"Đảng ta là một Đảng cầm quyền"

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền”

QPTD -Thứ Ba, 18/05/2021, 07:03 (GMT+7)
Trọng trách lớn lao của Đảng Cộng sản cầm quyền trước dân tộc còn thể hiện ở chỗ Đảng xác định đúng nội dung, phương thức cầm quyền phù hợp với mục tiêu, chương trình hoạt động của Đảng; từ việc xác định mục tiêu, quan điểm, phương châm lãnh đạo đến việc xác định nội dung, phương thức thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, phù hợp với đặc điểm và từng lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 30/6/2022.