QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 23:04 (GMT+7)
Học viện Hậu cần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

Học viện Hậu cần ngày nay, tiền thân là Lớp huấn luyện Cán bộ Cung cấp đầu tiên của quân đội ta được ra đời ngày 15-6-1951 tại Chiến khu Việt Bắc. Trải qua 55 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học (NCKH) hậu cần quân sự hàng đầu của quân đội. Đến nay, Học viện đã đào tạo được gần 40.000 cán bộ hậu cần các cấp (riêng 5 năm trở lại đây có 4.785 học viên tốt nghiệp ra trường); nghiên cứu thành công hàng ngàn công trình khoa học, đáp ứng kịp thời cho các lực lượng vũ trang chiến đấu, xây dựng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới đất nước nói chung, đổi mới giáo dục- đào tạo (GD-ĐT) nói riêng, Học viện đã có bước phát triển toàn diện, từng bước đưa Nhà trường hội nhập vào hệ thống đào tạo bậc đại học của quốc gia, chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được nâng lên rõ nét. Với phương châm "Cơ bản, toàn diện, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu", Học viện đã mở rộng nhiệm vụ đào tạo, thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, vừa đào tạo tập trung tại Trường, vừa mở các lớp đào tạo tại chức ở các cơ quan, đơn vị. Hệ thống đào tạo của Học viện không chỉ đào tạo cán bộ hậu cần sơ cấp, trung cấp có trình độ bậc đại học, mà còn tiến lên đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo yêu cầu xây dựng quân đội và tham gia đào tạo nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong công tác đào tạo, Học viện thực hiện nghiêm ngặt qui chế tuyển sinh, nên chất lượng đầu vào được nâng lên rõ rệt; chương trình, nội dung của các bậc học, ngành học, môn học, từng bước được xây dựng, phù hợp với sự phát triển của ngành Hậu cần quân đội. Cơ sở đào tạo của Học viện được qui hoạch, xây dựng tương đối khang trang, đồng bộ, với hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên dùng, thao trường huấn luyện, phục vụ công tác đào tạo, NCKH và bảo đảm đời sống, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học viên. Trang thiết bị, vật chất GD-ĐT được tăng cường, tiếp cận với công nghệ tiên tiến. Điều  đáng quí là Học viện đã xây dựng, bồi dưỡng được đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý- lực lượng chủ lực trong hoạt động, nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH- đạt tiêu chuẩn qui định về phẩm chất, năng lực, trình độ học vấn, phương pháp sư phạm. Đến nay, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học, trong đó trên 50% có trình độ thạc sĩ, gần 15% tiến sĩ, 3 giáo sư, 10 phó giáo sư. Đi đôi với GD-ĐT, Học viện chú trọng đẩy mạnh công tác NCKH, biên soạn được hệ thống giáo trình, tài liệu tương đối hoàn chỉnh giữa các chuyên ngành hậu cần, phù hợp với từng bậc học; nghiên cứu thành công hàng ngàn đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến trong các mặt công tác. Qui trình, chương trình GD-ĐT, công tác NCKH và các hoạt động của Học viện đi vào nền nếp chính qui, khoa học. Môi trường văn hóa và môi trường GD-ĐT lành mạnh. Đảng bộ Học viện 15 năm trở lại đây liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện. Vị thế của Học viện trong hệ thống nhà trường quân đội và trong ngành GD- ĐT của Nhà nước được nâng cao...

