Đảng và Nhà nước ta với quyền con người

Đảng và Nhà nước ta với quyền con người

QPTD -Thứ Sáu, 04/05/2012, 08:13 (GMT+7)
Đối với các dân tộc thuộc địa, quyền con người là thành quả của cách mạng giải phóng dân tộc, nằm trong quyền dân tộc tự quyết; trong đó, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước là tiền đề, điều kiện tiên quyết. Ở Việt Nam, quyền con người là thành quả của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xóa bỏ chế độ thực dân - phong kiến, do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Quân khu 2 tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc

Quân khu 2 tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2012, 15:16 (GMT+7)
Xây dựng các tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường tiềm lực mọi mặt cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ này, tạo điều kiện cho các địa phương giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá...

Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

QPTD -Thứ Sáu, 26/08/2011, 21:18 (GMT+7)

Tự hào với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô trong thời kỳ mới

Tự hào với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô trong thời kỳ mới

QPTD -Chủ Nhật, 09/01/2011, 06:23 (GMT+7)
Thăng Long - Hà Nội đến nay đã tròn 1000 năm tuổi, kể từ khi Lý Công Uẩn ban Chiếu dời đô. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Thăng Long - Hà Nội vẫn là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa lớn nhất cả nước, nơi hội tụ, lắng đọng hồn thiêng sông núi, trường tồn cùng lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

QPTD -Thứ Hai, 13/12/2010, 13:09 (GMT+7)
Nhận thức về thời kỳ quá độ (TKQĐ) lên CNXH liên quan trực tiếp đến việc xác định đặc điểm của đất nước, của thời đại và những cải biến xã hội tất yếu diễn ra; đồng thời, là cơ sở để Đảng và Nhà nước ta đề ra đường lối, chủ trương, chính sách và phương pháp tổ chức thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Từ thập niên 60 của thế kỷ XX đến nay, trong Đảng, trong giới lý luận thường xuyên có những đợt tranh luận về TKQĐ lên CNXH, nhất là những dịp chuẩn bị Đại hội toàn quốc của Đảng.

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:22 - 22/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết