Hồ Chí Minh lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam theo gương Cách mạng Tháng Mười

Hồ Chí Minh lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam theo gương Cách mạng Tháng Mười

QPTD -Thứ Bảy, 01/02/2020, 22:07 (GMT+7)
Bước ngoặt lớn trong sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là khi Người giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản cho dân tộc mình.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

QPTD -Thứ Hai, 01/10/2012, 14:44 (GMT+7)
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, sáng 01-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ sáu (khóa XI). Tại Hội nghị, Bộ Chính trị sẽ báo cáo kết quả bước đầu kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Học thuyết Mác là học thuyết phát triển con người

Học thuyết Mác là học thuyết phát triển con người

QPTD -Thứ Hai, 07/05/2012, 02:07 (GMT+7)
Trong số những vĩ nhân của lịch sử, C. Mác là nhà khoa học thiên tài và là nhà tư tưởng vĩ đại có những cống hiến to lớn, mang ý nghĩa thời đại đối với sự phát triển của tư tưởng nhân loại, nhất là tư tưởng về sự phát triển con người. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của C. Mác, có thể khẳng định vấn đề con người là điểm xuất phát và sự phát triển con người là mục đích cao nhất của học thuyết Mác.

Một hành động tội lỗi!

Một hành động tội lỗi!

QPTD -Thứ Tư, 28/03/2012, 09:24 (GMT+7)
Hiện nay, một số người đang lợi dụng không gian kỹ thuật số viết bài xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bôi nhọ lịch sử dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kẻ đã tưởng tượng ra “Bi kịch Việt Nam”, tạo cớ để các thế lực thù địch công kích vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đó là một hành động tội lỗi

Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động?

Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động?

QPTD -Thứ Sáu, 16/12/2011, 06:33 (GMT+7)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) của Đảng đã ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới.

Thông cáo đặc biệt: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ, gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần ngày 7/8
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:54 - 13/08/2020

HCMSJC52.72055.780
Hà NộiSJC52.72055.800
Đà NẵngSJC52.72055.800

Thời tiết