Bộ Chính trị - Ban Bí thư - Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

Bộ Chính trị - Ban Bí thư - Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

QPTD -Thứ Tư, 02/02/2011, 15:01 (GMT+7)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-01-2011 đến ngày 19-01-2011 tại Thủ đô Hà Nội đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 30/6/2022.