Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên ở các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng

Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên ở các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 27/03/2017, 08:31 (GMT+7)
Để xây dựng đội ngũ đảng viên ở các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong công tác đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện là vấn đề quan trọng hàng đầu.

Lời hiệu triệu "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" của Tổng Bí thư Trần Phú và công tác tu dưỡng, rèn luyện đảng viên hiện nay

Lời hiệu triệu “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của Tổng Bí thư Trần Phú và công tác tu dưỡng, rèn luyện đảng viên hiện nay

QPTD -Thứ Tư, 30/04/2014, 15:22 (GMT+7)
Lời nhắn nhủ, cũng là lời hiệu triệu của Đồng chí: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” đến nay vẫn gợi lên bao điều đối với công tác tu dưỡng, rèn luyện của những người đảng viên cộng sản,...

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Thông tin 596

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Thông tin 596

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:40 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời, xuất phát từ tính chất đặc thù của nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: trước hết phải tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là điều kiện tiên quyết để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:23 (GMT+7)
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang xác định: phải tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan BQP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan BQP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

QPTD -Thứ Sáu, 07/09/2012, 02:58 (GMT+7)
Nhận thức rõ tính đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của cơ quan, những năm qua, Đảng uỷ BTTM - Cơ quan BQP thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng TS,VM với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 15:33 (GMT+7)
Một trong những yếu tố quyết định là: Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chủ động, tích cực tham mưu để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP,QS địa phương. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác tham mưu của BCHQS Tỉnh được tiến hành toàn diện, tập trung vào những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ QP,QS.

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới*

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới*

QPTD -Thứ Năm, 19/07/2012, 14:39 (GMT+7)
Việc đổi mới, chỉnh đốn (ĐM,CĐ) Đảng trong Đảng bộ Quân đội là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; vì vậy, có quan hệ chặt chẽ và tác động tích cực tới quá trình xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Bắc Ninh quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh

Bắc Ninh quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Năm, 05/07/2012, 15:44 (GMT+7)
Không phải cứ phát triển mạnh kinh tế – xã hội là quốc phòng – an ninh được tăng cường. Nếu nhận thức không đúng, không thấu suốt quan điểm của Đảng về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược thì sẽ mắc sai lầm, phát triển kinh tế một chiều.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo sức mạnh chiến đấu mới của Quân đội nhân dân

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo sức mạnh chiến đấu mới của Quân đội nhân dân

QPTD -Thứ Ba, 05/06/2012, 16:35 (GMT+7)
Sức mạnh chiến đấu mới của Quân đội phải thể hiện ở sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, mà tập trung là chất lượng chính trị, tổ chức lực lượng, vũ khí, trang bị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của bộ đội.

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Hai, 23/04/2012, 02:30 (GMT+7)
Bằng bản lĩnh, trí tuệ của mình, hơn 80 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện đã xác lập, củng cố và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo đối với dân tộc. Từ ngày có Đảng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế
Sáng 30/11, tại Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết