Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 04/02/2022, 10:14 (GMT+7)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng chân chính cách mạng, “làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”1 là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Bác Hồ để xứng tầm với Quốc bảo

Đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Bác Hồ để xứng tầm với Quốc bảo

QPTD -Chủ Nhật, 01/09/2019, 10:45 (GMT+7)
Cách đây nửa thế kỷ, trước khi “đi xa mãi mãi”, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc lịch sử. Đó là tài sản tinh thần vô giá - Quốc bảo của dân tộc Việt Nam...

Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức sáng ngời

Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức sáng ngời

QPTD -Thứ Hai, 12/03/2018, 09:37 (GMT+7)
Nhân ái - Vị tha - Bao dung là những đặc trưng nổi bật của đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh, hiện thân sinh động và cảm động nhất về một “Con Người lý tưởng”, hài hòa Chân - Thiện - Mỹ, kết tinh và thăng hoa những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam hòa quyện với tinh hoa văn hóa nhân loại và tinh thần thời đại...

Tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

QPTD -Thứ Hai, 21/11/2016, 11:26 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu. Trong đó, tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là nội dung cần thiết và hệ trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng và...

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo nghị quyết Đại hội XII của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 11/04/2016, 08:15 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới
Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.