Bộ đội Thông tin liên lạc làm theo lời Bác dạy

Bộ đội Thông tin liên lạc làm theo lời Bác dạy

QPTD -Thứ Hai, 07/09/2020, 09:19 (GMT+7)
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Binh chủng Thông tin liên lạc được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh, bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ.

Bộ đội Thông tin liên lạc "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Bộ đội Thông tin liên lạc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

QPTD -Thứ Năm, 06/06/2019, 08:35 (GMT+7)
Đó là tên của Chuyên đề mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc xác định quán triệt, thực hiện hiệu quả trong năm 2019, theo Hướng dẫn 74-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)...

50 năm Bộ đội Thông tin liên lạc làm theo thư Bác Hồ

50 năm Bộ đội Thông tin liên lạc làm theo thư Bác Hồ

QPTD -Thứ Ba, 22/01/2019, 06:49 (GMT+7)
Trước yêu cầu xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại và những tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Bộ đội Thông tin liên lạc tiếp tục phát huy thành tích 50 năm làm theo thư Bác Hồ, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá

Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá

QPTD -Thứ Hai, 23/04/2012, 02:28 (GMT+7)
Đối với Bộ đội Thông tin liên lạc, công tác kỹ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật không chỉ là nội dung then chốt, trực tiếp góp phần đảm bảo cho hệ thống thông tin liên lạc trong toàn quân hoạt động thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, mà còn là đòi hỏi bức thiết trước yêu cầu đi thẳng lên hiện đại của Binh chủng trong giai đoạn hiện nay. 

Bộ đội Thông tin liên lạc với chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự

Bộ đội Thông tin liên lạc với chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự

QPTD -Thứ Tư, 22/02/2012, 09:06 (GMT+7)
Quán triệt các quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX xác định Binh chủng Thông tin liên lạc là một trong 5 lực lượng cần đi ngay vào hiện đại. Thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã chủ động, tích cực xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 2-2012

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 2-2012

QPTD -Chủ Nhật, 05/02/2012, 13:25 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 2-2012 trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) &;Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay&; và bài viết của các tác giả: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, Trung tướng Đào Duy Minh…

Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin với nhiệm vụ đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu mới

Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin với nhiệm vụ đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu mới

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2011, 15:57 (GMT+7)
Coi con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển, Đại hội XI của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Quán triệt tinh thần đó, Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin đang triển khai nhiệm vụ đào tạo với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc hiện đại theo yêu cầu mới.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 1-2009

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 1-2009

QPTD -Thứ Ba, 26/07/2011, 10:18 (GMT+7)

Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế
Sáng 30/11, tại Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết