Học viện Hậu cần tích cực xây dựng mô hình "Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4"

Học viện Hậu cần tích cực xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”

QPTD -Thứ Hai, 14/10/2019, 08:38 (GMT+7)
Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh”, Học viện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập của học viên trong các nhà trường Quân đội

Đổi mới, nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập của học viên trong các nhà trường Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 30/09/2019, 09:42 (GMT+7)
Đánh giá kết quả học tập theo hướng đánh giá năng lực trở thành xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại. Vì thế, nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập của học viên trong các nhà trường Quân đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo là việc làm cần thiết,...

Trường Sĩ quan Thông tin tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh

Trường Sĩ quan Thông tin tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh

QPTD -Thứ Năm, 16/11/2017, 13:48 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm của Đảng về “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”, những năm qua, Trường Sĩ quan Thông tin đã tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh toàn diện, làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo...

Học viện Hậu cần thực hiện "Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo"

Học viện Hậu cần thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo”

QPTD -Thứ Hai, 10/04/2017, 08:26 (GMT+7)
Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được, để “đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học…”, Học viện chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị học viên quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về đổi mới giáo dục và đào tạo, trọng tâm là...

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 22/06/2015, 09:34 (GMT+7)
Những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Nhà trường “chính quy, mẫu mực”, “chuẩn hóa, hiện đại hóa”,...

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

QPTD -Thứ Sáu, 24/10/2014, 09:49 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của Quân đội, đất nước và chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt công tác; coi đây là vấn đề cơ bản, then chốt để nâng cao chất lượng GD&ĐT,...

Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

QPTD -Thứ Sáu, 06/06/2014, 21:18 (GMT+7)
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nhà trường đang triển khai các bước thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020, xác định việc đổi mới GD-ĐT tập trung trước hết vào công tác “chuẩn hóa” đội ngũ giảng viên,...

Học viện Hậu cần đổi mới giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

Học viện Hậu cần đổi mới giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

QPTD -Thứ Hai, 24/02/2014, 17:12 (GMT+7)
Những năm gần đây, thực hiện chủ trương đổi mới công tác GD-ĐT, Học viện đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, có chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và thu được nhiều kết quả tích cực,...

Trường Sĩ quan Đặc công thực hiện đổi mới giáo dục - đào tạo theo Kết luận 51 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

Trường Sĩ quan Đặc công thực hiện đổi mới giáo dục - đào tạo theo Kết luận 51 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

QPTD -Thứ Năm, 25/07/2013, 09:10 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), những năm qua, Trường Sĩ quan Đặc công luôn bám sát đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng, nhất là những phát triển mới về nhiệm vụ của Bộ đội Đặc công và nghệ thuật tác chiến đặc công trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng GD-ĐT theo hướng hệ thống, cơ bản, chuyên sâu;...

Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

QPTD -Thứ Ba, 16/10/2012, 01:56 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470