Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư dự Ngày văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư dự Ngày văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc

QPTD -Thứ Năm, 11/07/2019, 08:02 (GMT+7)
Trưa 10-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư...

Phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

QPTD -Thứ Sáu, 10/02/2017, 15:05 (GMT+7)
Kế thừa các quan điểm trước đây về phát triển văn hóa, Đại hội XII của Đảng đã nêu tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để tư tưởng chỉ đạo phát triển văn hóa của Đảng đi vào cuộc sống, cần tích cực quán triệt...

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 22/12/2016, 13:00 (GMT+7)
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là sự kết tinh từ tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, là tài sản tinh thần quý báu của nhân dân ta, giá trị hợp thành nền văn hóa Việt Nam. Mặc dù thể hiện cái riêng, nhưng phong cách tư duy của Người không xa lạ mà mang tính lan tỏa, tác động tích cực tới hành động của các thế hệ người dân Việt Nam yêu nước...

Học tập phong cách viết báo của Hồ Chí Minh

Học tập phong cách viết báo của Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 12/06/2015, 16:16 (GMT+7)
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ lỗi lạc của dân tộc, danh nhân văn hóa Việt Nam, mà Người còn là một nhà báo vĩ đại, với phong cách mẫu mực, mãi là tấm gương để những người làm báo học tập và noi theo,...

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với phong trào "Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân" ở Lữ đoàn Pháo binh 675

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với phong trào “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân - dân” ở Lữ đoàn Pháo binh 675

QPTD -Thứ Ba, 24/12/2013, 09:53 (GMT+7)
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong Quân đội nói chung, Lữ đoàn Pháo binh 675 nói riêng đã góp phần đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị,...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Quân đội đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Quân đội đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật

QPTD -Thứ Ba, 19/11/2013, 10:23 (GMT+7)
Sau 15 năm quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội đã trực tiếp củng cố, nuôi dưỡng phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”,...

Đề cương văn hóa Việt Nam: 70 năm vẫn còn nguyên giá trị

Đề cương văn hóa Việt Nam: 70 năm vẫn còn nguyên giá trị

QPTD -Thứ Năm, 19/09/2013, 09:56 (GMT+7)
Ngày 18-9-2013, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “70 năm đề cương văn hóa Việt Nam”. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ðể văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh

Ðể văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh

QPTD -Thứ Sáu, 06/09/2013, 14:50 (GMT+7)
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" đã trình bày năm quan điểm cơ bản chỉ đạo sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới trong thời kỳ lịch sử mới,...

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

QPTD -Thứ Sáu, 09/08/2013, 09:23 (GMT+7)
Ngày 08-8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm (1998 - 2013) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đề cương văn hóa Việt Nam – Cơ sở để xây dựng bản sắc văn hóa quân sự Việt Nam

Đề cương văn hóa Việt Nam – Cơ sở để xây dựng bản sắc văn hóa quân sự Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 05/06/2013, 14:19 (GMT+7)
“Đề cương về văn hóa Việt Nam” có vai trò rất to lớn, định hướng hoạt động của mặt trận văn hóa - một trong ba mặt trận đấu tranh cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng bản sắc văn hóa quân sự Việt Nam hiện nay.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn (19-9-1889 – 19-9-2019)...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 03:08 - 21/09/2019

EUR25428.9926271.52

GBP28739.1829199.38

USD2315023270

Giá vàng

Thời tiết