Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, pháp chế, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội

Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, pháp chế, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội

QPTD -Thứ Năm, 03/10/2019, 10:31 (GMT+7)
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp, pháp chế; triển khai thực hiện công tác này bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2019

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2019

QPTD -Thứ Ba, 01/10/2019, 15:41 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 10-2019 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Thượng tướng LÊ CHIÊM “Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, pháp chế, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội”; Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA “Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Trung tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG “Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, Quân đội đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”; VŨ VĂN HIỀN “Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiều bài viết của các tác giả khác.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:58 (GMT+7)
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một nội dung cơ bản, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã được Đại hội XI của Đảng xác định. Điều đó đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thực sự được coi trọng trong thực tiễn ở Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thực sự được coi trọng trong thực tiễn ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 08/10/2012, 14:01 (GMT+7)
Ngày 30-7-2012, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố “Bản phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2011”, trong đó tiếp tục vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, thực tiễn sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo của đồng bào có tín ngưỡng và có đạo ở Việt Nam thời gian qua đã bác bỏ những vu cáo bịa đặt của Bản phúc trình nói trên.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Tư, 05/09/2012, 02:17 (GMT+7)
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới, được thể chế hóa tại Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001): “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Nguyên tắc tổ chức, phân công quyền lực nhà nước được xác định: “... là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”

Chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trực tiếp làm công tác tiếp dân

Chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trực tiếp làm công tác tiếp dân

QPTD -Thứ Năm, 28/06/2012, 02:03 (GMT+7)
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 41/2012/TT-BQP ngày 14-5-2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng thuộc Quân đội trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tính tất yếu cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Tính tất yếu cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

QPTD -Thứ Sáu, 25/05/2012, 08:26 (GMT+7)
Hiến pháp 1992 ra đời đúng vào thời điểm ngay sau khi  các nước XHCN Đông Âu lâm vào khủng hoảng, thoái trào. Việc kịp thời ban hành Hiến pháp có ý nghĩa quan trọng, không những đã giữ vững chế độ XHCN, mà còn thúc đẩy đất nước phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thay đổi, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là tất yếu khách quan.

Tính tất yếu cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Tính tất yếu cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

QPTD -Thứ Sáu, 25/05/2012, 08:26 (GMT+7)
Hiến pháp 1992 ra đời đúng vào thời điểm ngay sau khi  các nước XHCN Đông Âu lâm vào khủng hoảng, thoái trào. Việc kịp thời ban hành Hiến pháp có ý nghĩa quan trọng, không những đã giữ vững chế độ XHCN, mà còn thúc đẩy đất nước phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thay đổi, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là tất yếu khách quan.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - cốt lõi là thực hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - cốt lõi là thực hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2012, 15:25 (GMT+7)
Là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng mọi chặng đường hoạt động của Đảng. Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) \Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay\. Để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được mục tiêu đề ra, vấn đề cốt lõi nhất là thực hiện tư tưởng, đạo đức của Người.

Toàn quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới

Toàn quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2012, 15:24 (GMT+7)
Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư đã nhấn mạnh: phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chấp hành Chỉ thị của Ban Bí thư, toàn quân luôn tích cực thực hiện công tác này, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:45 - 03/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết