Bộ đội Hóa học phát huy truyền thống "Phòng chống tốt - Chiến đấu giỏi" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bộ đội Hóa học phát huy truyền thống “Phòng chống tốt - Chiến đấu giỏi” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 19/04/2018, 09:27 (GMT+7)
Trước yêu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 19-4-1958, Phòng Hóa học - Nguyên tử thuộc Cục Huấn luyện chiến đấu - tiền thân của Binh chủng Hóa học được thành lập,...

Bộ đội Hóa học học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ đội Hóa học học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 08/04/2016, 07:53 (GMT+7)
Nhờ nhận thức đúng, trách nhiệm cao và tổ chức thực hiện tốt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Binh chủng Hóa học đã đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, góp phần xây dựng Binh chủng ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Binh chủng Hóa học phát huy vai trò nòng cốt thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường

Binh chủng Hóa học phát huy vai trò nòng cốt thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường

QPTD -Thứ Năm, 21/05/2015, 09:21 (GMT+7)
Triển khai thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; trong đó, Bộ đội Hóa học là lực lượng nòng cốt,...

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lực lượng phòng hoá

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lực lượng phòng hoá

QPTD -Thứ Hai, 19/03/2012, 13:17 (GMT+7)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ,…”. Quán triệt quan điểm đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hoá học đã xác định và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng Binh chủng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Công tác phòng hóa trong thực hiện Luật Quốc phòng

Công tác phòng hóa trong thực hiện Luật Quốc phòng

QPTD -Thứ Bảy, 20/08/2011, 23:50 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2009

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2009

QPTD -Thứ Bảy, 06/08/2011, 21:40 (GMT+7)

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh "Gương mẫu, tiêu biểu", lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
ừ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo và có bài phát biểu tại Đại hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết