Lựa chọn khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Lữ đoàn Công binh 229

Lựa chọn khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Lữ đoàn Công binh 229

QPTD -Thứ Hai, 28/09/2020, 08:53 (GMT+7)
Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh đã nghiên cứu, lựa chọn khâu đột phá vào những nhiệm vụ chủ yếu với nội dung cụ thể, thiết thực.

Lữ đoàn Công binh 229 thực hiện tốt công tác kỹ thuật

Lữ đoàn Công binh 229 thực hiện tốt công tác kỹ thuật

QPTD -Thứ Tư, 25/03/2020, 10:10 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh 229, Binh chủng Công binh là đơn vị công binh công trình dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sập, đổ công trình, rà phá bom, mìn, vật nổ và các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của trên.

Công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Binh chủng Công binh

Công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Binh chủng Công binh

QPTD -Thứ Hai, 28/08/2017, 08:53 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Công binh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những giải pháp đồng bộ, sát với đặc thù, tính chất hoạt động của Bộ đội Công binh. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng...

Binh chủng Công binh nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Binh chủng Công binh nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng

QPTD -Thứ Năm, 23/03/2017, 08:33 (GMT+7)
Mở rộng hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Ý thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh luôn chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này bằng những nội dung, hình thức phù hợp...

Lữ đoàn Công binh 550 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

Lữ đoàn Công binh 550 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 24/03/2016, 09:00 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc tình hình và nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh tặng nhiều phần thưởng cao quý,...

Phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi", xây dựng Binh chủng Công binh vững mạnh

Phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, xây dựng Binh chủng Công binh vững mạnh

QPTD -Thứ Ba, 22/03/2016, 09:58 (GMT+7)
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Công binh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc,...

Gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì ở Binh chủng Công binh

Gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì ở Binh chủng Công binh

QPTD -Thứ Năm, 08/10/2015, 13:51 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy Binh chủng Công binh luôn coi việc gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì là nội dung trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ,...

Binh chủng Công binh nâng cao chất lượng tổng hợp theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Binh chủng Công binh nâng cao chất lượng tổng hợp theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

QPTD -Thứ Ba, 19/08/2014, 10:25 (GMT+7)
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Binh chủng Công binh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc,...

Binh chủng Công binh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Binh chủng Công binh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

QPTD -Thứ Sáu, 28/02/2014, 10:41 (GMT+7)
Với ý thức chính trị cao, sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 765-NQ/QUTW, Đảng ủy Binh chủng đã quán triệt và xác định đây là thời cơ để Binh chủng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện,...

Binh chủng Công binh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Binh chủng Công binh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

QPTD -Thứ Năm, 20/06/2013, 15:11 (GMT+7)
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Binh chủng Công binh luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã thực sự là động lực thúc đẩy từng tập thể, cá nhân trong Binh chủng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quan hệ quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Cuba giai đoạn 1975 - 1995
Trong lịch sử và hiện tại, Việt Nam và Cuba là hai nước có nhiều nét tương đồng; Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Cuba anh em đã phải trải qua biết bao gian khổ để bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết