Xu hướng phát triển của thời đại - Việt Nam kiên định con đường đã chọn

Xu hướng phát triển của thời đại - Việt Nam kiên định con đường đã chọn

QPTD -Thứ Năm, 11/06/2020, 14:35 (GMT+7)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với các chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”

Xu hướng phát triển của thời đại - Việt Nam kiên định con đường đã chọn

Xu hướng phát triển của thời đại - Việt Nam kiên định con đường đã chọn

QPTD -Thứ Năm, 11/06/2020, 14:35 (GMT+7)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với các chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”

Đồng bào lương và giáo hãy đoàn kết chặt chẽ

Đồng bào lương và giáo hãy đoàn kết chặt chẽ

QPTD -Thứ Sáu, 10/08/2018, 14:48 (GMT+7)
Việt Nam là đất nước đa dân tộc, tôn giáo, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo, các dân tộc trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân,...

Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 18/08/2016, 10:52 (GMT+7)
Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc là một trong những thành tố mới trong nội hàm mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đại hội XII của Đảng xác định. Đây là mục tiêu cao nhất và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay...

Hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

Hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

QPTD -Thứ Hai, 15/08/2016, 14:05 (GMT+7)
Nhân dịp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010-2015, phương hướng đến năm 2020 và sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc....

Chủ tịch nước: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất

Chủ tịch nước: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất

QPTD -Thứ Tư, 04/02/2015, 15:00 (GMT+7)
Nhân dịp Xuân Ất Mùi, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình đất nước một năm vừa qua; định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 - quãng thời gian gắn với những hoạt động kỷ niệm trọng đại của quốc gia, dân tộc.

Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên

Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên

QPTD -Thứ Tư, 31/12/2014, 22:24 (GMT+7)
Trước thềm Năm mới 2015, những dự cảm lớn, những công việc lớn đang đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cổ vũ dân tộc ta kiên định vững bước đi lên. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, có bài viết:"Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên."

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:58 (GMT+7)
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một nội dung cơ bản, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã được Đại hội XI của Đảng xác định. Điều đó đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Bộ Tổng Tham mưu trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập

Bộ Tổng Tham mưu trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập

QPTD -Thứ Hai, 03/09/2012, 13:45 (GMT+7)
Giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế là một trong tám mối quan hệ lớn mà Đại hội XI của Đảng đã chỉ ra. Quán triệt tinh thần đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện theo chức năng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập.

Kinh nghiệm công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

Kinh nghiệm công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:09 (GMT+7)
Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng . Nhờ đó, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới không ngừng được nâng lên, tạo cơ sở để BĐBP Tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới của Bạn đẩy mạnh phối hợp công tác, cùng nhau bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết