Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới

QPTD -Thứ Ba, 03/07/2018, 15:57 (GMT+7)
Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta; là cơ sở, động lực để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, phát huy được sức mạnh tổng hợp của từng địa phương, từng vùng miền và cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 11-2008

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 11-2008

QPTD -Thứ Bảy, 17/09/2011, 23:12 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2010

QPTD -Thứ Bảy, 20/08/2011, 23:29 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 8-2009

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 8-2009

QPTD -Thứ Bảy, 13/08/2011, 21:38 (GMT+7)

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2010

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2010

QPTD -Thứ Hai, 28/02/2011, 02:25 (GMT+7)
Phát huy k ế t qu ả , kinh nghi ệ m đạ t đượ c và để đ áp ứ ng đầ y đủ , k ị p th ờ i nhu c ầ u h ậ u c ầ n cho toàn quân th ự c hi ệ n th ắ ng l ợ i Ngh ị quy ế t Đả ng ủ y Quân s ự Trung ươ ng ( Đ UQST Ư ) v ề nhi ệ m v ụ quân s ự , qu ố c phòng (QS,QP) n ă m 2010 và Ch ỉ l ệ nh công tác h ậ u c ầ n c ủ a B ộ tr ưở ng B ộ Qu ố c phòng (BQP), ngành H ậ u c ầ n Quân độ i   ti ế p t ụ c ph ấ n đấ u, ch ủ độ ng kh ắ c ph ụ c khó kh ă n, tri ể n khai th ự c hi ệ n đồ ng b ộ các gi ả i pháp để hoàn thành các m ụ c tiêu, ch ỉ tiêu k ế ho ạ ch h ậ u c ầ n đượ c giao. Năm 2009, ngành Hậu cần Quân đội thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện  thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt. Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế, tài chính nước ta; giá cả các mặt hàng thiết yếu biến động phức tạp, nhất là xăng dầu, vật liệu xây dựng, thuốc chữa bệnh; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó, Ngành phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, kinh phí hậu cần hạn hẹp, tổ chức biên chế đang trong quá trình tinh giảm...Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ĐUQSTƯ, BQP, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành trong và ngoài quân đội, Ngành đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đáp ứng nhu cầu hậu cần cho toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP và tham gia phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH). Kết quả nổi bật là, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Hậu cần đã chủ động tham mưu cho ĐUQSTƯ, BQP về bổ sung quy hoạch, kế hoạch Dự án phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng- an ninh (QP-AN) trên các địa bàn trọng điểm; xây dựng kế hoạch, phương thức bảo đảm hậu cần (BĐHC) sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tình hình mới (theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ); bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ. Cùng với đó, Ngành đã b ả o đả m t ố t h ậ u c ầ n cho nhi ệ m v ụ SSC Đ và các nhi ệ m v ụ độ t xu ấ t ; chú trọng ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời, biển đảo, biên giới, các đơn vị đóng quân trên các địa bàn trọng điểm về QP-AN. Triển khai bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn (năm 2009, toàn quân đã tổ chức cấp phát cứu trợ lương thực, thực phẩm, thuốc quân y, chăn màn, quần áo và cơ động 71 lượt tổ quân y giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh với tổng giá trị kinh phí trên 56 tỷ đồng). Tổ chức Diễn tập HC-09 đúng kế hoạch, bảo đảm bí mật, an toàn, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của chỉ huy và cơ quan hậu cần chiến lược. Công tác h ậ u c ầ n th ườ ng xuyên đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt. Việc tiếp tục đổi mới phương thức tạo nguồn, tăng cường phân cấp cho đơn vị; mở rộng đấu thầu mua sắm tạo nguồn ở cấp chiến lược và thực hiện tiết kiệm 12% hạn mức xăng dầu trong toàn quân đã giảm chi hàng trăm tỷ đồng ngân sách. Triển khai thực hiện thí điểm Đề án xã hội hoá một số khâu trong công tác nuôi dưỡng bộ đội ở Học viện Hậu cần và Trường Sĩ quan Chính trị đạt kết quả tốt, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, áp dụng rộng rãi đối với các đơn vị có điều kiện đóng quân ổn định, trước hết là hệ thống nhà trường, viện nghiên cứu, cơ quan chiến lược, chiến dịch... B ả o đả m ă n, m ặ c cho b ộ độ i có bước chuyển biến mới. Cùng với việc đề xuất với Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định 65/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2003/NĐ-CP “Quy định về tiêu chu

