Về quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ"

Về quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”

QPTD -Thứ Hai, 14/09/2020, 09:10 (GMT+7)
Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ghi rõ: “tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn”; trong đó, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” là mối quan hệ cơ bản, bao trùm nhất, quyết định vận mệnh và sự tồn tại, phát triển của cách mạng nước ta.

Việt Nam hiện nay không có cơ sở xã hội cho chế độ đa đảng

Việt Nam hiện nay không có cơ sở xã hội cho chế độ đa đảng

QPTD -Thứ Năm, 16/01/2014, 16:30 (GMT+7)
Hệ thống chính trị ở Việt Nam vận hành theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Xã hội Việt Nam không có mâu thuẫn đối kháng. Đảng, Nhà nước không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc

Tích cực phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để chủ động giữ nước ngay từ thời bình

Tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chủ động giữ nước ngay từ thời bình

QPTD -Thứ Sáu, 26/10/2012, 02:38 (GMT+7)
Chủ động “giữ nước ngay từ thời bình” là một nét đặc sắc trong văn hóa chính trị và văn hóa quân sự Việt Nam, thể hiện sâu sắc tư tưởng tiến công, quyết tâm giành và nắm chắc quyền chủ động về chiến lược để bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần đặc biệt coi trọng đấu tranh phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:44 (GMT+7)
Thấm nhuần quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” , những năm qua, Đảng ta đã ban hành đồng bộ nhiều chủ trương, nghị quyết đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, như: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng giai cấp công nhân; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về thanh niên, phụ nữ, doanh nhân; về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác vận động trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài…

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Tư, 05/09/2012, 02:17 (GMT+7)
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới, được thể chế hóa tại Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001): “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Nguyên tắc tổ chức, phân công quyền lực nhà nước được xác định: “... là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng

QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 15:50 (GMT+7)
Quản lý nhà nước về quốc phòng là một nội dung rất quan trọng trong quá trình tăng cường quốc phòng của đất nước. Trong tình hình mới, nhiều vấn đề đặt ra cần được quan tâm giải quyết, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí - quyết tâm chính trị cao của Đảng ta

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí - quyết tâm chính trị cao của Đảng ta

QPTD -Thứ Năm, 12/07/2012, 15:15 (GMT+7)
Ngay từ những ngày đầu xây dựng chế độ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo về tình trạng tham nhũng, lãng phí trong bộ máy công quyền; coi đó là “giặc nội xâm”, làm hỏng tinh thần và phá hoại đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã có nhiều cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) vừa qua đã tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm đấu tranh với tệ nạn nguy hiểm này.

Tranh thủ thời cơ hội nhập quốc tế, xây dựng tiềm lực phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn

Tranh thủ thời cơ hội nhập quốc tế, xây dựng tiềm lực phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn

QPTD -Thứ Hai, 09/07/2012, 15:31 (GMT+7)
Trong hai thập kỷ qua, với sự nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế, tình hình vũ khí huỷ diệt lớn đã có chuyển biến theo hướng tích cực. Tuy vậy, các thảm họa về hoá học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân vẫn tiềm ẩn sự nguy hại khó lường. Do đó, tranh thủ thời cơ hội nhập quốc tế để xây dựng tiềm lực phòng, chống vũ khí huỷ diệt lớn là vấn đề cấp thiết đối với nước ta hiện nay.

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp 1992

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp 1992

QPTD -Thứ Hai, 09/07/2012, 15:28 (GMT+7)
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, trong đó yêu cầu: phải khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp 1992 và hướng bổ sung, sửa đổi

Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp 1992 và hướng bổ sung, sửa đổi

QPTD -Thứ Ba, 19/06/2012, 15:41 (GMT+7)
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội trọng yếu nhất, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ. Trải qua 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, đất nước ta đã có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, để phù hợp với xu thế phát triển mới hiện nay, một số nội dung trong Hiến pháp 1992 cần phải được tiếp tục bổ sung, sửa đổi, nhất là vấn đề về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết