Viện Kỹ thuật Công binh nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Viện Kỹ thuật Công binh nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

QPTD -Thứ Hai, 26/06/2017, 08:08 (GMT+7)
Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Viện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, trọng tâm là: đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học, nhất là các ngành mũi nhọn và đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị...

Xây dựng Viện Chiến lược Quốc phòng vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng Viện Chiến lược Quốc phòng vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 15/01/2015, 16:16 (GMT+7)
Trong suốt 25 năm qua, kể từ khi thành lập, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Viện luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trí tuệ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Viện đang tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,...

Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

QPTD -Thứ Năm, 20/09/2012, 15:36 (GMT+7)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn là vấn đề được Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang coi trọng; nhất là trước yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngành Xăng dầu Quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm

Ngành Xăng dầu Quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm

QPTD -Thứ Hai, 25/06/2012, 14:16 (GMT+7)
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm xăng dầu là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của ngành Xăng dầu Quân đội cả trước mắt và lâu dài. Đó còn là giải pháp quan trọng để Ngành hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong điều kiện kinh tế thị trường.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 15/03/2012, 15:17 (GMT+7)
Ngày 16-7-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về  xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, công nghiệp quốc phòng được xác định là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà nòng cốt là Bộ Quốc phòng.

Trường Sĩ quan Pháo binh nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Trường Sĩ quan Pháo binh nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

QPTD -Thứ Sáu, 17/02/2012, 16:04 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức vừa là việc làm thường xuyên, vừa là sự quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình mới”.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

QPTD -Thứ Năm, 05/01/2012, 14:33 (GMT+7)
Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện tốt nội dung này sẽ giúp chúng ta chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, hạn chế được nguy cơ và tận dụng tốt thời cơ do toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế mang lại.

Trung đoàn Thông tin 23 gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với công tác xây dựng Đảng

Trung đoàn Thông tin 23 gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với công tác xây dựng Đảng

QPTD -Thứ Tư, 04/01/2012, 14:33 (GMT+7)
Để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) chủ trương gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:55 - 14/11/2019

EUR25326.0126165.13

GBP29476.7829948.81

USD2314023260

Giá vàng

Thời tiết