Chống phá Quân đội - âm mưu cũ, thủ đoạn mới

Chống phá Quân đội - âm mưu cũ, thủ đoạn mới

QPTD -Thứ Ba, 28/11/2017, 09:21 (GMT+7)
Chống phá Quân đội là âm mưu xuyên suốt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Gần đây, mưu đồ này được chúng thực hiện một cách ráo riết và trực diện hơn, với những thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác và chủ động đấu tranh...

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá Quân đội ta

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá Quân đội ta

QPTD -Thứ Ba, 29/08/2017, 09:41 (GMT+7)
Việc các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Quân đội ta không có gì là lạ, lâu nay họ vẫn làm. Chỉ có điều, trong thời gian gần đây hành động đó của họ quyết liệt hơn, gay gắt hơn cả về thủ đoạn, nội dung, phương thức tiến hành,...

Sự phi lý của luận điểm đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Sự phi lý của luận điểm đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 15/05/2017, 09:17 (GMT+7)
Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong tổ chức biên chế của Quân đội...

Đấu tranh, làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội ta trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Đấu tranh, làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội ta trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 01:57 (GMT+7)
Trong thời điểm Đảng ta đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN, chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Thúc đẩy \tự diễn biến\ là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm đã được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều năm nay để chống phá các nước XHCN. Thực tế cho thấy, \tự diễn biến\ trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính trị bị chệch hướng, sẽ làm cho bộ máy Đảng, Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ là điều khó tránh khỏi. Trong những năm qua, tùy từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch sử dụng thủ đoạn, nội dung, hình thức và phương pháp thúc đẩy \tự diễn biến\, \tự chuyển hóa\ khác nhau; trong đó, quân đội là một mục tiêu trọng tâm hàng đầu của chúng. Với mục đích \phi chính trị hóa\ quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch tập trung làm suy yếu sức mạnh chiến đấu, mà trước hết là sức mạnh chính trị-tinh thần của quân đội, nhằm phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng, văn hóa (TTVH) của quân đội ta. Chúng coi đây là mặt trận quan trọng hàng đầu, là nội dung trọng yếu và là “mũi đột kích” để chuyển hoá tư tưởng của quân đội. Trên lĩnh vực TTVH, chúng tập trung chống phá quân đội ta về: nhận thức, thái độ chính trị; tác phong sinh hoạt, lối sống; ý thức tổ chức, kỷ luật của các quân nhân; mối quan hệ cán-binh, quan hệ quân-dân. Về phương thức tiến hành chống phá: chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng Internet và thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế... Thủ đoạn chúng thường sử dụng  là: ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội; chúng quy kết chủ nghĩa Mác - Lê-nin sai lầm từ gốc rễ; mở chiến dịch bịa đặt, bôi nhọ Lãnh tụ Hồ Chí Minh và các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội; truyền bá các tư tưởng, lối sống thực dụng phương Tây, văn hoá tư sản, các tệ nạn xã hội, quan điểm phản động, thông qua sách, báo, truyện, băng, đĩa hình, blog... Chúng tìm mọi cách để làm cho cán bộ, chiến sĩ ta hiểu sai vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo sự thờ ơ về chính trị, dẫn đến lơ là, mất cảnh giác, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, từng bước suy yếu về chính trị, tiến tới làm cho quân đội bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Bên cạnh đó, lợi dụng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng và những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế của ta, chúng tìm đủ mọi cách để làm giảm lòng tin của cán bộ, chiến sĩ quân đội vào vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới. Chúng còn lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ quân đội; kích động gây mâu thuẫn giữa quân đội với công an và giữa quân đội với các cơ quan của Đảng, ban, ngành của Chính phủ... Đặc biệt, chúng ra sức tuyên truyền, kích động đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ chính trị trong quân đội. Những âm mưu, thủ đoạn của chúng đều nhằm chống phá nền tảng chính trị, TTVH của quân đội; phá hoại về tổ chức và cán bộ, làm mất hiệu lực công tác đảng, công chính trị, hòng tạo nên quá trình \tự diễn biến\, \tự chuyển hóa\ cả về tư tưởng và hành động, để quân đội không còn là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân... Để góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược \Diễn biến hòa bình\ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung và trên lĩnh vực TTVH đối với Quân đội nói riêng, chúng ta phải tiến hành đấu tranh một cách toàn diện, trong đó cần chú trọng một số giải pháp chủ yếu sau: Trước hết, tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là h

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:48 - 23/10/2020

HCMSJC55.83056.330
Hà NộiSJC55.83056.350
Đà NẵngSJC55.83056.350

Thời tiết