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2010

QPTD -Thứ Ba, 22/02/2011, 01:30 (GMT+7)
-     Đại tướng Phùng Quang Thanh - Đại thắng mùa Xuân 1975 - đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. -     Đại tướng Lê Văn Dũn g - Đại đoàn kết dân tộc - nguồn sức mạnh vô địch bảo đảm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng -     Phạm Ngọc Quang - Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới đất nước. -     Thiếu tướng Phạm Ngọc Trung - Nhận thức mới về sức mạnh quốc phòng Việt Nam. -     Đại tá Trần Văn Minh - Thực hiện tốt việc nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với các đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30-4-1975. -     Đại tá Nguyễn Đình Tiết - Hải Phòng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -     Đại tá Vũ Dương Nghi - Gắn yêu cầu thực hiện Cuộc vận động với xây dựng Đảng bộ Binh chủng Thông tin liên lạc trong sạch, vững mạnh. -     Đại tá Ngô Doãn Tạo - Đoàn Không quân B.71 gắn thực hiện bước hai của Cuộc vận động với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. -     Đại tá Phạm Đức Dũng - Đoàn Công binh 19-5 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH -     Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Quân khu 2 nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý công tác quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. -     Chuẩn Đô đốc Phạm Hồng Thuận - Học viện Hải quân trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. -     Thiếu tướng Phạm Quốc Trung - Công tác phòng hóa trong thực hiện Luật Quốc phòng. -     Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô - Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy và các tội phạm khác, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.   Quân sự nước ngoài -     Đồng Đức - Phương châm chiến lược hỏ và tinh\ trong xây dựng hải quân của Xin-ga-po. Vấn đề - Sự kiện -     Vũ Như Khôi - Học thuyết của V.I. Lê-nin về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - sự vận dụng trong cách mạng Việt Nam. -     Nguyễn Ngọc - Sự ngụy tạo mang tính áp đặt, định kiến. -     Đức Lê - Lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống Việt Nam - khúc điệp tấu lạc điệu  của các thế lực thù địch. Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm -     Thiếu tướng Trần Quốc Phú - Trường Sĩ quan Lục quân 1 với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. -     Thiếu tướng Trần Trung Khương - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị. -     Đại tá Nguyễn Công Thành - Cục Kỹ thuật Hải quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. -     Đại tá Phan Bá Dân - Quân khu 3 quan tâm xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trên địa bàn vững mạnh. -     Đại tá Trần Văn Lan -  Tiền Giang đẩy mạnh công tác quốc phòng-an ninh. -     Đại tá Trần Hùng Nam   - Cục Xe-Máy tăng cường xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. -     Đại tá Vũ Đăng Trung - Đoàn Pháo binh B.90 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. -     Đại tá Phạm Hữu Bảo - Một số giải pháp nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần- kỹ thuật Bộ đội Biên phòng. Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật trong quá trình CNH, HĐH đất nước -     Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang Quân khu 3. -     Đại tá Lê Thanh Tuyền - Bước phát triển mới trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo ở Trà Vinh. Nghiên cứu - Trao đổi -     Đại tá Hoàng Trung Kiên - Một số vấn đề về tổ chức sở chỉ huy chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. -     Đại tá Nguyễn Phương Diện - Trận đánh \táo bạo, bất ngờ\ của Không quân trong chiến dịch Hồ Chí Minh và b

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết