÊ VĂN DŨNG

Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ nhiệm TCCT

_________

1- Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H, 1996,  tr. 350.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620