Trung đoàn 102 đẩy mạnh giáo dục, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn

Trung đoàn 102 đẩy mạnh giáo dục, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn

QPTD -Thứ Tư, 05/01/2022, 07:44 (GMT+7)
Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn của Trung đoàn có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những phát triển mới về chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những phát triển mới về chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

QPTD -Thứ Tư, 23/04/2014, 09:33 (GMT+7)
Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu bước phát triển vượt bậc về Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, trong đó có chiến thuật tiến công địch phòng ngự tập đoàn cứ điểm.

Những phát triển mới về chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những phát triển mới về chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

QPTD -Thứ Tư, 23/04/2014, 09:33 (GMT+7)
Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu bước phát triển vượt bậc về Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, trong đó có chiến thuật tiến công địch phòng ngự tập đoàn cứ điểm.

Những phát triển mới về chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những phát triển mới về chiến thuật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

QPTD -Thứ Tư, 23/04/2014, 09:33 (GMT+7)
Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu bước phát triển vượt bậc về Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, trong đó có chiến thuật tiến công địch phòng ngự tập đoàn cứ điểm.

Quân đoàn 1 đẩy mạnh xây dựng chính quy

Quân đoàn 1 đẩy mạnh xây dựng chính quy

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2012, 01:44 (GMT+7)
Nhiệm vụ XDCQ của Quân đoàn được thực hiện trên tất cả các mặt công tác: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật với nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực. Trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy các cấp đều có nội dung lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ sát với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, duy trì nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần.

Kinh nghiệm tổ chức đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật của Cục kỹ thuật binh chủng

Kinh nghiệm tổ chức đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật của Cục kỹ thuật binh chủng

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2011, 15:35 (GMT+7)
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Chỉ thị 43-CT/ĐUTCKT của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới,

Tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các cấp hội nhà báo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các cấp hội nhà báo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 15:27 (GMT+7)
Báo chí Cách mạng là bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng; là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ). Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động báo chí trong tình hình mới, một trong những nhân tố quan trọng là phải nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.     Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng và Nhà nước, những năm qua, báo chí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; hình thức ngày càng phong phú, công nghệ in ấn, truyền tải thông tin ngày càng hiện đại. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 15 liên chi hội, 175 chi hội trực thuộc và 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố với tổng số trên 16.800 hội viên (hơn 17.000 người được cấp thẻ nhà báo). Cả nước có 706 cơ quan báo chí (76 báo Trung ương, 102 báo địa phương, 528 tạp chí); 21 báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo in. Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam đã phủ sóng trên 90% diện tích lãnh thổ và phủ sóng vệ tinh đến nhiều khu vực trên thế giới; số người sử dụng Internet của Việt Nam chiếm khoảng 25% dân số. Bằng các phương pháp, hình thức phong phú, báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình, tiên tiến, những thành tựu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước. Hệ thống báo chí tiếp tục thể hiện rõ vai trò là bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, là diễn đàn dân chủ của nhân dân. Báo chí tích cực thực hiện chức năng phản biện xã hội, đã phát hiện, dự báo đúng nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trên cơ sở đó, đề xuất nhiều giải pháp, góp phần khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế còn tồn tại. Báo chí còn tham gia với trách nhiệm cao vào các hoạt động của đời sống xã hội và thực sự trở thành công cụ có hiệu quả của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Đặc biệt, báo chí đã thể hiện rõ vai trò, vị trí quan trọng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lên án những hành động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, nhất là đối với vùng biển, đảo của Tổ quốc; là vũ khí sắc bén phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng trong chiến lược \Diễn biến hoà bình\ của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN. Bên cạnh đó, báo chí còn có đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan và nhân dân đóng góp tiền của, vật chất giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, tai nạn và những địa phương, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn... Kết quả trên đã khẳng định hiệu quả, những đóng góp quan trọng của lực lượng báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và BVTQ; đồng thời, cũng khẳng định sự nỗ lực, chủ động, tích cực và vai trò quan trọng của cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Trong 60 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực tổ chức, đoàn kết, động viên, cổ vũ các nhà báo-hội viên phát huy tài năng, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; tích cực đóng góp xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp quy về báo chí; đồng thời, tổ chức tốt việc quán triệt các chỉ th

Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).