Với những đóng góp xứng đáng suốt 55 năm qua, Học viện Hậu cần đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác... Đây là tiền đề vững chắc để Học viện tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT, NCKH; xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chính qui, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
 Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng GD-ĐT là đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện qui trình, chương trình, nội dung  đào tạo. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quân lần thứ VIII và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về GD- ĐT, tập trung trí tuệ nghiên cứu đổi mới qui trình đào tạo cán bộ chỉ huy, quản lý về hậu cần cho quân đội theo hệ thống 3 cấp (cấp phân đội, cấp trung đoàn, sư đoàn và cấp chiến dịch, chiến lược) và qui trình đào tạo cán bộ giảng dạy, NCKH hậu cần quân sự có trình độ học vấn trên đại học, chủ yếu là thạc sĩ, tiến sĩ. Qui trình đó phải bảo đảm tính liên thông, kế thừa và phát triển trong quá trình đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo cơ bản tại trường với bồi dưỡng ở đơn vị, rút ngắn thời gian đào tạo một cách hợp lý. Trên nền tảng đổi mới qui trình, tích cực đổi mới hệ thống chương trình đào tạo cho các đối tượng theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa", phù hợp với đặc thù của một học viện chuyên ngành, vừa gắn với khoa học, nghệ thuật quân sự, vừa gắn với khoa học kỹ thuật chuyên ngành; đào tạo theo chức vụ kết hợp với đào tạo học vấn; giảm hợp lý thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian thực hành và thời gian tự nghiên cứu của học viên. Quá trình đổi mới hệ thống chương trình đào tạo phải bảo đảm tính liên thông các bậc học từ trung học kỹ thuật, cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ; đồng thời phải bảo đảm tính cơ bản, thiết thực, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu và có sự phát triển phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, trong đó, lấy chương trình đào tạo Cử nhân cấp phân đội làm cơ bản để xây dựng các chương trình khác. Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; công tác bảo đảm hậu cần trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; những nội dung phát triển về công nghệ thông tin và các yếu tố khác để xây dựng nội dung phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Đây cũng là quá trình thực hiện rà soát, loại trừ những nội dung trùng lắp và tránh được sự thiếu hụt về kiến thức giữa các bậc học, bảo đảm được tính khoa học của phát triển nhận thức từ thấp đến cao trong quá trình đào tạo.
Cùng với đổi mới chương trình, nội dung, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại; vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, độc lập, sáng tạo của người học. Yêu cầu đó đặt ra cho người dạy phải có đủ năng lực, trình độ thực hiện chức năng của người thầy là "Người dạy cách học", biết vận dụng một cách sáng tạo, nhuần nhuyễn các phương pháp để truyền thụ cho người học phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu, học tập. Đẩy mạnh vận dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực: giảm hình thức giảng dạy theo lối độc thoại, giảng giải, tăng giảng dạy theo phương pháp hướng dẫn nghiên cứu, tập trung giải quyết những vấn đề mới và khó; chú trọng huấn luyện cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay và cả khi chiến đấu.  Bên cạnh đó, cần phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, khả năng tư duy, của người học, vận dụng sáng tạo giữa lí luận và thực tiễn, học phải đi đôi với hành, học tập kết hợp với NCKH, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, chống sao chép, lý luận sáo mòn của người học.   
Đội ngũ cán bộ, nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng GD-ĐT của Học viện cả trước mắt và cơ bản lâu dài. Hiện thời, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Học viện đang phát huy vai trò nòng cốt trong giảng dạy, NCKH, song trước yêu cầu mới còn có sự bất cập. Do vậy, cần kết hợp đồng bộ các chủ trương, giải pháp để xây dựng đội ngũ giáo viên bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc của các thế hệ giáo viên. Mục tiêu phấn đấu của Học viện là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng. Theo tinh thần đó, tiếp tục rà soát lại qui hoạch, xác định hướng sử dụng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và căn cứ vào thực trạng hiện nay để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm số lượng hợp lý, năng lực toàn diện, trước hết là phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với cấp đào tạo; chú  trọng bồi dưỡng phương pháp, năng lực sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn; những vấn đề mới về khoa học hậu cần quân sự; tăng cường đi thực tế đơn vị; có kế hoạch đi đào tạo ở các cơ sở trong và ngoài quân đội. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ, tạo nguồn kế cận, kế tiếp của lớp giáo viên đi trước. Chú trọng khâu tuyển chọn "đầu vào" đội ngũ giáo viên, nhất là những học viên giỏi, có khả năng sư phạm và nhân cách nhà giáo ở đối tượng Cử nhân phân đội và những giáo viên trẻ có khả năng phát triển để tập trung bồi dưỡng lâu dài. Ngoài việc đưa giáo viên đi tập trung đào tạo cơ bản ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, đẩy mạnh đào tạo sau đại học mà chủ yếu là thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện cho giáo viên các khoa, các chuyên ngành. Động viên giáo viên tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ học vấn, tin học, ngoại ngữ. Bằng các giải pháp tổng hợp, phấn đấu đến năm 2010, có từ 55% trở lên số giáo viên có trình độ thạc sĩ, trên 15% tiến sĩ, 50% qua thực tế đơn vị theo cương vị, chức trách, 100% cán bộ khoa, chủ nhiệm bộ môn có trình độ học vấn thạc sĩ, tiến sĩ; có từ 2 đến 3 giáo sư, 10 đến 15 phó giáo sư, 15 đến 20 nhà giáo Ưu tú.
Là một trung tâm đào tạo cán bộ và NCKH hậu cần quân sự, công tác NCKH có mối quan hệ chặt chẽ với GD-ĐT. Do vậy, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động khoa học, đưa công tác NCKH đi trước một bước là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm vững chắc cho nâng cao chất lượng  GD-ĐT và góp phần phát triển khoa học hậu cần quân sự. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên tích cực tham gia, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên có học vị, chức danh khoa học, những chuyên gia đầu đàn để làm trung tâm cho hoạt động NCKH. Bám sát phương châm "Thiết thực, khả thi, chất lượng, kịp thời, hiệu quả" trong mọi hoạt động khoa học. Phải chủ động đưa công tác NCKH đi trước một bước, dự báo được tình hình, hướng phát triển các lĩnh vực có liên quan để triển khai thực hiện những chủ trương, phương hướng phát triển của ngành Hậu cần quân đội, những yêu cầu đang đặt ra từ hoạt động thực tiễn của đơn vị; nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung, chuẩn hóa giáo trình, tài liệu huấn luyện, hiện đại hoá trang thiết bị, đồ dùng dạy- học, đổi mới phương pháp huấn luyện... Đẩy mạnh xây dựng tiềm lực khoa học, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo có đủ chức danh khoa học; đầu tư  xây dựng Viện NCKH hậu cần quân sự thực sự trở thành nòng cốt  trong hoạt động NCKH của Học viện và ngành Hậu cần quân đội. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý khoa học và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học các cấp. Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin tư liệu, hội nghị, hội thảo khoa học..., từng bước đưa công tác NCKH phát triển lên ngang tầm với nhiệm vụ GD-ĐT  và góp phần phát triển khoa học hậu cần quân sự, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nói chung và ngành Hậu cần quân đội nói riêng trong tình hình mới.
 
Thiếu tướng, PGS, TS. Đồng Minh Tại
Giám đốc Học viện
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:10 - 12/12/2019

EUR25582.7426430.39

GBP30247.2330731.63

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết