Công đoàn Quốc phòng quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Quốc phòng quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2018, 08:24 (GMT+7)
Công đoàn cơ sở các đơn vị cần tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động của Công đoàn Quân đội 5 năm (2018 - 2023)...

Tổng cục Chính trị tuyên dương 54 cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc

Tổng cục Chính trị tuyên dương 54 cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc

QPTD -Thứ Tư, 29/07/2015, 11:48 (GMT+7)
Chiều 28-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt giao lưu, biểu dương, khen thưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn quốc phòng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác công đoàn trong quân đội

Thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác công đoàn trong quân đội

QPTD -Thứ Năm, 24/02/2011, 07:55 (GMT+7)
Vừa qua, Đảng uỷ Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) đã xác định các chương trình hành động về công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác công đoàn trong quân đội thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH.  Tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động này là vấn đề quyết định để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, góp phần bảo đảm cho toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.   Các chương trình hành động của ĐUQSTƯ về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn trong quân đội được xác định trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đạt được những thành tựu rất quan trọng: kinh tế đang từng bước phát triển; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN tiếp tục được củng cố, tăng cường... Là lực lượng đông đảo, có tri thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lòng yêu ngành, yêu nghề, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ trong quân đội đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc, của quân đội. Trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, các tổ chức thanh niên, công đoàn, phụ nữ trong quân đội đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUQSTƯ, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đề ra được nội dung, chương trình hoạt động phù hợp; đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các chương trình hành động cách mạng, các phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thanh niên quân đội đã tập trung thực hiện tốt phong trào \Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ\; Hội Phụ nữ quân đội với phong trào \Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc\; Công đoàn Quốc phòng đẩy mạnh các phong trào: \Lao động giỏi - lao động sáng tạo\, \5 nhất, 3 không\, \Xanh, sạch, đẹp - đảm bảo an toàn vệ sinh lao động\...; qua đó, tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy mọi thành viên phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng đã gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chủ trương “Một tập trung, hai khâu đột phá” của Bộ Quốc phòng, nên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức, xây dựng con người vững mạnh, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tuy nhiên, công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác công đoàn trong quân đội thời gian qua vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai chương trình, kế hoạch công tác có việc chưa kịp thời, chưa sát với yêu cầu đề ra; việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên ở cơ sở có nơi hiệu quả chưa cao; nền nếp, chế độ sinh hoạt duy trì chưa nghiêm; nội dung, hình thức chậm được đổi mới, nên hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Công tác thanh niên, phụ  nữ, công đoàn tuy đã có sự phát triển, nhưng chưa thực sự vững chắc. Việc phối hợp phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ ở một số đơn vị chưa đồng bộ. Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình, phương thức hoạt động tiêu biểu của các tổ chức ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Việc quản lý, chỉ đạo, thực hiện chế độ, nền nếp báo cáo, kiểm tra, nắm tình hình của một số đơn vị chưa kịp thời. Tình trạng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong thanh niên chuyển biến chưa vững chắc; các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng chưa được khắc phục có hiệu quả... Chính vì vậy, ĐUQSTƯ yêu cầu lãnh đạo, chỉ

Thi đua Quyết thắng - động lực quan trọng để Binh đoàn 15 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng

Thi đua Quyết thắng - động lực quan trọng để Binh đoàn 15 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 15:05 (GMT+7)
Công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xác định là một động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng (KT-QP). Trong những năm gần đây, gắn liền với việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động \Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh\, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị về đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT của cấp trên (tập trung nhất là các chỉ thị: 39 của Bộ Chính trị, 339 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, 55 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); từ đó vận dụng vào tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của Binh đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Hằng năm, hằng quý, nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đều đề cập tới công tác TĐKT và phong trào TĐQT, với các nội dung, giải pháp cụ thể, khả thi. Ở một số đơn vị, tiêu biểu như các công ty: 72, 74, 75, 732, 78..., cấp ủy và chỉ huy đã có nghị quyết chuyên đề và kế hoạch để lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào TĐQT, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Phong trào TĐQT 5 năm qua trong Binh đoàn đã gắn chặt với các cuộc vận động lớn trong toàn quân và các tổ chức quần chúng, như: \Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh\, \Xây dựng đơn vị VMTD\, \Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt\, \Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông\; các phong trào thi đua \Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy\, \Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt\; phong trào \Giành 3 đỉnh cao quyết thắng\, \Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ\ của Đoàn Thanh niên; phong trào \Giỏi việc nước, đảm việc nhà\, \Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc\ của Phụ nữ Quân đội; phong trào \5 nhất, 3 không\, \Lao động giỏi, lao động sáng tạo\ của Công đoàn Quốc phòng... Đặc biệt, trong hai năm 2008, 2009, thực hiện phong trào \Một tập trung, hai khâu đột phá\ của toàn quân, Binh đoàn và các đơn vị đã cụ thể hóa nội dung và các khâu đột phá để làm phương châm chỉ đạo và coi đó là nội dung xuyên suốt trong lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức phong trào TĐQT của Binh đoàn đã chú trọng kết hợp đồng bộ giữa giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua đúng đắn, nâng cao nhiệt tình, tự giác của mọi cá nhân với tăng cường sự hướng dẫn, xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến, cổ vũ nêu gương và động viên, khen thưởng kịp thời. Việc lựa chọn xây dựng các điển hình tiên tiến đã hướng về các đơn vị cơ sở, đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, đơn vị có bề dày truyền thống; vì vậy, nhiều tập thể liên tục giữ vững phong trào và trở thành ngọn cờ đầu như các công ty: 72, 74, 75, 78, 732 và các phòng: Tài chính-Kế toán, Kỹ thuật-Kế hoạch... Trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành, phong trào TĐQT của Binh đoàn 15 đã tập trung hướng vào mục tiêu xây dựng Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh (QP-AN). Nhận thức rõ mục đích của phong trào TĐQT là nhằm góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người ngày càng vững mạnh, trưởng thành, tiến bộ, các đơn vị đã nỗ lực thực hiện các cuộc vận động xây dựng các tổ chức trong toàn Binh đoàn vững mạnh. Nội dung Cuộc vận động \Xây dựng chỉnh đốn Đảng\ trong Đảng bộ Binh đoàn đã được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua và được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; gắn chặt việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; chăm lo xây dựng chi bộ đội sản xuất (đến nay đã có gần 40% chi bộ đội sản xuất có cấp ủy).

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và qua các đồng chí, xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước tình cảm tin yêu sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 23:46 - 16/01/2019

EUR26284.127021.73

GBP29547.8830021.05

USD2315523245

Giá vàng

Cập nhật : 15:37 - 16/01/2019

HCMSJC36.47036.650
Hà NộiSJC36.47036.670
Đà NẵngSJC36.47036.670

Thời tiết