Không thể phủ nhận vai trò của V.I. Lê-nin đối với cách mạng vô sản

Không thể phủ nhận vai trò của V.I. Lê-nin đối với cách mạng vô sản

QPTD -Thứ Năm, 20/04/2017, 18:25 (GMT+7)
V.I. Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác - Lê-nin; là người sáng lập Nhà nước Xô-viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới...

Hạ bệ thần tượng - mục đích và sự thất bại tất yếu

Hạ bệ thần tượng - mục đích và sự thất bại tất yếu

QPTD -Thứ Hai, 07/09/2015, 14:03 (GMT+7)
Các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn và phương thức nào để xuyên tạc, nói xấu lãnh tụ, những người lãnh đạo cách mạng vô sản. Việc hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh hiện nay cũng nằm trong “luồng” này,...

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trường tồn cùng nhân loại

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trường tồn cùng nhân loại

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2013, 18:57 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đánh dấu sự ra đời của Nhà nước kiểu mới - Nhà nước XHCN ở Nga, hiện thực hóa luận điểm của V.I. Lê-nin: “Cách mạng vô sản có thể thành công trong một nước”; đồng thời, mở đầu một kỷ nguyên mới - quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới,...

Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 15/11/2012, 02:51 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu về công tác xây dựng Đảng. Bài học đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười

Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười

QPTD -Thứ Hai, 05/11/2012, 15:05 (GMT+7)
Yêu cầu đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn công kích, phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch trong tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải trung thành với lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

"Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" – Bài học từ Cách mạng Tháng Tám

“Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” – Bài học từ Cách mạng Tháng Tám

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:01 (GMT+7)
Bài học đó đã soi sáng con đường và phương pháp cách mạng cho Đảng và nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và trong công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh CNH,HĐH, hội nhập quốc tế.

Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

QPTD -Thứ Sáu, 03/08/2012, 02:54 (GMT+7)
Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng nước ta. Chúng cho rằng, Nhà nước pháp quyền là “của riêng” CNTB, còn Nhà nước ta là Nhà nước “đảng trị”…() Thực chất có phải như vậy?

Tư tưởng V.I. Lê-nin về quan hệ kinh tế với quốc phòng và ý nghĩa với nước ta hiện nay

Tư tưởng V.I. Lê-nin về quan hệ kinh tế với quốc phòng và ý nghĩa với nước ta hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 16/04/2012, 01:38 (GMT+7)
V.I. Lê-nin là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, đã để lại di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Tư tưởng của Người về mối quan hệ kinh tế với quốc phòng không chỉ làm phong phú, hoàn thiện lý luận bảo vệ Tổ quốc, mà còn có ý nghĩa thực tiễn hết sức quan trọng góp phần to lớn vào thắng lợi của công cuộc bảo vệ Tổ quốc Xô viết XHCN. Tư tưởng này của V.I. Lê-nin vẫn còn nguyên ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Một hành động tội lỗi!

Một hành động tội lỗi!

QPTD -Thứ Tư, 28/03/2012, 09:24 (GMT+7)
Hiện nay, một số người đang lợi dụng không gian kỹ thuật số viết bài xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bôi nhọ lịch sử dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kẻ đã tưởng tượng ra “Bi kịch Việt Nam”, tạo cớ để các thế lực thù địch công kích vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đó là một hành động tội lỗi

Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động?

Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động?

QPTD -Thứ Sáu, 16/12/2011, 06:33 (GMT+7)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) của Đảng đã ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Ngày 23-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW). Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 06:45 - 27/05/2018

EUR26511.626828.49

GBP30109.1730591.8

USD2275522825

Giá vàng

Cập nhật : 08:40 - 26/05/2018

HCMSJC36.58036.730
Hà NộiSJC36.58036.750
Đà NẵngSJC36.58036.750

Thời tiết